Fonaments de sistemes d'informació Codi:  05.596    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Històricament, les empreses grans i mitjanes disposaven d'aplicacions informàtiques per a simplificar o agilitar determinades activitats o procediments; els seus departaments d'informàtica, quan en disposaven, es dedicaven a gestionar i mantenir les infraestructures i aplicacions informàtiques, mentre operaven com a centres de processament de dades. Només algunes empreses, amb alta capacitat d'inversió, disposaven d'aplicacions a mida allotjades en grans sistemes que donaven suport a determinats processos productius. Per a les petites empreses, la "informatització" passava per poc més que utilitzar eines ofimàtiques i algun que altre paquet de gestió.

Avui en dia, en un entorn altament canviant i competitiu, la tecnologia i les aplicacions departamentals en si ja no aporten cap valor a l'empresa. El que aporta valor és com aquesta és capaç de gestionar eficientment la informació que genera, la dels seus proveïdors i clients, com es capaç de usar-la tant per a la optimització dels seus processos interns com per la relació amb el seu entorn, com la informació precisa és fàcilment accessible per cada actor del procés en el moment adequat , i com s'és capaç de integrar-la i convertir-la en coneixement per a reutilitzar-lo.

En aquest context la informàtica (entesa des d'una perspectiva empresarial) dona pas a les TIC i els sistemes d'informació. Els tradicionals departaments d'informàtica esdevenen àrees multidisciplinaris molt més complexes que han d'entendre el negoci, han de donar resposta ràpida a les necessitats d'un entorn canviant, que s'han de relacionar estretament amb totes les àrees de la empresa, que han d'aportar eines i solucions per a l'assoliment dels objectius estratègics de l'empresa mentre asseguren una gestió eficient de cadascun del processos de l'empresa, i cada cop de forma més integrada: es passa de gestionar la tecnologia a gestionar la informació.

Però la gestió no és una ciència exacta, la dels sistemes d'informació tampoc: cada empresa, cada entorn, cada moment precisa d'una recepta específica, sovint particular i intransferible, i altament influenciada per la visió, experiència i coneixement dels seus líders, així com per les tendències del mercat.

En aquesta assignatura us començarem a introduir en aquest món: cal tenir molt clars determinats conceptes des de la definició de sistema d'informació fins la seva classificació, com conèixer quines són les possibles peces de tot aquest entramat i quines són les diferents formes de provisió, tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum.

Però disposar de sistemes d'informació adequats passa necessàriament per haver realitzat una implantació amb èxit. Avui en dia, els sistemes d'informació estan completament encastats dins les operacions de l'empresa i en tots els seus processos, requerint en la seva implantació un bon coneixement del negoci, de l'entorn, de les solucions que ens ofereix el mercat i de quin impacte tindran sobre el funcionament de la nostra organització. La implantació d'aquestes solucions, i també la seva evolució, han de ser adequadament gestionades.

En aquest sentit , aquesta serà assignatura tindrà un component pràctic; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa.

Amunt

En el Grau d'Enginyeria Informàtica, l'assignatura Fonaments de Sistemes d'Informació és obligatòria pels estudiants de l'itinerari de Sistemes d'Informació, sent la primera assignatura d'aquest itinerari.

En el Grau de Tecnologies de Telecomunicacions, Fonaments de Sistemes d'Informació s'ofereix com assignatura optativa pels estudiants.

En aquesta assignatura es farà una presentació dels conceptes bàsics i essencials per entendre que són els sistemes d'informació empresarials i el valor que aporten a les empreses, conèixer els principals sistemes d'informació empresarials com les etapes fonamentals del cicle de vida d'un projecte d'implantació, i al llarg de tota l'assignatura destacar la importància de la innovació tecnològica en l'evolució dels sistemes d'informació. Tots aquests temes es tractaran més àmpliament en el conjunt d'assignatures que formen l'itinerari de Sistemes d'Informació, des de la integració dels sistemes d'empresa fins la planificació d'un projecte d'implantació de sistemes d'informació.

Amunt

Al ser l'assignatura primera de l'itinerari no és necessari tenir coneixements sobre sistemes d'informació. Per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació de conceptes sobre les organitzacions i la implantació de sistemes d'informació es recomana haver cursat previament  les assignatures obligatòries del Grau:  "Gestió de Projectes" i "Admistració i Gestió d'Organitzacions".

Amunt

Es recomana haver cursat previament les assignatures de "Gestió de Projectes" i "Admistració i Gestió d'Organitzacions".

Amunt

 Les competències del Grau que s'assoliran en l'assignatura de Fonaments de Sistemes d'Informació són:

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que jugen les TIC en les mateixes.

Els objectius a assolir en aquesta assignatura, tenint present que les decisions en sistemes d'informació ja rarament són tecnològiques sino fruit d'una estratègia empresarial, són els següents:

 • Conèixer el concepte de sistema d'informació informàtic.
 • Conèixer i entendre els principals components d'un sistema d'informació empresarial i quins processos suporten.
 • Saber identificar les aportacions dels sistemes d'informació dins la cadena de valor de les organitzacions.
 • Entendre com es relaciona l'estratègia de l'empresa amb els sistemes d'informació, en els nivells diferents, des de la gerència fins a la producció.
 • Conèixer els diferents rols professionals dels sistemes d'informació.
 • Conèixer els principals tipus de sistemes d'informació a les organitzacions.
 • Conèixer el cicle de vida complet d'un projecte d'implantació de sistemes d'informació, des de l'estratègia de l'empresa, i independentment del rol que hagueu de jugar dins el projecte.
 • Practicar en afrontar situacions com les que us trobareu més endavant i que sigueu capaços d'analitzar el vostre entorn i a prendre decisions, dins el vostre àmbit de responsabilitat.

Amunt

El concepte de sistema d'informació s'introdueix de manera gradual en els diferents mòduls didàctics, coneixent la seva definició, les tipologies existents, els principals sistemes d'informació empresarial i finalitzant amb un mòdul genèric sobre la implantació dels sistemes d'informació aplicable a qualsevol tipologia.

El contingut de l'assignatura es divideix en els següents quatre mòduls didàctics:

Mòdul 0. Introducció als sistemes d'informació a les organitzacions

 • El sistema d'informació
 • L'administració del sistema d'informació
 • Les tipologies de sistemes d'informació
 • La implantació del sistema d'informació
 • La seguretat de la informació

 Mòdul 1. Sistema d'Informació Empresarial

 • Concepte de Sistema d'Informació d'Empresa
 • Evolució històrica del sistema ERP
 • Arquitectura del sistema ERP
 • Mòduls funcionals
 • Cicle de vida dels sistema ERP
 • Proveïdors de sistemes ERP

  Mòdul 2. Sistemes de Cooperació Empresarial

 • Gestió empresarial de projectes (EPM)
 • Gestió de la cadena de subministrament (SCM)
 • Gestió de la relació amb el client (CRM)
 • Negoci electrònic (e-business)
 • Intel·ligència del negoci (BI)
 • Gestió del coneixement (KM)
 • Gestió documental

 Mòdul 3. Implantació de Sistemes d'Informació d'Empreses

 • Característiques dels sistemes d'informació d'empresa
 • Fases del cicle de vida d'implantació
 • Fase 1. Adopció del sistema: La decisió d'adquirir un ERP
 • Fase 2. Selecció de la solució estàndard
 • Fase 3. Implantació de la solució
 • Fase 4. Posada en marxa
 • Gestió del canvi
 • Gestió de projecte

 Mòdul 4. Cas Pràctic: Turisme rural (Exemple)

 • Enunciat del cas pràctic
 • Enfocament general de la solució
 • Proposta de solució

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura està format per:

 • Els mòduls didàctics del material Fonaments de Sistemes d'Informació.
 • Capítols de llibre com a material complementari.
 • Articles, blogs i pàgines web com material complementari proposat per l'equip de professorat col·laborador de l'assignatura.

Tot el material està disponible en format digital a l'aula virtual.

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt