Integració de sistemes d'informació Codi:  05.597    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts de l'assignatura "Integració de Sistemes d'Informació" (ISI) giren al voltant del diversos significats de la paraula "integració" en relació a les organitzacions de tota mena, i als sistemes d'informació utilitzats per aquestes. Així, per començar, es veurà la mena de problemes que típicament apareixen a les organitzacions poc integrades estructuralment, així com les propostes que contribueixen a una millor integració empresarial, principalment la definició i implantació de processos empresarials, transversals a les clàssiques àrees funcionals.

Després es veurà com les organitzacions han anat desenvolupant i implantant nous sistemes d'informació com a eina fonamental per a la seva integració estructural i informativa, i com a mitjà per al seu avenç quant a la seva gestió funcional i la seva direcció estratègica, en definitiva per al seu avenç quant a qualitat i competitivitat.

En aquesta línia, s'aprofundirà en els diversos rols integradors que les empreses persegueixen mitjançant els principals tipus de sistemes d'informació empresarials implantats en els darrers anys, des dels sistemes ERP als sistemes de BI, passant pels sistemes CRM i SCM, així com els projectes d'EAI. Com a continuació d'allò vist a l'assignatura "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI), s'aprofundirà en els propòsits, similituds i diferències entre aquests tipus de sistemes esmentats, i entre els seus projectes d'implantació.

Amunt

"Integració de Sistemes d'Informació" (ISI) és una assignatura de 6 crèdits ECTS, que forma part dels itineraris/especialitzacions de "Sistemes d'Informació" i "Tecnologies de la Informació" del Grau en Enginyeria Informàtica de la UOC, com a continuació de l'assignatura de "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI), i com a preparació per a d'altres assignatures centrades en la gestió i direcció dels sistemes d'informació. L'assignatura també es troba inclosa dins el ventall d'assignatures que la UOC ofereix dins l'àmbit de  l'@ateneu universitari.

Amunt

Consultores, empreses i departaments de serveis informàtics, que desenvolupin projectes al voltant dels sistemes d'informació empresarials, així com projectes de disseny i/o re-enginyeria de processos empresarials. Recerca, desenvolupament i innovació al voltant del camp de l'Enginyeria i Gestió de Serveis i Sistemes d'Informació.

Amunt

Els coneixements temàtics aconseguits a les assignatures prèvies de les especialitzacions de "Sistemes d'Informació" i " Tecnologies de la Informació ", especialment a l'assignatura de "Fonaments de Sistemes d'Informació" (FSI). Tot i ser molt recomanable haver superat FSI amb anterioritat a ISI, aquells estudiants que disposin de coneixements equivalents obtinguts per mitjà de l'experiència professional directa també podrien cursar ISI sense gaires dificultats afegides.

Cal destacar el fet que una part important del material d'estudi d'integració de Sistemes d'Informació (ISI) està redactat en anglès. Tot i que en l'àmbit d'aquesta assignatura s'han limitat els continguts en aquest idioma, pot haver-hi capítols de llibres, articles o informes seleccionats de diverses fonts que estiguin en anglès. Tot i que el nivell d'anglès dels documents escollits no és excessivament elevat, sí requereix d'un nivell suficient de comprensió lectora en anglès, que en qualsevol cas no és superior a aquell requerit per a la bona pràctica de la professió informàtica en qualsevol de les seves especialitats. Com a punt de referència, recomanen un nivell d'anglès mínim o equivalen  al nivell B 1.2 (Threshold) del Marc de Referència Europeu per a l'Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació de Llengües. 

Amunt

Es requereix un nivell suficient de comprensió lectora en anglès. Com a punt de referència, recomanem un nivell d'anglès mínim equivalent al nivell B 1.2 (Treshold) del Marc de Referència Europeu per a l'Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació de Llengües. Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura Fonaments de Sistemes d'Informació. Les activitats de l'avaluació continuada de l'assignatura poden incloure treball en equip.

Amunt

L'objectiu general de l'assignatura és facilitar estudiants l'adquisició d'habilitats i competències altament demandades pel mercat laboral informàtic, i que els permetin ser capaços d'analitzar i pensar estratègies orientades a millorar el grau d'integració empresarial existent en una organització genèrica, a través de la redefinició de processos empresarials i la seva consegüent implementació a través del suport que ofereixen dels Sistemes d'Informació (SI).

Més concretament, amb la realització d'aquesta assignatura s'espera que l'alumne desenvolupi les següents competències tranversals i específiques del Grau en Enginyeria Informàtica:

 • C1 - Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • C5 - Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • C7 - Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • C8 - Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC dins les mateixes.
 • C9 - Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • C17 - Capacitat per a dissenyar aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • C20 - Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret. 

Amunt

L'objecte dels materials docents és complementar els coneixements teòrics dels mòduls estudiats amb activitats pràctiques que permetin a l'estudiant adquirir un coneixement bàsic tant teòric com pràctic. Amb això es pretén que, una vegada finalitzada l'assignatura, les habilitats adquirides permetin a l'estudiant aplicar els coneixements i les metodologies a altres circumstàncies , tant en un context educatiu com en la vida professional.

Els conceptes al voltant de la integració empresarial mitjançant els sistemes d'informació s'introdueixen de manera progressiva i gradual al llarg dels diferents mòduls didàctics de l'assignatura. Des d'un punt de vista de la temàtica, l'assignatura s'estructura en 4 mòduls didàctics principals: 

1.       Motivacions i Fonaments d'Integració Empresarial.

2.       Integració Vertical mitjançant Sistemes d'Informació.

3.       Integració Horitzontal mitjançant Sistemes d'Informació.

4.       Implantació de Sistemes d'Informació a l'empresa.

Amunt

Tecnologies de la informació i processos de negoci PDF

Amunt

 •  Els materials docents de l'assignatura disponibles a l'espai de recursos de l'aula de l'assignatura dins el campus virtual de la UOC, associats a les respectives PACs o reptes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt