Ús de sistemes d'informació a les organitzacions Codi:  05.598    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Ús de Sistemes d'Informació en les Organitzacions (USIO) té un enfocament deductiu; és a dir, a través de l'estudi i treball sobre casos s'analitza l'impacte de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en les organitzacions. Aquest enfocament permet establir conclusions i interpretacions la finalitat de les quals és la comprensió de l'ús eficient de les TIC en la gestió i la presa de decisions empresarials.


L'assignatura es basa en la resolució d'un cas al llarg del quadrimestre mitjançant treball en grups interdisciplinaris. Els estudiants dels Graus d'Enginyeria Informàtica (GII) i Administració i direcció d'empreses (ADE), compartiran un espai de treball en el que desenvoluparan les activitats de l'assignatura. Aquest punt és molt important i l'alumne ha de considerar-ho abans de la matrícula. A diferència d'altres assignatures en les que es troba un material detallat sobre el que s'ha de treballar per obtenir una avaluació, USIO no té un material el qual l'estudiant hagi  d'estudiar en sentit clàssic. Cal formar un grup i aquest ha de treballar sobre l'enunciat d'un cas amb continguts de sistemes d'informació empresarials. El desenvolupament ha de ser col·laboratiu i encara que es donin unes lectures recomanades, s'han de realitzar cerques en internet o altres fonts, amb l'objecte de plantejar una solució coherent i argumentada. No es pot pensar que existeix "la solució" a l'estil d'un exercici de matemàtiques, hi ha diverses que poden ser correctes i el consultor valorarà les diferents alternatives de resposta amb uns criteris preestablerts (que s'indiquen com a part de l'enunciat). Sovint la dinàmica de treball de grup és complexa i en aquest sentit és molt important formar un grup cohesionat i amb ganes de treballar des del principi.

Amunt

Aquesta assignatura forma part dels Graus d'Enginyeria Informàtica (GEI)  i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE).

Respecte als estudiants de GEI, és una assignatura que es situa en l'eix vertebral de l'itinerari de "Sistemes d'Informació", com continuació de l'assignatura de Fonaments de Sistemes d'Informació (FSI). Es pot considerar una assignatura finalista en la qual s'utilitzen tant els coneixements pròpiament informàtics de les assignatures obligatòries de les àrees de programació i d'arquitectura, com els d'empresa que es tracten a l'itinerari de SI. L'assignatura USIO es pot cursar en paral·lel amb altres assignatures de l'itinerari de SI: Integració de Sistemes d'Informació, i Iniciativa Emprenedora.

Pels estudiants d'ADE, l'assignatura està relacionada amb les de les assignatures Introducció a l'empresa, Organització d'empreses, Anàlisi dels estats financers, Gestió de projectes, i Gestió de la innovació. A més, l'assignatura s'ofereix com a optativa de  la menció d'ADE "innovació i canvi organitzatiu".

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura permeten a l'estudiant adquirir, al llarg de la resolució d'un cas, una comprensió de les complexitats de l'ús de les TIC en les organitzacions, el que constituirà un coneixement base per a la selecció de solucions tecnològiques per la gestió i la presa de decisions empresarials.

El rol que es demana al grup de treball és similar al d'uns consultors empresarials, que front a una problemàtica (el cas enunciat) han de plantejar les solucions més adients. En funció de cadascun dels lliuraments, les temàtiques podran tenir un contingut més empresarial o de tecnologies de la informació, però sempre sobre l'anàlisi o implantació d'un suport tecnològic pels processos de negoci. El que es pretén és un treball multidisciplinari amb un enfocament global de la problemàtica a resoldre.

Aquí cal ressaltar també que els casos són actuals perquè l'estudiant conegui les últimes tendències de les Tecnologies d'Informació que necessiten les Organitzacions en l'Era Digital i l'Economia Col·laborativa.

Amunt

Pels estudiants d'Enginyeria Informàtica, el desenvolupament de l'assignatura USIO es basarà en els coneixements adquirits en les assignatures d'Administració i Gestió d'Organitzacions, i Fonaments de Sistemes d'Informació. És recomanable llavors haver cursat aquestes assignatures abans de matricular-se en USIO.

Pels estudiants d'Administració i Direcció d'Empreses, es recomana haver cursat  l'assignatura Organització d'empreses que ofereix una visió global de l'empresa i el seu entorn.

Totes aquestes assignatures formen part del tronc comú.

No obstant això, aquells estudiants que disposin de coneixements equivalents obtinguts per mitjà de l'experiència professional directa també podrien cursar USIO sense moltes dificultats afegides.

Els materials de les assignatures ja cursades que es relacionen amb conceptes econòmics, empresarials i informàtics s'utilitzen al llarg del curs i és convenient tenir-los accessibles. A més el consultor guiarà en l'estudi o repàs d'aquells conceptes que siguin dubtosos, en els quals es trobin dificultats o corresponents a assignatures cursades, on no s'hagi aprofundit prou i siguin imprescindibles per al correcte seguiment del cas.

Amunt

L'assignatura ha estat concebuda i dissenyada a partir de l'experiència professional i de la recerca aplicada en casos reals d'ús de Sistemes d'Informació en les Organitzacions. Es tracta d'una assignatura totalment aplicada, a diferència d'altres assignatures no hi ha un material d'estudi que cal entendre i memoritzar per després respondre unes qüestions en un examen. Es demanarà, al llarg del semestre que els estudiants resolguin un cas proper a la realitat i  adaptat a les necessitats de l'assignatura. Per a això s'aplicarà una metodologia innovadora basada en el treball en grup amb el suport d'una plataforma col·laborativa a distància. Caldrà la creació de grups interdisciplinaris (estudiants d'Informàtica i Economia) que treballaran els diferents aspectes del cas. El consultor avaluarà tant la qualitat del contingut desenvolupat com el propi treball en grup. Donades aquestes característiques, no hi haurà examen ni prova final escrita.

Recomanacions importants a tenir en compte:

Cal considerar aquesta assignatura diferent a la resta d'assignatures realitzades fins ara. No hi ha examen final i es basa en la resolució d'un cas al llarg del curs. Això obliga a:

 • Treball continu i coordinat amb altres companys i
 • Saber o aprendre a treballar en grup.

No es tracta d'una assignatura difícil quant a contingut a assimilar, de fet s'assimila al llarg del treball de resolució del cas, però si laboriosa; cal anar realitzant un conjunt d'activitats;  una individual i quatre en grup, de les quals despistar-se pot portar a quedar-se definitivament perdut.

El material didàctic es centra en la documentació d'un cas, juntament amb informació bàsica sobre conceptes i referències a documents. Per resoldre el cas satisfactòriament és necessari realitzar cerques d'informació, amb autoaprenentatge de nous conceptes i assimilar els conceptes de negoci i tecnològics implicats en el cas. Aquest és un dels objectius de l'assignatura: desenvolupar l'habilitat per localitzar i destriar la informació útil i necessària per trobar la millor solució en el seu cas. 

El cas en si no és complex, però cal llegir acuradament els enunciats i comprendre tot el que cal lliurar. La retroalimentació que s'obté de tot el procés (cerca, obtenció i elaboració d'informació, i resolució dels exercicis a través del treball en grup) és molt important. A més, tota pauta que es dóna (Guia de PACs, Trello i professor col·laborador) està orientada a un progrés cognitiu de la pròpia assignatura i això ajuda a la realització dels exercicis proposats.

La estructura de l'assignatura facilita a l'estudiant un altra perspectiva per afrontar qüestions acadèmiques i professionals entre els quals cal destacar conceptes que podrien ser desconeguts però al mateix temps molt interessants per a conèixer (p.e., conceptes relacionats amb altres disciplines com a Intel·ligència Artificial o Machine Learning, en funció del cas), que poden ser interessants per aprofundir.

S'utilitzaran diferents eines com les Apps de Google que facilitaran el treball col.laboratiu, no són complexes però caldrà dedicar un temps a comprendre el seu funcionament i utilització adequada..

Per tal de resoldre les PAC's grupals, a l'inici del curs, els mateixos estudiants formen grups de treball (de 4-6 membres), utilitzant les apps de Google. És molt important fer les activitats de formació de grup al més aviat possible. Ningú es queda sense grup, però els que ha d'acabar formant el consultor solen tenir més problemes posteriorment i sovint ocasionen insatisfacció a l'estudiant.

El treball en grup multidisciplinari, combinant disciplines (Informàtica i Economia), en general  resulta molt satisfactori pels estudiants en finalitzar l'assignatura. El cas s'ha preparat per que cadascú pugui tenir un enfocament diferent, el aporta un espectre major de possibilitats. El treball en grup és sempre molt ben valorat en la retroalimentació rebuda pels estudiants en la valoració final de l'assignatura.

Addicionalment al llarg de l'assignatura s'ofereix de forma optativa la participació en un  Backlog de l'aula mitjançant l'eina de dinamització Trello. Aquesta constitueix una activitat complementària perfecta per a tota la temàtica que es treballa durant el curs, dóna la possibilitat d'ampliar coneixements i, fins i tot, ajuda en la realització de les PAC's. En particular, ajuda a evitar que sorgeixin possibles disputes innecessàries; doncs, l'essència del Trello no és la competició sinó tot el que un aprèn mentre investiga sobre el tema proposat.

Els estudiants que han cursat l'assignatura expressen en general la seva satisfacció i sorpresa, perquè troben l'assignatura interessant, dinàmica i amena, valorant positivament l'actualitat del cas, l'aprenentatge útil, l'incentiu i el treball en grup online.

Amunt

 

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és un aprenentatge basat en el treball interdisciplinari. La complexitat del món empresarial fa necessari el treball en equip, de forma cooperativa, compartint coneixements de disciplines diverses a fi de poder aconseguir un objectiu comú.

Els estudiants han d'utilitzar fonaments tecnològics i econòmics, relacionant-los i aplicant-los a un cas concret on es posicionen diferents perspectives com organitzatives, anàlisi funcional o financer, gestió de projectes, entre unes altres. La finalitat és arribar a conclusions i interpretacions que permetin la presa de decisions, tot això emmarcat en un exercici de simulació de la realitat.

Competències Comunes:

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Treball en equip.
 • Capacitat per a innovar i generar noves idees.

Competències Específiques del Grau d'Enginyeria Informàtica:

 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en les mateixes.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Competències específiques dels estudis d'Administració i Direcció d'Empreses:

 • Gestió de la implantació i explotació de productes, serveis i sistemes d'informació
 • Planificació i gestió de la informació i el coneixement per a afegir valor a l'organització
 • Establiment dels factors crítics d'èxit dels sistemes d'informació i els seus requeriments
 • Coordinació de la implementació i la millora dels sistemes d'informació
 • Integració del conjunt de sistemes d'informació de l'organització, i de la seva evolució a llarg termini
 • Coneixement de polítiques de seguretat dels sistemes d'informació

Amunt

Títol del cas: "PARROT "

Tema:

L'assignatura Ús de Sistemes d'Informació a les Organitzacions (USIO) es basa en el desenvolupament d'un cas pràctic. Ens centrarem en el cas de PARROT. Pretén ser una primera aproximació a la resolució de les innovacions tecnològiques a què hauran de tendir les empreses per no desaparèixer en el futur. La pregunta que cal fer els equips de direcció de qualsevol organització és si els productes i serveis actuals els seguiran comercialitzant en el futur. En el cas de PARROT, fabricant de drones, es planteja l'ajuda d'una empresa consultora que li proporcioni un estudi detallat en cinc fases per aprofitar les tecnologies disruptives que apareixen a la revolució digital actual.

Els temes que cal estudiar en aquest cas són els següents:

 • Les tecnologies emergents segons el Hype Cycle de Gartner. 
 • La tecnologia Digital Twins (Bessons Digitals) aplicada a una organització.
 • L'aplicació de la tecnologia Intel·ligència Conversacional al sector de manufacturing i les inquietuds ètiques.
 • La millora de processos duna organització a través de la hiperautomatització i la mineria de processos
 • La tecnologia del Metavers aplicada a una organització de manufacturing.

Els estudiants s'organitzaran en grups per proposar, en el rol d'una consultora de Transformació Digital, un estudi detallat per DiverToy. El cas s'ha estructurat en cinc PAC corresponents a les cinc fases que comportarà l'estudi orientat a aprofitar les tecnologies disruptives a DiverToy. La primera PAC es desenvoluparà de forma individual i la resta es realitzarà en grup.

- PAC 1.- Lectura, comprensió del cas. Anàlisi de Hype Cycle de Gartner per detectar tecnologies emergents que cal aplicar.

Comprendre el cas i analitzar les tecnologies incloses al Hype Cycle de Gartner titulat "Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2022" publicat el 19 de juliol de 2022 per Dwight Klappich, per considerar quines 2 tecnologies emergents (d'Innovation Trigger o Peak of Inflated Expectations) podria utilitzar Parrot, que els pogués oferir la creació de nous models de negoci o un creixement econòmic


- PAC 2.- Anàlisi de l'aplicació de Tecnologia Digital Twins (Bessons Digitals) en una organització.

Analitzar com PARROT podria aprofitar la tendència tecnològica Digital Twins (Bessons Digitals).


- PAC 3.- Anàlisi de l'aplicació de Tecnologia Intel·ligència Conversacional en una organització.

Analitzar quines possibilitats daplicació dIntel·ligència Conversacional com ChatGPT al sector de manufacturing. I debatre quines són les inquietuds ètiques de l'ús de la Intel·ligència Conversacional com a ChatGPT?


- PAC 4.- Anàlisi de laplicació de la Hiperautomatització i de Process Mining en una organització.

Analitzar com PARROT podria dur a terme diferents iniciatives de millores de processos operatius aplicant la hiperautomatització, mitjançant tecnologia Robotic Process Automation o Motors Workflow de Business Process Management o tecnologies Process Mining
Aconseguir certificació de Celonis mitjançant el curs Process Mining Fundamentals de 10 hores.


- PAC 5.- Anàlisi de l'aplicació del Metavers en una organització.

Analitzar com PARROT podria aprofitar la tendència tecnològica Metavers.

Amunt

Cas d'estudi Web

Amunt

El material de l'assignatura es facilita en format Wiki que trobareu a cada apartat del full de ruta.

Aquesta assignatura no disposa de material en paper, tan sols web, el motiu és que es tracta d'una assignatura de caràcter "especial". USIO no pot utilitzar un material estable ja que canvia cada semestre: en efecte, cada semestre es proposen casos diferents. Per aquest motiu no seria viable disposar d'un material estable i en paper. Per altra banda, la pròpia estructura del material (cas) -estructura de fites que s'han de resoldre conjuntament amb lectures associades i enllaços web, etc.- facilita que el material s'adapti molt millor al format web que al paper.

A més, els consultors podran proposar un conjunt de lectures complementàries per mitjà del Tauler de l'aula que us proporcionaran més informació sobre la temàtica que es planteja.

Per a realitzar les tasques de treball en grup s'utilitzaran les eines Google.

A l'inici del semestre els estudiants trobaran en el Tauler un document que explica el procés de treball en equip que s'ha de seguir per desenvolupar el cas. Així com materials complementaris, com un document d'ajuda per a la formació de grups i una guia sobre l'ús de Google Apps, que s'utilitzarà com a eina de treball en grup.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt