Comerç electrònic Codi:  05.604    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Comerç electrònic pretén formar als alumnes en aquesta nova disciplina nascuda a remolc de les xarxes de comunicació d'utilització general, com ara Internet. Malgrat l'ampli ventall de disciplines que sovint s'inclouen dins dels mots "comerç electrònic" (nova economia, marketing, dret, comportament social, etc.) és important destacar que com a assignatura d'una enginyeria superior el seu enfocament és eminentment tecnològic. De totes maneres, el fet que el seu enfocament sigui tecnològic no treu que inclogui diferents disciplines dins d'aquest vessant. Així doncs podem identificar tres grans àrees de coneixement en les quals incidirem en aquesta assignatura.

Per una banda trobem les bases de dades. En els sistemes de comerç electrònic el correcte disseny i gestió de les bases de dades és summament important ja que una de les característiques que té el comerç electrònic és el seu alt grau d'automatització, més que en altres àmbits. Això requereix que les bases de dades hi juguin un paper molt important.

Un altre punt rellevant en el comerç electrònic el presenten el sistemes de pagament. Com ja es sabut, una de les reticències que ha de superar el comerç electrònic és la desconfiança i per tant ha de fer un èmfasi especial en la seguretat.

Per últim, hi ha una part que sovint s'oblida, potser perquè als consumidors ens afecta poc, o més ben dit , ens afecta positivament i és la problemàtica que presenta el comerç electrònic de productes en suport digital. La facilitat de còpia juntament amb la exactitud d'aquestes implica que la pirateria fa que sigui un problema inherent a aquest suport. Aquesta problemàtica, que moltes vegades frena la venda i distribució de productes per mitjà de comerç electrònic, genera en l'actualitat importants esforços en els àmbits de recerca. Veurem quines són les possibilitats per frenar i quina problemàtica presenten.

Els curs vol donar un enfocament molt pràctic d'aquesta disciplina i és per aquest motiu que s'han inclòs dues pràctiques obligatòries en l'assignatura, a banda de les quatre PACs. En la primera pràctica treballarem amb les tecnologies bàsiques de desenvolupament web per posar en marxa un comerç electrònic. Per altra banda, en la segona pràctica implementarem un sistema de comerç electrònic a través d'una eina de gestió de continguts (CMS) especialitzat per al comerç electrònic: Prestashop.

Amunt

L'assignatura de Comerç Electrònic forma part de l'itinerari de Tecnologies de la Informació. És una assignatura optativa i està pensada per a ser cursada durant la segona meitat de la titulació de grau.

Amunt

La present assignatura contribueix a la formació de l'estudiant en els camps professionals següents:
 • Administració de bases de dades
 • Direcció de comerç electrònic
 • Responsable de sistemes
 • Responsable de seguretat informàtica

Amunt

És necessari haver superat l'assignatura de "Ús de Bases de Dades".

Amunt

És necessari haver superat l'assignatura de "Ús de Bases de Dades".

Amunt

Els objectius generals d'aquesta assignatura són els que enumerem a continuació:

 1. Identificar els diferents sistemes que composen una arquitectura d'e-commerce així com les diferents modalitats d'e-commerce, en funció dels participants.
 2. Aplicar els conceptes de seguretat de la informació i les tècniques que hi ha per assolir-los en els diferents àmbits del comerç electrònic.
 3. Comprendre la importància de les bases de dades com a repositori de tota la informació que gestiona una empresa en l'entorn de l'e-commerce.
 4. Identificar els dos grans tipus d'informació utilitzada en les aplicacions de comerç electrònic: la que fa referència a  l'operativa de vendes de l'empresa i la que és útil per a la presa de decisions.
 5. Conèixer diferents sistemes de pagament electrònic que hi ha i saber quines són les seves propietats més importants.
 6. Conèixer diferents tècniques per a la protecció del copyright de productes electrònics.

Amunt

A continuació es detallen, per cadascun dels mòduls, aquells continguts específics de l'assignatura que es consideren més importants:

Mòdul 1 - Introducció al comerç electrònic (0,5 crèdits)

 • Conceptes bàsics i terminologia del comerç electrònic.
 • L'estàndard EDI.
 • Aspectes legals del comerç electrònic.

Mòdul 2 - Seguretat en el comerç electrònic (1 crèdit)

 • Conceptes bàsics de criptografia i seguretat de la informació.
 • Conceptes específics de criptografia de clau pública.
 • La seguretat en el comerç electrònic: les dades, els pagaments i els productes venuts.

Mòdul 3 - Gestió de la informació (0,5 crèdits)

 • Estructuració de les bases de dades per al comerç electrònic.
 • L'explotació de les dades de comerç electrònic.

Mòdul 4 - Sistemes de pagament electrònic (1 crèdit)

 • Pagaments amb targeta
 • Sistemes de cartera virtual
 • Pagaments via SMS
 • Diners digitals

Mòdul 5 - Sistemes de protecció del copyright electrònic (1 crèdit)

 • Conceptes bàsics de les tècniques de protecció del copyright per a continguts en format digital.
 • Descripció d'un sistema de marcatge d'imatges fixes.
 • Descripció d'un sistema de marcatge de vídeo digital.

Pràctica 1 - Botiga virtual amb tecnologia web bàsica (1 crèdit)


Pràctica 2- Botiga virtual amb Prestashop (1 crèdit)

Amunt

Comerç electrònic Programari en línia
Comerç electrònic PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt