Mercats i conducta Codi:  08.563    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La ciència econòmica desenvolupa teories que intenten explicar quin és el comportament econòmic de persones i organitzacions i de quina manera aquests comportaments determinen els fets econòmics. Per tant, un estudiant d'economia ha d'entendre com funcionen els mercats i què hi ha al darrera  del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics.  

L'assignatura de Mercats i conducta pretén introduir a l'estudiant en el coneixement dels principals conceptes microeconòmics mitjançant una metodologia basada principalment en la interactivitat i en l'aprenentatge progressiu. És recomanable tenir coneixements bàsics de matemàtiques.  

El material didàctic està estructurat en quatre mòduls.El primer té un caràcter introductori i s'hi presenten els determinants bàsics del funcionament d'una economia i, en particular, de l'evolució dels principals mercats econòmics i del comportament dels consumidors.  

El segon mòdul es centra en l'aprenentatge dels principals factors que condicionen les decisions que adopten els consumidors en el mercat de béns i serveis. De la mateixa manera, també s'analitza com es modifiquen aquestes decisions quan varien alguns del paràmetres determinants del consum, com és el cas dels preus dels productes o serveis o la renda del consumidor.  

En el mòdul tercer s'estudia el funcionament de les empreses i s'analitza detalladament quines són les variables que en condicionen les decisions de producció i, per tant, que en determinen el nivell de benefici, tant a curt termini com en el cas d'una dimensió temporal més àmplia. Pel que fa al quart mòdul, s'hi aprèn a identificar quines són les diferents estructures de mercat i quines són les conseqüències de cadascuna d'aquestes sobre els nivells de preus i de producció. En aquest mòdul s'analitzen tant el monopoli i la competència perfecta com la diversitat d'estructures de mercat que ja hi ha entre aquests dos casos extrems.

Amunt

L'assignatura de Mercats i Conducta forma part del grup d'assignatures bàsiques i s'emmarca dins del bloc de matèries de teoria econòmica, concretament la microeconomia. És considera clau per a realitzar estudis relacionats amb l'economia i les ciències socials. 

Proporciona els continguts bàsics per entendre i comprendre a nivell bàsic les principals àrees de coneixement relacionades amb el pla d'estudis.

Està present en els següents graus:

 • ADE
 • Economia
 • Turisme
 • Màrqueting i Mercats
 • Ciències Socials

Amunt

L'assignatura de mercats i conducta no té una aplicació immediata a la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del funcionament del mecanisme de preus en una economia moderna, es tracta d'un curs bàsic per qualsevol persona amb responsabilitats de gestió, per prendre decisions empresarials o de Política Econòmica o per tot aquell que vulgui seguir estudis d'administració d'empreses. 

Amunt

 L'assignatura de Mercats i Conducta no té una aplicació immediata en la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del funcionament del mecanisme de preus en una economia moderna, es tracta d'un curs bàsic per a qualsevol persona amb responsabilitats de gestió o per tot aquell que vulgui seguir estudis d'administració d'empreses.

Amunt

Mercats i conducta és una assignatura introductòria i intentem que tot allò que necessiteu ho tingueu cobert, de totes maneres sempre és bo, si ho considereu, fer un repàs de matemàtiques.

Amunt

Competències i Objectius  

La finalitat principal d'aquesta assignatura es que l'estudiant assoleixi unes competències tant específiques com transversals (és a dir, conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'economia) juntament amb uns coneixements dels conceptes microeconòmics i del funcionament de l'economia, així com de les principals polítiques econòmiques. Les competències i objectius es poden concretar en els següents:  

Competències  

Competències transversals

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.

     - Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
     - Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.
     - Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
     - Organitzar la informació seleccionada.
     - Interpretar i relacionar aquesta informació per tal de prendre decisions.

 • Utilitzar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

     - Identificar les TIC disponibles per a realitzar una tasca professional o acadèmica i seleccionar les més adients.
     - Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
     - Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per a comunicar-se, col·laborar, i presentar idees, resultats o conclusions.

 

Competències específiques i resultats d'aprenentatge

 • Entendre el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial:

     - Identificar els processos, agents i institucions econòmiques rellevants.
     - Identificar els principals corrents de pensament i les polítiques econòmiques que se'n deriven .
     - Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional o amb altres casos d'interès..
     - Comprendre els processos econòmics, els seus agents i institucions.

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics (les metodologies) pertinents:

     - Analitzar els processos econòmics, els seus agents i institucions
     - Avaluar i implementar polítiques econòmiques a partir de l'anàlisi de l'economia, els seus agents i institucions.

 • Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats

- Descriure les diferents situacions, característiques i entorns del mercat.
- Analitzar les diferents alternatives d'actuació
- Avaluar i implementar estratègies segons les condicions dels mercats

Objectius  

Els objectiu que es busquen en aquesta assignatura són:  

- Comprendre la significació dels principals conceptes econòmics que determinen l'evolució dels mercats i el comportament dels agents econòmics. - Comprendre en quins motius basen les seves decisions els consumidors.

- Analitzar com els canvis en els preus o en la renda modifiquen les decisions dels consumidors.

- Identificar quins factors determinen les decisions de producció de les empreses.

- Conèixer les diferents estructures possibles de mercat.

- Conèixer com els canvis en la intensitat de la competència afecten les decisions de producció i la determinació dels preus per part de les empreses.

- Entendre les causes per les quals intervé el Sector Públic en els mercats i identificar els instruments que habitualment utilitza.

- Comprendre el funcionament dels mercats de treball i capital i saber identificar quines causes alteren l'evolució de la seva demanda i oferta.

Amunt

Presentats els continguts dels 4 mòduls, en detallem aquí els principals elements d'estudi en cadascun d'ells:  

Mòdul 1. Demanda i Oferta. Es presenten els determinants bàsics del funcionament d'una economia i, en particular, de l'evolució dels principals mercats econòmics i del comportament dels consumidors.  

Mòdul 2. Comportament del consumidor. Aprenentatge dels principals factors que condicionen les decisions que adoptem els consumidors en els mercats de béns i serveis.  

Mòdul 3. L'empresa. S'estudia el funcionament de les empreses. S'introdueix a l'estudiant en el coneixement d'alguns dels principals conceptes empresarials i s'analitza amb detall quines són les variables que condicionen les seves decisions de producció.  

Mòdul 4. Estructura de mercat.  Identifica quines són les diferents estructures de mercat i quines són les conseqüències de cadascuna d'elles sobre els nivells de preus i de producció.  

Amunt

Introducció a la microeconomia XML
Introducció a la microeconomia DAISY
Introducció a la microeconomia EPUB 2.0
Introducció a la microeconomia MOBIPOCKET
Introducció a la microeconomia HTML5
Introducció a la microeconomia PDF
Quins factors determinen les decisions de producció a les empreses? Audiovisual
Com prenen les decisions els consumidors? Audiovisual
Com condicionen les estructures del mercat les decisions dels agents econòmics? Audiovisual
Com ens ajuda la Microeconomia a comprendre la nostra realitat? Audiovisual

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre. 

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.

Tot i que el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge mitjançant la lectura i l'estudi individual, mateix temps, es proporcionen recursos que potencien el debat i les propostes en grup i propostes.

 • Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.  
 • Wikirepertori. Aquest recurs el trobareu a l'espai de Recursos>Altres fonts d'informació. És una eina pedagògica a disposició dels estudiants i dels professors. La seva missió és la de resoldre dubtes d'una manera immediata sobre qualsevol concepte, terme o sigla d'Economia i Empresa. En aquest mateix espai, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, també teniu accés a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt