Règim jurídic del mercat Codi:  08.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Règim jurídic del mercat es una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i investigació de mercats (MIM).

El seu contingut ha estat elaborat pensant en les necessitats del professional de màrqueting, limitant el contingut doctrinal i teòric a allò indispensable per a conèixer les bases jurídiques sobre les quals funciona un mercat en lliure competència i, alhora, oferint una visió complerta i entenedora de les principals qüestions jurídiques que fonamenten la regulació del mercat.

 

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura Introducció al dret.

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura Introducció al dret.

Amunt

L'objectiu general d'aquesta assignatura és oferir una anàlisi interrelacionada del conjunt de normes jurídiques en què es basa el funcionament del mercat.

Objectius específics:

1. Analitzar i comparar els diferents instruments jurídics de què disposa un empresari per a desenvolupar i estendre la seva activitat empresarial.

2. Estudiar les normes que busquen garantir el lliure accés al mercat i la competència lleial entre els seus participants.

3.  Analitzar els sistemes jurídics de protecció de les invencions i dels signes distintius dels empresaris.

4. Conèixer les disposicions normatives en matèria de publicitat comercial privada i de contractació en mitjans telemàtics.

5. Estudiar els drets bàsics dels consumidors dins el mercat.

6. Conèixer la normativa de protecció de dades de caràcter personal i els deures que se'n desprenen pels empresaris.

7. Estudiar la disciplina bàsica de prestació dels serveis de la societat de la informació.

Competències específiques dins del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats:

1. Capacitat per analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

2. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del mercat.

3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics

5. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Competències transversals dins del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats:

1. Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

2. Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i / o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

4. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

Mòdul didàctic 1. Dret de la competència

 1. Introducció general.
 2. Acords anticompetitius.
 3. Abús de posició de domini.
 4. Control de concentracions.
 5. Ajudes d'Estat.
 6. Òrgans que apliquen el dret de la competència.
 7. Aplicació pública i aplicació privada de el dret de la competència.

Mòdul didàctic 2. Publicitat i competència deslleial

 1. Competència deslleial.
 2. Publicitat.
 3. Accions contra les conductes il·lícites.

Mòdul didàctic 3. Introducció a la protecció de dades de caràcter personal

 1. El Reglament General de Protecció de Dades.
 2. Dret a l'oblit.

Mòdul didàctic 4. Dret de consum

 1. Introducció a el Dret de consum.
 2. Els subjectes de el Dret de consum.
 3. Contractació amb consumidors.
 4. Principals contractes amb consumidors.
 5. Responsabilitat civil per danys causats per béns i serveis defectuosos.
 6. Tutela dels consumidors.

Mòdul didàctic 5. Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic

 1. Règim general dels serveis de la societat de la informació.
 2. Regles particulars aplicables als serveis d'intermediació.
 3. Comerç i contractació electrònica.
 4. Infraccions i sancions.

Mòdul didàctic 6. Propietat intel·lectual i industrial

 1. Introducció als règims de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.
 2. Propietat intel·lectual: drets d'autor i drets veïns.
 3. Propietat industrial.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt