Control pressupostari i de gestió Codi:  08.578    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Control pressupostari i de gestió presenta un conjunt d'elements d'organització i d'informació que s'interrelacionen en el marc de l'activitat empresarial. L'aplicació pràctica de la pressupostació i el control de gestió a l'empresa té com a objectiu quantificar i operativitzar els objectius empresarials a curt i mig termini, així com establir els sistemes d'informació que permetin realitzar un diagnòstic de l'estat i l'evolució de l'empresa, i prendre les decisions oportunes per corregir les disfuncions i defectes, potenciar les actuacions positives i, conseqüentment, millorar la seva situació.

 

Amunt

Aquesta assignatura té 6 crèdits i té caràcter obligatori per a l'alumnat del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats.

És una assignatura de síntesi síntesi de coneixements que ja s'han estudiat al llarg de la carrera en diverses assignatures de l'àrea de coneixement de comptabilitat, de les finances o la gestió i organització de l'empresa.

El programa i el contingut de l'assignatura tracten d'incorporar els diversos punts de vista que, sobre la matèria, diferents persones i grups defensen, i els conceptes es treballen a nivell tant conceptual com tècnic i pràctic sent prioritat la utilitat pràctica en el context de direcció empresarial.

Amunt

Aquesta assignatura és molt adient per tots aquells estudiants interessats, com a orientació professional, en la direcció i gestió empresarial.

A més, el seu caràcter eminentment metodològic i pràctic permet l'estudiant assolir les principals competències associades al perfil professional de controller o responsable de control de gestió, figura rellevant en l'organigrama i en el desenvolupament de l'activitat de les mitjanes i grans empreses.

Amunt

El contingut de l'assignatura Introducció a la Informació Financera.

Amunt

És necessari haver superat  l'assignatura Introducció a la Informació Financera.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:


CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
CT7: Comunicar correctament, de manera escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

CE11: Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització

Objectius d'aprenentage

Les competències específiques d'aquesta assignatura es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

- Aplicar correctament un sistema de control pressupostari per centres de responsabilitat

- Avaluar centres de responsabilitat d'una organització.

- Sintetitzar informació rellevant mitjançant l'aplicació de mesures d'eficàcia i eficiència de centres de responsabilitat.

- Externalitzar activitats en funció dels resultats de l'avaluació per centres de responsabilitat.

- Analitzar les possibles desviacions dels objectius establerts per centres de responsabilitat.

- Determinar els efectes sobre la posició de l'empresa derivats de les desviacions existents respecte del pressupost en els diferents centres de responsabilitat.

 

Amunt


L'assignatura  té els següents continguts:

1. Control de costos i control de gestió es tracta el problema de com controlar i gestionar els costos anticipant-se a aquests. En primer lloc, s'analitzen les idees fonamentals que justifiquen la implantació d'un sistema de costos estàndard i les seves aplicacions al control pressupostari mitjançant el càlcul i interpretacions de les desviacions. En segon lloc, es presenten les formulacions dels diferents tipus de pressupostos. En tercer lloc, s'al·ludeix al control de gestió mitjançant indicadors i quadres de comandament. Es tracta d'un tema una mica dens quant al contingut teòric i relativament difícil d'assimilar, especialment pel que fa al significat i la formulació de les desviacions en costos indirectes.
2. Els sistemes de control de gestió: es focalitza en l'anàlisi de la naturalesa del control de gestió.
3. Centres de responsabilitat (I): centres de costos: s'estudien  les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan la variable "econòmica" que està sota la responsabilitat del centre és el "cost".
4. Centres de responsabilitat (II): centres de beneficis: s'analitzen les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan degut a la seva descentralització la variable que està sota la responsabilitat del centre és el "benefici".

Amunt

Control pressupostari i de gestió PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge inclouen mòduls textuals, vídeos explicatius dels conceptes bàsics, qüestionaris en línia (moodle), i un cas d'estudi transversal que permet practicar i consolidar els conceptes estudiats. L'enfocament de l'assignatura és pràctic.

Ús del material

Cadascun té unes preferències personals per a estudiar, així i tot, és recomanable que l'estudiantat observi una sèrie d'indicacions sobre la manera d'enfocar l'estudi de l'assignatura:

-Tenir en compte que es tracta d'un curs teòric i pràctic. Els diferents mòduls dels quals consta la matèria estan encadenats de manera seqüencial, amb la finalitat que els coneixements específics vagin incorporant-se amb una lògica conceptual de descobriment dels diferents models.
-Adonar-se des d'un bon principi que, malgrat tractar-se d'una assignatura de comptabilitat, no és precisament la mecànica de la partida doble (els diaris, els seients...) allò que més importa aquí, si no el raonament comptable correcte. El fons i no la forma, la lògica interna de la informació que es presenta i no el procediment formal és allò que interessa. Aquest raonament demana una pràctica d'exercicis diària o, almenys, setmanal (dos o tres dies per setmana).
-Encara que també es discuteix el problema dels procediments basats en la partida doble, l'estudiant hauria de resoldre tots els supòsits mitjançant un full de càlcul. De fet és així com normalment s'obtenen els informes de costos en moltes empreses.
-La part teòrica no s'ha d'aprendre de memòria, s'ha de conèixer, s'ha d'assimilar, ja que després serà útil per a resoldre els problemes.
-Per a resoldre un supòsit s'ha de llegir molt bé l'enunciat, comprendre el problema i la qüestió plantejada.
-Com a mètode d'aprenentatge "l'assaig/error" ha funcionat, funciona i funcionarà sempre.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt