Màrqueting quantitatiu Codi:  08.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La investigació de mercats quantitativa és una eina essencial per a la presa de decisions en l'àmbit empresarial. El cúmul de dades que es recull ha de ser analitzat i convertit en informació útil per reduir la incertesa que acompanya les decisions, o per prendre mesures correctores davant de decisions passades. Per això, s'han de desenvolupar procediments sistemàtics, objectius i rigorosos d'obtenció i tractament de la informació.

L'assignatura Màrqueting quantitatiu versa sobre l'aplicació dels coneixements teòrics adquirits en assignatures prèvies de direcció de màrqueting, investigació de mercats i estadística amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions que tenen lloc a l'àrea de màrqueting de qualsevol organització empresarial.

Amunt

En el marc del Pla d'Estudis, es tracta d'una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS.

Els seus materials didàctics contenen un conjunt de casos pràctics d'investigació de mercats que estan estretament vinculats a les matèries de direcció de màrqueting, i en què, per resoldre'ls, s'apliquen diverses tècniques d'anàlisi de dades. En aquesta assignatura i a les assignatures Investigació de mercats, Estadística aplicada i Anàlisi multivariant es presenten les principals eines per conèixer i aplicar les tècniques d'investigació de màrqueting quantitativa en un entorn organitzacional.

Amunt

Són requisits necessaris per matricular-se en aquesta assignatura haver cursat i superat satisfactòriament les assignatures de màrqueting (Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting), d'estadística (Fonaments d'estadística, Estadística aplicada i Anàlisi multivariant), així com la d´Investigació de mercats.

També és recomenable tenir els coneixements previs en el camp de les TIC adquirits en l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

La competència específica del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats que s'aborda en aquesta assignatura és la capacitat per aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.

Aquestes competències es concreten en els següents resultats d'aprenentatge:

1. Aplicar coneixements teòrics d'investigació de mercats, direcció de màrqueting i mètodes quantitatius per captar informació rellevant, analitzar-la, amb l'objectiu de comprendre millor l'entorn, prendre decisions o avaluar-ne les preses.

2. Sintetitzar coneixements ja adquirits mitjançant el plantejament de casos i la seva resolució.

3. Utilitzar una metodologia pràctica per dur a terme investigacions de mercat.

4. Aprendre a plantejar investigacions de principi a fi i adquirir criteris per seleccionar les eines adequades per tractar les dades.

5. Proporcionar un enfocament multivariable a la investigació de mercats.

Amunt

1. Segmentació del mercat

Començarem l'assignatura resolent casos de segmentació de mercats mitjançant criteris objectius que mostren com és possible la identificació de consumidors a partir d'indicadors sociodemogràfics. Identificarem segments de consumidors i perfils de llars en funció de la seva situació sociodemogràfica i localització geogràfica.

Els casos relatius a criteris subjectius de segmentació exposen investigacions que identifiquen comportaments heterogenis basats en característiques com les actituds, les preferències, els beneficis o les intencions. Resoldrem casos sobre els beneficis buscats en el consum d'aigua mineral, identificarem els perfils del grau de coneixement del correu electrònic i identificarem grups de consumidors en funció de la seva intenció declarada d'ús d'Internet.

2. Posicionament

Continuant amb el màrqueting estratègic, treballarem casos de posicionament de productes i marques, que contemplen les diverses estratègies que les organitzacions poden seguir per a assolir notorietat en el mercat. A vegades el posicionament s'aconsegueix mitjançant les característiques dels productes i en d'altres ocasions, a través dels serveis prestats, les persones o la imatge social.

Veurem com es posicionen diverses marques d'aigua en el mercat i els serveis públics, la importància de les persones com a factor essencial per al posicionament i com el suport de causes nobles és també una estratègia de posicionament.

3. Comportament de consumidor

Els casos de comportament de consumidor que resoldrem il·lustren els aspectes fonamentals que s'estudien quan analitzem com actuen les persones en matèria de consum. Mesurarem tant actituds vers l'ús de noves tecnologies com percepcions de risc. Concretament, estudiarem al frau en diverses formes de pagament, detectarem quins criteris es tenen en compte per escollir un establiment, identificarem perfils de lectors de premsa i analitzarem la freqüència de compra en un supermercat.

4. Satisfacció i qualitat

Completarem els casos de màrqueting estratègic resolent investigacions relacionades amb la qualitat del servei, la satisfacció i la fidelitat dels clients, matèries estretament relacionades i que afecten a les polítiques de captació i retenció de clients. Aplicarem els casos a empreses de telefonia mòbil i serveis municipals d'ajuda a domicili a persones grans. També mesurarem la satisfacció dels clients d'una cadena de supermercats i d'altres establiments.

5. Decisions operatives

Finalment, estudiarem casos sobre les decisions operatives de màrqueting relacionades amb la fixació de preus, el disseny de productes, la imatge d'establiments comercials, la distribució, la comunicació i el disseny d'experiments en màrqueting. Es pretén aplicar tècniques d'investigació de mercats que ajudin a dissenyar productes, tant els seus atributs funcionals com els envasos i les denominacions de marca. També aprendrem a dissenyar experiments en màrqueting i estudiarem una sèrie de conceptes fonamentals que ens serviran per crear unes condicions que ens permetran trobar relacions de causalitat.

Amunt

Documentació complementària: taules estadístiques Web
Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Fitxes d'estadística Web

Amunt

Els materials i eines de suport de què disposa l'assignatura són els següents:

 • Material didàctic Màrqueting quantitatiu, que constitueixen el material principal de l'assignatura a través del qual podreu fer el seguiment dels conceptes més importants que desenvolupareu durant aquest semestre. Aquest recurs el teniu disponible en diferents formats;
 • Fitxes d'estadística, disponibles en format Web;
 • Taules estadístiques, disponibles en format Web; 
 • Vídeos complementaris que treballen els principals conceptes estadístics de forma aplicada i pràctica;
 • Programari estadístic R-Commander, per realitzar les pràctiques, que podreu descarregar d'Internet mitjançant les indicacions de l'aula i que haureu d'instal.lar al vostre ordinador.
 • Manual d'R-Commander;
 • Altres fonts d'informació.

A més , disposeu d'altres recursos complementaris com:

 • El manual Matemàtiques i Estadística amb R, on podreu trobar les explicacions necessàries per fer un bon ús del programari, així com també algunes pautes d'instal·lació.
 • El Laboratori de R, atès per professorat especialitzat en aquest programari, que és un servei que us donarà suport en l'instal·lació del programari R al vostre ordinador. També podeu utilitzar el Laboratori per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi relacionat amb aquest programari. 

Durant el semestre el professorat de l'assignatura pot complementar aquests recursos amb d'altres que facilitaran la resolució de les proves d'avaluació continuada (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

El material didàctic Màrqueting quantitatiu

Els mòduls didàctics han estat elaborats pels professors Dra. Elena Abascal Fernández i Dr. Ildefonso Grande Esteban i coordinats per la Dra. Maria Pujol Jover. Com veureu, han estat dissenyats per resoldre un conjunt de casos de màrqueting sobre els què aplicarem diverses tècniques d'anàlisis de dades. En aquest material trobareu text en els marges de les pàgines, en el qual apareixen recomanacions relatives a la consulta de material auxiliar, consulta de resultats d'ordinador o revisió de conceptes, que haureu de tenir molt clars per continuar amb la resolució dels casos.

Resoldrem un conjunt de casos aplicant tècniques multivariants d'anàlisis de dades de dependència o de interdependència -segons l'objectiu que es persegueixi- en quant a segmentació del mercat, posicionament, comportament del consumidor, satisfacció i qualitat i decisions operatives. Cal tenir en compte que el nivell de dificultat dels casos és heterogeni, tant pel seu plantejament com per les tècniques estadístiques que s'utilitzen. L'ordre que segueixen respon a criteris de màrqueting.

Fitxes d'estadística

Aquestes fitxes revisen les tècniques estadístiques que s'utilitzen en la resolució dels casos i que han estat estudiades en les assignatures prèvies de l'àrea quantitativa. A cada fitxa hi ha una explicació teòrica, que s'acompanya d'indicacions per utilitzar adequadament el programa estadístic associat que correspon a cada cas. Es molt recomanable que es consulti el seu contingut i revisar els conceptes necessaris per resoldre els casos pràctics. 

Taules estadístiques

Les taules estadístiques són taules amb probabilitats respecte models teòrics estudiats en el curs. Són necessàries per a resoldre molts dels problemes plantejats.

Vídeos complementaris

La visualització d'aquests vídeos us pot servir per a recordar conceptes estadístics que ja s'han treballat en anteriors assignatures d'estadística. Es tracta d'un material complementari que us pot servir puntualment.

Programa R-Commander

R-Commander és un programari estadístic lliure especialment indicat per a l'aprenentatge de l'estadística. La seva presentació i forma de funcionament és molt similar a la d'altres programaris Windows, pel que de seguida podreu obtenir resultats interessants que us facilitin la comprensió de la matèria.

Per a disposar del programari R- Commander, l'heu d'instal·lar en el disc dur del vostre ordinador una vegada el descarregueu seguint les instruccions detallades en els vídeos d'instal·lació que trobareu a l'aula.

Manual de R-Commander

El manual Matemàtiques i Estadística amb R podreu trobar les explicacions necessàries per a fer un bon ús del programari, així com també algunes pautes d'instal·lació. 

Wikirepertori i altres fonts d'informació

En l'espai Fonts d'informació trobareu alguns enllaços que poden ser d'utilitat i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

Així, trobareu el Wikirepertori, que recull un glossari molt complet de conceptes vinculats als continguts d'aquesta assignatura i altres d'economia i empresa. A més, podeu tenir accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes elles relacionades amb l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt