Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting Codi:  08.586    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La comunicació és la base de la gestió a la societat de la informació i el coneixement. Reflexionar sobre la comunicació empresarial ens proporcionarà una eina imprescindible per la nostra professió en el si de l'empresa.

Estratègies i tècniques de comunicació és una assignatura obligatòria dins del pla d'estudis del Grau en Màrqueting i investigació de mercats (MiIM) de la Universitat Oberta de Catalunya. Té com a objectiu l'establiment de les claus del disseny d'estratègies de comunicació de màrqueting de l'empresa; estratègies que s'han d'integrar en el pla de comunicació externa propi i peculiar de cada organització empresarial.

Amunt

Amb una càrrega docent de 6 crèdits, Estratègies i tècniques de comunicació és una assignatura obligatòria per als estudiants del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (MiIM), optativa pels estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i del grau de Turisme.

Amunt

Tot professional que s'orienti en el camp del màrqueting, i especialment de la comunicació, trobarà en aquests mòduls una eina d'aplicació constant. Malgrat l'orientació aparentment específica d'aquest estudi, a qualsevol professional li serà útil fer anàlisi de la seva tasca diària pensant en els conceptes que s'exposen, sempre presents en el món de l'organització.

Així doncs, es pot afirmar que és un estudi necessari per a uns, i molt útil per a tots.

Amunt

S'ha de cursar, preferiblement, després d'haver superat satisfactòriament les assignatures troncals Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting.

Amunt

Una vegada hem conegut els fonaments de la comunicació de màrqueting, en les assignatura de Fonaments de màrqueting i Direcció màrqueting, en aquesta assignatura ens ocuparem d'aprofundir en l'estudi dels instruments de què es composa el mix de comunicació. El coneixement d'aquests elements haurà de facilitar una combinació harmoniosa dels mateixos, que permeti fer-los servir de manera efectiva al mix de comunicació.

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

  • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació
  • Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima

Les competències específiques a assolir en el Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, en el Grau de Administració i Direcció d'Empreses i en el Grau de Turisme es concreten en els següents objectius d'aprenentatge.

  • Conèixer les característiques i el funcionament dels diferents procediments de comunicació de què disposa el responsable de màrqueting: venda personal, publicitat, promoció de vendes, patrocini, relacions públiques i màrqueting directe i interactiu.
  • Comprendre la contribució d'aquests instruments en l'estratègia de comunicació de les empreses i organitzacions.

 

Objectius específics per mòdul

Mòdul 1. Introducció a les comunicacions de màrqueting integrades (CIM)

1. Conèixer els mitjans i les eines de comunicacions disponibles per a les organitzacions.

2. Reconèixer la necessitat d'adoptar una visió integral de la comunicació.

3. Identificar els diferents públics i la coordinació de les campanyes.

4. Identificar els objectius de la comunicació.

5. Desenvolupar el procés de comunicació.

6. Conèixer els principals agents de les comunicacions de màrqueting.

7. Adoptar una perspectiva integral de les comunicacions.

 

Mòdul 2. Comportament del consumidor i gestió de marca a través de les CIM.

1. Conèixer els tipus de necessitats del consumidor que han de satisfer les comunicacions de màrqueting.

2. Conèixer els tipus de consum portats a terme pel consumidor.

3. Conèixer com processen els consumidors les comunicacions de màrqueting.

4. Conèixer quines característiques tenen els principals models de mesurament de l'eficàcia de les comunicacions de màrqueting.

5. Conèixer quines són les principals dimensions i variables que heu de contemplar en mesurar l'eficàcia de les comunicacions de màrqueting.

6. Conèixer quines eines podeu utilitzar per mesurar l'eficàcia de les comunicacions de màrqueting.

 

Mòdul 3. La publicitat i la seva evolució en el temps com a eina CIM

1. Descobrir què és la publicitat i quina és la seva funció dins de les comunicacions de màrqueting de les organitzacions.

2. Conèixer els principals objectius de la publicitat.

3. Planificar una campanya de publicitat.

4. Mesurar l'eficàcia d'una campanya publicitària.

5. Distingir les característiques específiques que té la publicitat en internet i quins són els seus formats principals.

6. Diferenciar les característiques específiques que té la publicitat mòbil i quins són els seus formats principals.

7. Distingir les característiques específiques que té la publicitat en mitjans socials i quins són els seus formats principals. 


 

Mòdul 4. Promoció de vendes, Venda personal i Màrqueting Directe

1. Comprendre la importància de la promoció de vendes en el mix de comunicació de màrqueting i saber quan és adequat l'ús d'aquesta eina.

2. Identificar els objectius d'una promoció de vendes i saber determinar l'impacte que pot tenir aquesta eina de comunicació en la imatge de marca.

3. Saber com dissenyar una estratègia promocional de forma argumentada i coherent amb els objectius que l'empresa tracti d'aconseguir.

4. Escollir la tècnica promocional més adequada, depenent del sector i la situació de l'entorn en els quals es trobi una marca en un moment determinat.

5. Comprendre la importància del màrqueting directe i interactiu en el mix de comunicació de màrqueting, i saber com integrar-la amb la resta d'elements del mix de comunicació.

 

Mòdul 5. Relacions públiques i organització d'esdeveniments

1. Conèixer les RR.PP i diferenciar-les d'altres eines de les comunicacions de màrqueting.

2. Conèixer els principals objectius que persegueixen les RR.PP.

3. Aprofundir en les eines que utilitzen les RR.PP.

4. Conèixer els tipus de patrocini.

5. Conèixer els principals objectius que persegueix el patrocini.

6. Aprofundir en els esdeveniments i les seves característiques.

7. Saber quins tipus d'esdeveniments poden utilitzar els anunciants en les seves comunicacions de màrqueting.

 

Módul 6. Perspectiva ètica i social a les CIM

1.  Reconéixer la importància que té la humanització de les marques en l'enfortiment de la relació amb el client

2. Analitzar el concepte d'human centric marketing i els seus beneficis per a les empreses

3. Valorar diferents estratègies en màrqueting per comunicar amb diferents públics

4. Reconèixer la importància d'incloure la sostenibilitat i els ODS a l'estratègia de comunicació de màrqueting

5. Examinar el màrqueting inclusiu i la importància que tenen en els resultats de l'empresa

6. Analitzar casos concrets d'empreses que hagin adoptat una perspectiva ètica i social en la comunicació de màrqueting


Amunt

Les comunicacions de màrqueting desenvolupen un paper fonamental en el màrqueting mix de les empreses i de tot tipus d'organitzacions. Els instruments de comunicació a disposició dels responsables de màrqueting són molt diversos, donat que no es limiten a l'àmbit de la venda personal i la publicitat. I és que també poden recórrer a variables de comunicació com la promoció de vendes, el patrocini, les relacions publiques, i el màrqueting directe i interactiu. Precisament, han estat aquestes últimes tècniques les que han enregistrat un major creixement en els darrers anys.

Mòdul 1. Introducció a les comunicacions de màrqueting integrades (CIM)

Aquest mòdul que us permetrà de conèixer la complexitat de les comunicacions de màrqueting actuals a un món al qual la paraula sinergia ocupa un lloc preponderant. En aquest mòdul introductori, tindreu accés a unes primeres pinzellades de les eines que es desenvoluparan amb més profunditat en els mòduls següents. 

Mòdul 2. Comportament del consumidor i gestió de la marca a través de les CIM

En aquest mòdul tindreu una primera aproximació al comportament del consumidor, un factor molt important a l'hora de desenvolupar comunicacions de màrqueting. Aprendreu també els diferents models de mesurament d'eficàcia de les comunicacions de màrqueting i coneixereu les diverses eines a l'abast de l'investigador de les comunicacions de màrqueting.

Mòdul 3. La Publicitat i la seva evolució en el temps com a eina CIM

En aquest mòdul aprendreu els principals objectius de la publicitat i com portar a terme una planificació publicitària eficaç. També aprendreu a mesurar els resultats de les vostres comunicacions publicitàries, amb l'objectiu de mesurar la seva eficàcia. Finalment, trobareu una aproximació a la publicitat a internet, a la publicitat mòbil i a la publicitat en els mitjans socials a través dels principals formats publicitaris.

Mòdul 4. Promoció de Vendes, Venda Personal i Màrqueting Directe

La promoció de vendes us permetrà de conèixer tots els secrets d'aquesta eina de les comunicacions de màrqueting: des dels objectius de les promocions de venda fins als diversos tipus d'estratègies i tàctiques promocionals. També en aquest mòdul coneixereu els principals indicadors de control de l'estratègia promocional. En aquest setè mòdul aprendreu les característiques principals del màrqueting directe i l'ús d'eines com la publitramesa, els catàlegs, el màrqueting telefònic o la venda per televisió. També tindreu una aproximació a les noves formes de màrqueting interactiu, que inclouen nous formats com els videojocs publicitaris (advergames), els codis QR o els sistemes de geolocalització i Bluetooth aplicats a les comunicacions de màrqueting. També coneixereu les claus de l'èxit del màrqueting viral, que us permetrà de conèixer com portar a terme reeixides campanyes virals tant en xarxes socials com en dispositius mòbils.

Mòdul 5. Relacions públiques i organització d'esdeveniments

Aquest mòdul us permetrà conèixer el fascinant món de les relacions publiques i les eines de les quals disposen les organitzacions per a dur a terme aquest tipus de relacions amb diferents actors socials, inclosos els lobbies i les relacions públiques internes. També sabreu com preparar la vostra organització per gestionar moments de crisi mitjançant les relacions públiques. Coneixereu a més com es fan comunicacions de màrqueting mitjançant diversos tipus de patrocini, inclosos el patrocini esportiu i el patrocini cultural. Finalment, aprendreu com utilitzar els esdeveniments per desenvolupar comunicacions de màrqueting experiencials no només en entorns offline sinó també en els cada vegada més populars entorns online.

Mòdul 6. Perspectiva ètica i social a les CIM

En aquest mòdul coneixeràs el costat més humà del màrqueting i t'analitzaràs conceptes com el green marketing, pink marketing o gender marketing a través de casos reals d'empreses. Què poden fer les marques per contribuir a una societat més igualitària i equitativa?

Amunt

Vídeo: Millor, comunica't Audiovisual

Amunt

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Podeu accedir als materials dins de l'aula a través de l'enllaç que trobareu en el despleglable que us apareix a la part superior de l'aula, "Materials". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre:

Els materials didàctics de què consta l'assignatura són els mòduls didàctics, el wikirepertori i les fonts d'informació:

Mòduls didàctics. Els mòduls didàctics es presenten en tres versions:

· La versió navegable, està pensada per a què l'exploreu a través del vostre ordinador, tot interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com clips de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.).

· La versió en paper, que trobareu a l'espai de Materials, està pensada per a què la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. Tot i que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per a llegir-la des d'allà on sigueu!

Fonts d'informació. Les fonts d'informació també estan disponibles a l'espai Materials de l'aula.

Wikirepertori. Aquest recurs, que trobareu a l'aula (dins de l'espai Materials/Fonst d'informació), recull el glossari de conceptes vinculats als continguts de l'assignatura.

El material didàctic de l'assignatura ha estat elaborat pels professors Dr. David Alameda García, Dr. J. Enrique Bigné Alcañiz, Dra. Elena Fernández Blanco, Dra. Inés Küster Boluda, Dr. José Martí Parreño, Miguel Ángel Prado Prieto i Dra. Carla Ruiz Mafé, i coordinats pels professors Dr. José Martí  Parreño i Miguel Ángel Prado Prieto.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt