Tecnologies del comerç electrònic Codi:  08.596    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El comerç electrònic té un paper central i vertebrador en l'estratègia de distribució de màrqueting de les empreses, la qual cosa es trasllada en xifres de negoci creixents del comerç electrònic. Però el disseny acurat i el desplegament de les iniciatives de comerç electrònic, quan la competència està només a un clic de distància, requereix un coneixement complet de la tecnologia que les fa possible, tant en el seu vessant teòric com aplicat.

L'assignatura Tecnologies del comerç electrònic permet adquirir els coneixements i les capacitats de gestió de l'àmbit tecnològic que requereixen tenir els directius i els professionals implicats en les iniciatives de comerç electrònic de les empreses, especialment en aquelles organitzacions orientades als consumidors finals.

Amunt

Tecnologies del comerç electrònic és una assignatura optativa del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM). Proporciona coneixements i habilitats tecnològiques adequats per dissenyar i desplegar iniciatives de comerç electrònic que es dirigeixen, predominantment, a consumidors finals.

L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits i s'integra en la menció en Màrqueting digital i comerç electrònic del Grau en MIM.

Amunt

Tecnologies del comerç electrònic aporta coneixements i dota d'habilitats analítiques i de gestió en l'àmbit de la tecnologia de suport al comerç electrònic. Aquests coneixements i capacitats són especialment necessaris per a les persones que han de dissenyar i desplegar iniciatives de comerç electrònic adreçades als consumidors finals, i també per als professionals d'organitzacions implicades en programes de màrqueting digital.

Amunt

És imprescindible que l'estudiantat hagi cursat i superat prèviament l'assignatura Estratègies de màrqueting digital del Grau en MIM. A més, és molt recomanable que compti amb els coneixements i habilitats en l'ús de les TIC que s'adquireixen en l'assignatura Iniciació a les competències TIC.

Amunt

Tecnologies del comerç electrònic és una aportació especialitzada del Grau en MIM perquè presenta i estudia els aspectes tecnològics vinculats al disseny i desenvolupament de les iniciatives de comerç electrònic orientades als consumidors finals.

L'assignatura és eminentment tecnològica i requereix fer servir programari i serveis de hosting, facilitats per la UOC, per crear i gestionar una botiga en línia. A causa de la diversitat i creixent complexitat de les tecnologies vinculades al comerç electrònic (criptografia, criptomonedes, models ER, passarel·les de tres dominis, mineria de dades, aprenentatge automàtic, gestors de continguts...), només se'n recomana la matrícula a aquelles persones que tenen especial interès en assolir els coneixements i les capacitats tecnològiques que es requereixen en el comerç electrònic, i desitgin afrontar els nous reptes que representen per a les empreses..

Amunt

Competències

Les competències transversals que desenvolupa l'estudiantat de l'assignatura són les següents: 1) buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació; i 2) utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit professional.

Així mateix, el seguiment adequat de l'assignatura es vincula amb la següent competència específica: concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'internet i els sistemes de comerç electrònic en particular.

Resultats d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els resultats d'aprenentatge següents:

 • Distingir el funcionament de la criptografia de clau simètrica de la de clau pública i del sobre digital
 • Explicar el funcionament de la signatura digital
 • Reconèixer els mecanismes de seguretat per als pagaments en línia amb targeta bancària
 • Comparar els diferents sistemes de pagament en comerç electrònic i les propietats de seguretat
 • Reconèixer la importància de la usabilitat i l'experiència d'usuari al comerç electrònic
 • Identificar els mètodes de disseny centrats en l'usuari més adequats per a cada projecte de comerç electrònic
 • Interpretar les recomanacions d'usabilitat i experiència d'usuari al comerç electrònic
 • Descriure com es dissenya una base de dades per al comerç electrònic
 • Diferenciar les funcions i els objectius de la base de dades operacional d'un comerç electrònic dels de la base de dades analítica
 • Explicar els objectius, el funcionament i com i de quines dades s'alimenta un data warehouse
 • Explicar les etapes d'un procés de mineria de dades
 • Identificar la tipologia bàsica de tasques i models d'aprenentatge automàtic
 • Reconèixer com funcionen les aplicacions web d'establiment virtual i les seves prestacions principals
 • Dissenyar i configurar un comerç electrònic que contribueixi als objectius de negoci

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en sis temes.

El primer tema, Seguretat en el comerç electrònic, ens permetrà conèixer les mesures de protecció de la informació que cal desplegar al comerç electrònic.

En el segon tema, Sistemes de pagament per al comerç electrònic, estudiarem els sistemes de pagament electrònic actuals, la seva operativa de funcionament i el nivell de seguretat.

El tercer tema, Emmagatzematge i explotació de dades al comerç electrònic, ens ajudarà a aprendre com gestionar les dades generades en les activitats de comerç electrònic. Farem un èmfasi especial en la gestió de la informació, l'estructuració de les bases de dades per al comerç electrònic i els mecanismes d'explotació d'informació sobre els clients.

El quart tema, Mineria de dades i aprenentatge automàtic al comerç electrònic, ens permetrà comprendre com es duu a terme un projecte de mineria de dades i els principals models d'aprenentatge automàtic que s'hi poden desplegar.

En el cinquè tema, Experiència d'usuari i comerç electrònic, veurem com el disseny centrat en l'usuari facilita el desenvolupament de solucions tecnològiques que generen experiències satisfactòries per als consumidors.

Finalment, el tema Decisions tecnològiques per al comerç electrònic se centrarà en les consideracions tècniques que han de tenir en compte els responsables de negoci perquè l'empresa en tregui el màxim profit del comerç electrònic. S'hi explica de manera aplicada com utilitzar el gestor de continguts PrestaShop per crear i administrar una plataforma d'ecommerce orientada a consumidors finals.

Amunt

Decisions tecnològiques per al comerç electrònic XML
Decisions tecnològiques per al comerç electrònic DAISY
Decisions tecnològiques per al comerç electrònic EPUB 2.0
Decisions tecnològiques per al comerç electrònic MOBIPOCKET
Decisions tecnològiques per al comerç electrònic HTML5
Decisions tecnològiques per al comerç electrònic PDF
Configuració de la botiga BricoTot amb PrestaShop Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge principals a l'assignatura són els mòduls didàctics i el gestor de continguts PrestaShop. Els mòduls didàctics han estat elaborats pel Dr. Jordi Herrera Joancomartí, la Dra. Sara Balderas-Díaz, el Dr. Jordi Casas, el Dr. Gabriel Guerrero-Contreras, el Dr. Francisco M. Garcia-Moreno, el Dr. Antoni Martínez, i el Dr. Enric Mor .

Mitjançant el programari de PrestaShop, creareu una botiga en línia, que allotjareu a la plataforma Amazon Web Services. L'accés a aquests serveis de hosting serà facilitat per la UOC durant el període docent.

A més, és molt aconsellable que consulteu els recursos d'aprenentatge addicionals que es proporcionen a l'aula, la bibliografia de l'assignatura i les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca de la UOC. A través de la Biblioteca podeu accedir als resultats obtinguts en investigacions punteres sobre les temàtiques que abordem.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt