Màrqueting internacional Codi:  08.599    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El màrqueting internacional és una disciplina relativament recent, derivada del creixent interès dels directius i acadèmics per l'extensió dels principis del màrqueting a l'àmbit global. És resultat de l'evolució del concepte de màrqueting i de la seva adaptació a la nova realitat dels mercats mundials, caracteritzats per una creixent interdependència i per un increment substancial i progressiu de les relacions d'intercanvi entre oferents i demandants de diferents països.

En aquest context, el marc teòric rellevant per a l'estudi del màrqueting internacional està determinat per les teories explicatives de la internacionalització de les activitats d'intercanvi desenvolupades per les empreses. Aquestes teories seran el nostre punt de partida per a l'anàlisi i la comprensió de les principals decisions a adoptar en el disseny i execució de les estratègies i els programes de màrqueting, els quals estan encaminats a desenvolupar relacions d'intercanvi amb els públics objectiu de l'organització i que resultin beneficioses per a totes les parts. Aquestes actuacions, a més, s'han de portar a terme sota una perspectiva de compromís ètic i global amb el consumidor i amb la societat.

Amunt

Màrqueting internacional és una assignatura optativa del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la Universitat Oberta de Catalunya. Té assignada una càrrega docent de 6 crèdits. És una assignatura que se situa en un estadi avançat de coneixements de màrqueting, i en la segona meitat de la titulació. Forma part de la menció en Màrqueting global del grau.

Amunt

Tots els camps professionals associats amb el grau en Màrqueting i Investigació de Mercats estan relacionats amb els continguts desenvolupats en aquesta assignatura. No obstant això, té una utilitat específica per a les persones que desitgen assolir coneixements i habilitats per a la direcció estratègica de l'àrea de màrqueting, en el marc de un entorn econòmic global i competitiu. En general, l'assignatura serà útil als/a les professionals que volen desplegar responsabilitats directives a l'àrea comercial i de màrqueting de les organitzacions internacionals.

Amunt

Per cursar adequadament l'assignatura Màrqueting internacional s'ha d'haver superat satisfactòriament les assignatures Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting, les quals us hauran proporcionat una visió general del màrqueting com a forma d'entendre l'activitat d'intercanvi i com a activitat de negoci, i us hauran permès emmarcar les decisions d'internacionalització de l'empresa.

El màrqueting se situa dins de l'empresa, i per tant és molt recomanable que hagueu superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Fonaments de màrqueting. A més, l'assignatura requereix cercar informació i desenvolupar-se correctament a l'entorn digital. Per això, també és recomanable disposar de coneixements o haver cursat satisfactòriament Iniciació a les competències TIC.

A més, és aconsellable que accediu a Màrqueting internacional un cop hagueu cursat Direcció de productes i marques i Investigació de mercats ja que es recorre a conceptes estudiats en aquestes assignatures.

Amunt

Competències

Les competències transversals que es tracten de desenvolupar en aquesta assignatura són les que es recullen a continuació:

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica. Capacitat per a fer servir el coneixement i la intel·ligència per arribar de forma efectiva a la posició més raonable i justificada, tot identificant i superant les barreres que els diferents prejudicis o biaixos puguin incorporar; i per extreure els trets essencials.
 • Emprendre i innovar. Capacitat per a identificar, buscar i comprometre els recursos necessaris, i alhora planificar i organitzar creativament l'activitat professional dins d'un entorn complex, amb la finalitat de desenvolupar millores organitzatives, nous productes i processos o oportunitats de negoci.

Així mateix s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:

 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Dissenyar plans integrals de màrqueting.
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
 • Dissenyar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.

A més, també treballarem la competència transversal a la Universitat:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Objectius generals d'aprenentatge

El conjunt de competències que s'acaben d'assenyalar es concreta en els següents objectius pedagògics del curs:

 • Distingir clarament el concepte de màrqueting internacional i la seva funció en el context dels mercats globals.
 • Conèixer les dimensions socioeconòmiques, politicolegals, culturals, tecnològiques i competitives de l'actual escenari internacional, així com el seu impacte potencial sobre el desenvolupament de l'estratègia de màrqueting internacional.
 • Conèixer les particularitats de la investigació de mercats internacional, amb especial referència a les fonts d'informació sobre el context internacional.
 • Distingir les diferents visions sobre el procés d'internacionalització de l'empresa, així com els principals factors impulsors i obstacles a la internacionalització.
 • Ser capaços de definir l'estratègia d'expansió internacional i el procés de segmentació i posicionament internacional.
 • Comprendre les principals alternatives estratègiques en relació amb l'entrada de l'empresa als mercats internacionals i amb el desenvolupament dels mateixos, així com els diferents factors a considerar en l'adopció d'una decisió.
 • Conèixer els quatre components fonamentals del màrqueting mix internacional (producte, preu, distribució i comunicació), amb especial referència a l'adopció d'un posicionament estratègic en relació amb l'estandardització i l'adaptació de l'estratègia de màrqueting internacional.

Amunt

Els diferents temes que s'estudien a l'assignatura aborden les diverses etapes per les que passen les organitzacions per desenvolupar un procés d'internacionalització, sota la perspectiva del màrqueting. En concret:

 

1. Màrqueting internacional: un enfocament basat en processos i decisions

El primer material de l'assignatura és de caràcter introductori, i pretén que l'estudiant obtingui una visió general de què és el màrqueting internacional i el seu paper en la presa de decisions empresarial.

 

2. La decisió d'internacionalitzar-se

En segon lloc s'aborden els factors que poden motivar una empresa a internacionalitzar-se, les barreres a les quals es pot enfrontar i els condicionants de l'enfocament de la seva internacionalització. Consta dels següents apartats principals:

1. Desenvolupament del concepte de màrqueting internacional

2. Forces impulsores de la integració global

3. Barreres i riscos de la internacionalització

 

3. El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions

En el tercer es revisen les principals decisions sobre els mercats en què es pot introduir l'empresa. Per a això, s'aborda la importància de disposar d'un pla d'internacionalització, i dels passos que cal seguir per a la seva elaboració, el paper de la investigació de màrqueting internacional i la seva contribució a el procés de presa de decisions. Consta dels següents apartats principals:

1. El pla de màrqueting internacional

2. La investigació de màrqueting internacional

3. El procés de presa de decisions de màrqueting internacional

 

4. Anàlisi i selecció de mercats internacionals

El quart està dedicat íntegrament a l'estudi dels mercats estrangers i el procés per dur a terme la segmentació internacional del mercat. Consta dels següents apartats principals:

1. Determinants potencials de l’elecció dels mercats internacionals

2. Segmentació internacional del mercat

 

5. Estratègies d'entrada en mercats internacionals

Aquí s'aborda l'estudi de les estratègies d'entrada en els mercats internacionals a través d'una anàlisi comparativa de les opcions estratègiques d'entrada en funció del risc, cost i flexibilitat des del punt de vista de l'empresa comercialitzadora, així com de moment d'entrada en diferents mercats estrangers. Consta dels següents apartats principals:

1. Formes d’entrada: factors d’influència

2. Tipus de formes d’entrada

3. Estratègies d’expansió dels mercats internacionals

4. La internacionalització als mercats digitals

 

6. Decisions sobre productes internacionals

Al llarg d'aquest material s'analitza el concepte de producte internacional (atributs, cicle de vida, etc.) i les diferents decisions estratègiques a què s'enfronta l'empresa per al seu èxit internacional. Consta dels següents apartats principals:

1. Desenvolupament del producte internacional

2. Posicionament del producte

3. Decisions sobre atributs del producte internacional

4. La internacionalització dels serveis

 

7. Decisions sobre el preu en els mercats internacionals

Aquí s'estudia la fixació de preus en els mercats internacionals. La complexitat d'aquesta decisió obliga a identificar els factors que condicionen la fixació de preus de l'empresa i a valorar les diferents estratègies per a la fixació de preus en l'àmbit internacional. Consta dels següents apartats principals:

1. Factors d’influència en la fixació de preus internacionals

2. Estratègies de preus internacionals

3. Condicions de venda, lliurament i pagament

4. Procés de fixació de preus als mercats exteriors

 

8. Decisions sobre la distribució internacional

El present material destaca el valor de la distribució internacional i descriu les diferents alternatives d'actuació en els mercats exteriors. Es ressalta, també, la distribució a través de mitjans i tecnologies digitals. Consta dels següents apartats principals:

1. Determinants de les decisions sobre els canals de distribució internacional

2. L'estructura del canal de distribució internacional

3. Gestió i control dels canals de distribució internacional

4. Sistemes multicanal i sistemes omnicanal en la distribució internacional

 

9. Decisions sobre la comunicació internacional

L'últim aborda la necessitat de considerar les particularitats de cada mercat en el procés de comunicació, estudia el paper de la comunicació de màrqueting integrada i les principals eines del mix de comunicació, i introdueix elements propis de la comunicació digital per actuar en mercats internacionals. Consta dels següents apartats principals:

1. El procés de comunicació internacional

2. Eines de la comunicació internacional

3. Altres modes de comunicació digital en mercats internacionals


Amunt

Anàlisi i selecció de mercats internacionals XML
Anàlisi i selecció de mercats internacionals DAISY
Anàlisi i selecció de mercats internacionals EPUB 2.0
Anàlisi i selecció de mercats internacionals MOBIPOCKET
Anàlisi i selecció de mercats internacionals HTML5
Anàlisi i selecció de mercats internacionals PDF
Decisions sobre productes internacionals XML
Decisions sobre productes internacionals DAISY
Decisions sobre productes internacionals EPUB 2.0
Decisions sobre productes internacionals MOBIPOCKET
Decisions sobre productes internacionals HTML5
Decisions sobre productes internacionals PDF
Decisions sobre la distribució internacional XML
Decisions sobre la distribució internacional DAISY
Decisions sobre la distribució internacional EPUB 2.0
Decisions sobre la distribució internacional MOBIPOCKET
Decisions sobre la distribució internacional HTML5
Decisions sobre la distribució internacional PDF
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions XML
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions DAISY
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions EPUB 2.0
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions MOBIPOCKET
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions HTML5
El pla de màrqueting internacional, la investigació de màrqueting internacional i el procés de presa de decisions PDF
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals XML
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals DAISY
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals EPUB 2.0
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals MOBIPOCKET
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals HTML5
Estratègies d'entrada i expansió en mercats internacionals PDF
Decisions sobre la comunicació internacional XML
Decisions sobre la comunicació internacional DAISY
Decisions sobre la comunicació internacional EPUB 2.0
Decisions sobre la comunicació internacional MOBIPOCKET
Decisions sobre la comunicació internacional HTML5
Decisions sobre la comunicació internacional PDF
Decisions sobre el preu en mercats internacionals XML
Decisions sobre el preu en mercats internacionals DAISY
Decisions sobre el preu en mercats internacionals EPUB 2.0
Decisions sobre el preu en mercats internacionals MOBIPOCKET
Decisions sobre el preu en mercats internacionals HTML5
Decisions sobre el preu en mercats internacionals PDF

Amunt

Podeu accedir als materials i recursos didàctics de l'assignatura a l'aula. La Universitat posa a la vostra disposició múltiples formats de consulta dels recursos digitals (html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre, vídeollibre...).

Els principals materials didàctics que fem servir a l'assignatura són els mòduls didàctics, els quals han estat elaborats per la professora Dra. María Eugenia Ruíz Molina, amb un enfocament teòric i pràctic, que combina els continguts principals de la disciplina i situacions de negoci reals. També disposeu d’altres recursos, que trobareu a l'aula, per a cadascun dels reptes que se us proposen.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt