Comunicació i imatge corporativa Codi:  08.602    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 
Els últims anys s'han caracteritzat per una profunda transformació de l'entorn econòmic i competitiu de les empreses. El procés de globalització, unit als canvis en la demanda i al ràpid avenç tecnològic, entre d'altres, ha donat lloc a un nou escenari, en el qual les regles del joc, els elements estratègics, i el grau de poder dels agents econòmics canvien de manera definitiva.

 

 

Disposar d'una posició sòlida i estable en els mercats constitueix un objectiu prioritari, però encara ho és més ocupar un lloc en la ment i en el cor de tots i cada un dels diferents agents amb qui l'empresa interactúa. El poder de les organitzacions i la seva capacitat competitiva passa a radicar en els seus actius intangibles, per la qual cosa el desenvolupament d'elements o aspectes que els permetin ser identificades i diferenciades de la resta de competidors se situa com a raó de ser en la lluita entre les empreses pel desenvolupament d'avantatges competitius sostenibles.

 

La marca corporativa es constitueix com un actiu intangible de primer ordre, i la gestió d'elements com ara la identitat, la imatge i la comunicació corporativa adquerireixen una rellevància especial dins de l'estratègia competitiva de les empreses. Com a element identificador, la marca aglutina al seu voltant una gran quantitat d'informació, que transmesa correctament permet diferenciar i posicionar l'empresa en els mercats, fent que sigui única i inigualable.

Amunt

L'assignatura Comunicació i Imatge Corporativa és una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats (MiM) dela Universitat Oberta de Catalunya. Té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. Això suposa, aproximadament, unes 90 hores d'estudi i 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 6 hores de treball personal per crèdit).

D'altra banda, es recomana que no curseu l'assignatura sense haver superat abans Fonaments de màrqueting. De fet, aquesta primera assignatura de l'àrea de màrqueting, que us proporciona els fonaments conceptuals necessaris per a comprendre la importància de l'estudi del comportament del consumidor, i com cal que l'empresa desenvolupi la seva relació amb ell d'una manera eficaç. Així mateix, és molt recomanable que també hagueu superat, prèvia i satisfactòriament, l'assignatura Direcció de màrqueting.

Amunt

Tots els camps professionals associats amb els estudis en Investigació i Tècniques de Mercat estan relacionats amb els continguts desenvolupats en aquesta assignatura.

Tot i això, tenen una vinculació més específica les persones que presten o desitgen prestar els seus serveis professionals en llocs de responsabilitat dels departaments de màrqueting d'empreses de gran consum, d'empreses industrials, així com en empreses de distribució comercial.

Amunt

L'assignatura va adreçada als futurs graduats en Màrqueting i Investigació de Mercats que necessiten conèixer en profunditat els elements claus que afecten els processos de disseny d'estratègies adreçades a la creació i enfortiment de la imatge corporativa, així com també el paper que en la seva creació juga l'ús de les diferents eines i canals de comunicació.

Amunt

És recomanable haver superat Direcció de màrqueting

Amunt

Les competencies transversals i específiques a asolir amb aquesta assignatura són: 

 

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sitètica
 • Empendre i innovar
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.

 

 Amb aquesta matèria es pretén que assoliu els següents objectius generals:

 • Establir el concepte d'imatge corporativa, determinant-ne les característiques particulars, els continguts i la relació que té amb la identitat i la cultura corporativa.
 • Conèixer els processos de la comunicació que l'empresa pot desenvolupar i diferenciar diferents eines de comunicació, identificant-les per les característiques que hi són pròpies.
 • Identificar els diferents públics objectius als quals l'organització es pot adreçar, i dissenyar per a cadascú d'ells accions de comunicació específiques al servei de la imatge.
 • Elaborar un pla de comunicació i imatge d'empresa, definint els objectius que cal aconseguir i establint l'estratègia de comunicació que sigui més adient.
 • Definir el procés d'auditoria de la comunicació, establint-ne les etapes i identificant les tècniques d'investigació més adients.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en sis grans blocs que es presenten a continuació. En aquests blocs s'utilitzarà el material didàctic de l'assignatura així com lectures complementaries.


MÒDUL 1. Identitat, cultura i imatge corporativa.  En el primer mòdul d'aquesta assignatura s'analitza el procés desenvolupat per les empreses per a la creació i consolidació d'una imatge de marca corporativa forta i positiva en la ment dels consumidors.


MÒDUL 2. Els públics objectius: identificació i quantificació. Aquest mòdul estableix de manera precisa quins constitueixen els principals destinataris de les accions de comunicació corporativa de l'empresa, quins són els objectius que es volen assolir amb cada un d'ells, i com es determinen les diverses formen en les quals l'organització quantifica els diferents públics a qui es dirigeix. 


MÒDUL 3. La comunicació com a instrument en la cració de la imatge corporativa.  El tercer mòdul d'aquesta assignatura té com a objectiu analitzar com les diferents activitats comunicacionals que du a terme l'empresa influeixen en la manera com és percebuda. Tanmateix, es destaca la importància de dissenyar una estratègia de comunicació corporativa integral i coherent amb la identitat de l'empresa. 


MÒDUL 4. La planificació estratègica de la imatge. El paper de la comunicació corporativa.  Aquest mòdul analtiza com la planificació de la imatge corporativa adquireix una rellevància fonamental en el procés de direcció estatègica de l'empresa, ja que constitueix un element bàsic sobre qual s'estableix els tipus i la força amb què altres agents es relacionen amb l'organització.  


MÒDUL 5. Disseny d'estratègies de comunicació pe a la imatge corporativa: L'auditoria de la imatge. Aquest mòdul analtiza el disseny de les estratègies de comunicació que desenvolupa l'organització per a arribar eficaçment als seus públics objectius. Tanmateix, aquest mòdul analitza la importància del missatge i dels mitjans i suports, com a eines imprescindibles per a comunicar-se amb ells diferents pùblics objectius, alhora que tambè s'estudia la manera com l'empresa pot aconseguir diferents objectius en relació amb la seva imatge corporativa per mitjà de l'ús de diferents eines de comunicació, i l'elecció de diferents mitjans i suports.  Tanmateix, el módul analitza el procés d'auditoria de la imatge, així com fitxant  la importància de la investigació com a mitjà per a conèixer en profunditat la imatge d'una organització, i per a determinar si hi ha la necessitat de canviar-la o modificar-la.


MÒDUL 6. La imatge corporativa i Internet. Aquest mòdul presentat en format web analitza la gestió de la imatge corporatia davant de la web2.0 i els nous perfils de consumidors. 

 

Amunt

Imatge corporativa a Internet Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt