Treball final de grau Codi:  08.610    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El treball final de grau està orientat a l'avaluació de competències associades al títol. En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball de recerca de caràcter teòric, el disseny d´un pla de màrqueting o bé, una investigació de mercat.
En el moment de la inscripció al treball  final de Grau, l´estudiant haurà d´escollir i donar a conèixer quina modalitat de treball vol realitzar.

 

Amb el propòsit que l'estudiant realitzi adequadament el treball final del grau, haurà d'haver superat prèviament totes les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries. Segons el treball concret que es dugui a terme, es potenciaran més o menys determinades competències.

 

La metodologia de treball que cal seguir per a desenvolupar aquesta matèria està condicionada pel mateix entorn d'estudi i treball que facilita la Universitat en el marc del Campus Virtual. En concret, es tracta d'una matèria a realitzar en un entorn plenament virtual. D'aquí la importància que, a més d'haver assolit coneixements i capacitats específiques de l'àmbit del Màrqueting i d´Investigació de Mercats, l'estudiant també estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa, i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades.

Amunt

Per a poder cursar el treball final l'estudiant ha d'haver superat totes les assignatures bàsiques i obligatòries de la titulació, excepte el mateix TFG. Segons l'opció de Treball final triada, és recomanable haver cursat les assignatures optatives vinculades a l'especialitat (consulteu el detall d'assignatures en la informació del pla d'estudis de la titulació i en els plans docents corresponents a cada opció).
Amunt

Competències transversals
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Comunicar correctament, de forma escrita o verbal, tant en les llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Emprendre i innovar.
Competències específiques
 • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'Internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
 • Dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
 • Planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte al canal.
 • Dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
 • Planificar iniciatives de venda orientades al client i liderar equips de vendes.
 • Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.
Aquestes competències es tradueixen en els següents objectius d'aprenentatge:
 • Dur a terme una anàlisi detallada en un tema o àrea del màrqueting, de la comunicació i/o la investigació de mercats.
 • Desenvolupar-se com a investigador mitjançant l'anàlisi i síntesi de teories, metodologies i estudis empírics en relació a un objecte d'estudi escollit.
 • Detectar oportunitats de negoci, així com d'innovació, en productes i mercats ja existents, com a conseqüència de la capacitat d'anàlisi i observació dels diferents mercats i entorns.
 • Concebre estratègies de màrqueting adequades que contribueixin als objectius generals del negoci.
 • Posar en pràctica en el món real els coneixements teòrics i pràctics assolits acadèmicament.
 • Liderar el projecte de realitzar un treball final de grau en totes les seves fases.

Amunt

En funció de la línia de Treball Final que l’estudiant seleccioni (Pla de màrqueting, Pla de comunicació o Investigació de mercat), l’estudiant haurà de desenvolupar uns continguts específics, els quals quedaran recollits en una memòria final que caldrà ser també defensada davant d’una Comissió d’Avaluació. A continuació s’indica els continguts que s’aborden en cada tipologia de Treball Final de Grau.

Pla de màrqueting

El pla de màrqueting és una guia d'actuació que parteix de la missió i la visió de l'empresa, estableix uns objectius de màrqueting concrets que es volen aconseguir, i les estratègies que s'han de desenvolupar per aconseguir-ho. Així mateix, estableix un pressupost associat al conjunt d'accions i la forma en què aquest pressupost es distribueix, recollint en tot moment la millor manera de dur a terme les diferents activitats de màrqueting, al mateix temps que busca l'equilibri entre la satisfacció de les necessitats del consumidor i l'obtenció de beneficis empresarials.
Els continguts del TFG basat en un Pla de màrqueting s’hauran de recollir en una memòria final i són els següents:

1. Resum executiu
2. Anàlisi i diagnosi de la situació
2.1 Anàlisi de l’organització i del seu entorn
2.2 Diagnosi de la situació (DAFO)
3. Definició d’objectius de màrqueting
4. Elaboració i elecció d’estratègies de màrqueting
4.1 Segmentació
4.2 Posicionament
4.3 Màrqueting mix
5. Programa d’accions
6. Declaració de beneficis i pèrdues esperades
7. Pressupost i Control

Pla de comunicació

El pla de comunicació és un document on l’empresa presenta de forma organitzada una planificació de les accions que ha de dur a terme en l'àrea de comunicació. El pla
permet desenvolupar la estratègia de forma coherent amb els objectius perseguits per l'empresa i coordina en el marc temporal les accions de comunicació a implementar. A més, també selecciona els canals i fluxos de comunicació tant a nivell extern com intern.
Els continguts del TFG basat en un Pla de comunicació s’hauran de recollir en una memòria final i són els següents:

1. Resum executiu
2. Anàlisi de l’organització i diagnosi de la comunicació
3. Base del pla de comunicació, objectius i estratègies
3.1 Política general de comunicació
3.2 Posicionament de l’empresa
3.3 Objectiu general i objectius específics de la comunicació
3.4 Estratègies de comunicació
4. Disseny del pla de comunicació
5. Execució del pla de comunicació
5.1 Anàlisi de públics
5.2 Missatge de comunicació
5.3 Mitjans de comunicació
5.4 Mix de comunicació
5.5 Timing i pressupost
6. Control i seguiment del pla de comunicació

Investigació de mercats

La investigació de mercats consisteix en el disseny sistemàtic, recollida, anàlisi de dades i de la informació rellevant per resoldre un problema concret de màrqueting al que s'enfronta l'empresa. Comprèn un procés seqüencial pel qual s'identifica i es comprèn el problema que ha suscitat la investigació i es defineixen els objectius d'aquesta investigació; es procedeix al seu disseny; s'obté la informació necessària, que s'analitza i interpreta, i es presenten els resultats. La seva finalitat és proporcionar informació útil a l'empresa per a la presa de decisions de màrqueting.
Els continguts del TFG basat en una Investigació de mercat s’hauran de recollir en una memòria final i són els següents:

1. Briefing de la investigació
2. Proposta d’investigació (formulació del problema a investigar, disseny metodològic)
3. Recollida de la informació
4. Anàlisi de la informació
5. Redacció de l’informe
6. Presentació de resultats

Amunt


Materials del TFG d'investigació de mercats:
Matemàtiques i Estadística amb R (format pdf)
Com presentar un Treball final de grau (format audiovisual)
Materials i eines de suport

L

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt