Àrea-Pràctiques empresarials II Codi:  08.622    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Pràctiques II consisteix en la realització d'unes pràctiques externes, presencials, no presencials o mixtes,  curriculars (amb càrrega docent) en una organització vinculada, sempre i de forma clara, a l'àmbit de treball específic de la titulació del grau.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els i les estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tota la titulació, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experiencial.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través del Projecte formatiu que recull les funcions, activitats i tasques a realitzar i que forma part del conveni educatiu que dona cobertura legal a les pràctiques i que han signat les tres parts que intervenen: l'estudiant, l'organització que l'acull i la pròpia universitat.

Contribueixen a l'orientació professional de l'estudiantat i afavoreixen la creació d'una xarxa de contactes professionals.  Permeten  l'estudiantat prendre consciència de l'aplicació en entorns reals dels Objectius de desenvolupament sostenible.

Amunt

L'assignatura Pràctiques II és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS, que equivalen a  aproximadament 150 hores de dedicació de l'estudiantat i que forma part del pla d'estudis del Grau de Màrketing i investigació de mercats.

A l'assignatura Pràctiques II l'estudiantat ha de desenvolupar un projecte d'aplicació professional o unes activitats, tasques i funcions per a una organització. Les pràctiques externes esdevenen la posada en pràctica dels coneixements i les competències adquirides al llarg de la titulació en un entorn institucional o empresarial real.

Amunt

L'assignatura Pràctiques II, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. L'estudiantat tindrà l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses o institucions de qualsevol sector, sempre i quan la posició de pràctiques  s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

 

 

Amunt

Les empreses i institucions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura  podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que l'estudiantat disposi d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d'una llengua estrangera.

Amunt

Per a poder cursar l'assignatura Pràctiques II és necessari haver superat  120 crèdits del Grau de Màrketing i investigació de mercats.

Heu de confirmar que compliu els requisits acadèmics per poder matricular-vos de l'assignatura. Si teniu cap dubte sobre això, podeu contactar amb el vostre tutor o tutora de la UOC.

Per a cursar l'assignatura de Pràctiques II  s'ofereixen dues opcions:

 • Buscar a l'eina de pràctiques Xperience les ofertes disponibles publicades a la convocatòria de pràctiques del grau.
 • Proposar vosaltres l'empresa o institució on voleu fer les pràctiques.

Tant si disposeu d'una empresa o institució on fer les pràctiques com si no teniu cap contacte però esteu interessats a cursar l'assignatura Pràctiques II, heu d'accedir a l'eina de pràctiques Xperience i inscriure-us en la convocatòria de pràctiques curriculars del grau.

Un cop us hi hàgiu inscrit, dins de la convocatòria trobareu diferents ofertes de pràctiques publicades a les què podeu optar.

Seleccioneu les que us interessin i prioritzeu-les. 

Si teniu una proposta d'empresa o institució on fer les pràctiques, els hi heu d'explicar que han d'accedir a l'eina de pràctiques Xperience, durant el període habilitat per fer-ho, crear una oferta i proposar-vos com a candidat (indicant el vostre nom a la plaça creada).

Un cop assignada la plaça de pràctiques, se us assignarà també un tutor/a  extern/a i un tutor/a  acadèmic/a que us acompanyarà durant tota la realització de les vostres pràctiques. Llavors podreu matricular-vos. En paral·lel,  la UOC formalitzarà el conveni amb l'empresa o institució que us acullirà. Les pràctiques no es podran començar fins que totes les parts hagin signat aquest conveni.

Cal tenir en compte que l'assignatura Pràctiques II només la poden matricular aquells estudiants que vulguin cursar les dues assignatures de pràctiques (6  crèdits ECTS i 150 hores per cada assignatura). En aquest cas hi ha dues opcions:

 • Cursar i matricular seqüencialment  les dues assignatures en diferents semestres començant per Pràctiques I (6 crèdits ECTS i 150 hores). En aquest cas, les pràctiques de l'assignatura Pràctiques II es poden realitzar en la mateixa organització o en una altra diferent.
 • Cursar i matricular simultàniament les dues assignatures de pràctiques (Pràctiques I i Pràctiques II)  en un únic semestre a la mateixa organització. 

En qualsevol cas, Pràctiques I Pràctiques II són dues assignatures independents i cal realitzar i presentar, per cadascuna d'elles,  totes les activitats que s'indiquen a l'aula llevat que, explícitament, s'indiqui el contrari.

Amunt

Objectius

 • Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
 • Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
 • Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
 • Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

Competències transversals:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a argumentar negociar i mediar.
 • Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per emprendre i innovar.

 Competències específiques del Grau de Màrqueting i Investigació de mercats:

 • Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
 • Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
 • Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.
 • Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
 • Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.
 • Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Amunt

L'assignatura es relaciona amb els següents continguts generals i específics:

 • Familiarització amb un context professional real.
 • Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa:
  • Gestió en màrqueting en el negoci.
  • Investigació comercial o de mercats.
  • Gestió d'activitats de distribució comercial.
  • Gestió en programes de comunicació integrada en el màrqueting.
  • Gestió en iniciatives de comerç electrònic i negoci electrònic.
  • Gestió en iniciatives comercials i de negoci en mercats exteriors i gestió en el desenvolupament de funcions de la força de vendes.  
 • Realització d'una memòria motivada

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web
Posicions de pràctiques: algunes pistes per trobar una posició excel.lent Web
Noves oportunitats professionals: parlen els experts Audiovisual
Mapa de sortides professionals del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats PDF

Amunt

L'estudiantat té al seu abast recursos de suport actualitzats per a la seva orientació professional així com eines per impulsar la seva trajectòria professional (disseny i posicionament de la marca personal i cerca activa de noves oportunitats professionals). També compta amb els recursos que ofereix la biblioteca.

L' organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiant pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt