SEO, SEM i analítica web Codi:  08.626    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Amb l'aparició del màrqueting digital, professionals i empreses disposen d'una àmplia gamma d'oportunitats per difondre els seus productes i serveis a internet amb uns costos menors comparativament amb el màrqueting tradicional. En aquest escenari, els motors de cerca es converteixen tant en eines destacades d'aquest nou màrqueting com en canals prioritaris de presència en línia.

En els resultats de cerca (SERP: Search Engine Results Page) apareixen principalment dos tipus de resultats: un de natural o orgànic (SEO: Search Engine Optimization) i un altre de pagament (SEM: Search Engine Marketing), segons si l'empresa implementa una estratègia de posicionament orgànic o d'enllaços patrocinats, respectivament.

Les organitzacions busquen un benefici o rendibilitat quan apliquen estratègies de posicionament a internet. La necessitat de mesurar aquest benefici és el que va impulsar l'analítica web com a eina de negoci per entendre el comportament dels usuaris i millorar l'experiència de navegació. Per tal d'analitzar els resultats de les accions en línia, es necessari identificar els objectius a assolir i definir les mètriques rellevants que ens ajudaran en la presa de decisions.

L'assignatura està dividida en tres matèries complementàries (SEO, SEM i Analítica Web) presentades en aquest ordre. Després d'una introducció a totes elles per conèixer la terminologia més utilitzada, es mostren les bases metodològiques i algunes de les principals eines que permeten a empreses i professionals complir els objectius de rendiment i posicionament web.

Amunt

La assignatura de SEO, SEM i Analítica Web és una assignatura optativa del pla d'estudis del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC i s'inclou dins de la menció anomenada "Màrqueting digital i comerç electrònic". La resta d'assignatures optatives que formen part d'aquesta menció són les següents:

 • Disseny d'experiència d'usuari
 • Introducció al business intelligence
 • Estratègies de màrqueting digital
 • Tecnologies del comerç electrònic
 • Màrqueting en mitjans socials
 • Habilitats directives

Amunt

Amb una doble visió, teòrica i pràctica, la assignatura SEO, SEM i Analítica Web aportarà a l'estudiant els coneixements necessaris per el disseny d'una estratègia de rendiment o posicionament web empresarials.

L'assignatura està dirigida tant al futur graduat en Màrqueting i Investigació de Mercats (MiM), com també serà d'utilitat per a aquells professionals de qualsevol sector i àmbit que actuïn en mercats competitius, globalitzats i sensibles a les noves tecnologies, i que tinguin interès en realitzar campanyes de màrqueting online.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixement tècnic previ i el seu objectiu és mostrar conceptes, guies i mètodes introductoris teòrics per a la seva aplicació pràctica posterior.

No obstant, és recomanable que els estudiants matriculats en aquesta assignatura hagin cursat Fonaments d'estadística, Estadística aplicada, Màrqueting digital i Estratègies de màrqueting digital.

Amunt

Competències

Les competències transversals que es desenvolupen en aquesta assignatura són les que es senyalen a continuació:
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

També s'identifiquen les següents competències específiques vinculades al seguiment adequat de l'assignatura:
 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'internet i els sistemes de comerç electrònic en particular.

El conjunt de competències que s'acaben de senyalar es concreta en els següents resultats d'aprenentatge a assolir per a cadascuna de les competències:

Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Comprendre els elements essencials d'una situació, cas o problema, identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
 • Conèixer el funcionament del cicle de vida de la gestió de dades massives i els aspectes tecnològics, legals i ètics.
 • Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.
 • Definir i aplicar criteris per seleccionar la informació rellevant.
 • Organitzar la informació seleccionada.
 • Interpretar i relacionar aquesta informació per prendre decisions.

Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les TIC disponibles per realitzar una tasca professional i seleccionar-ne les més adequades.
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per buscar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
 • Conèixer les diferents tècniques d'extracció de dades procedents d'internet.
 • Saber aplicar el procés de recollida i preparació de dades procedents d'internet.
 • Conèixer i saber utilitzar les principals eines d'anàlisis d'internet i les xarxes socials.
 • Saber mostrar correctament una anàlisi d'internet o de les xarxes socials.
 • Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per comunicar-se, col·laborar, i presentar idees, resultats o conclusions.

Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Comprendre els aspectes bàsics del posicionament en cercadors i de l'analítica web.
 • Comparar les eines indispensables per dur a terme una estratègia de SEO, SEM i d'analítica web.
 • Desenvolupar una estratègia optimitzada de posicionament i anàlisi web.

Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'internet i els sistemes de comerç electrònic en particular.
 • Comprendre la importància d'integrar les TIC en l'estratègia de màrqueting i de negoci.
 • Utilitzar els models i procediments existents per situar les estratègies SEO, SEM i d'analítica web en el marc de l'estratègia global de màrqueting d'una organització.
 • Definir les alternatives estratègiques de SEU, SEM i d'analítica web en màrqueting digital.
 • Prendre decisions de SEO, SEM i d'analítica web concordes a l'estratègia global de màrqueting d'una organització.

Amunt

1. Estratègia SEO

1.Conceptes i elements

2.Cerca d'informació

3.Intenció de cerca

4.Motors de cerca

5.Metodologia del SEO

6.Eines SEO

7.Mètriques SEO

 

Estratègia SEM

1.Conceptes i elements

2.Internacionalitat de l’usuari en la cerca

3.Google Ads com a plataforma CPC

4.Creació de compte 

5.Optimització i conversió

6.Informes


Estratègia d'Anàlisi Web

1.Què és l’anàlisi web

2. Preparació de l'anàlisi web 

3.Informes de dades


Amunt

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats
 • 3 mòduls didàctics - Versió Web (html), versió per a imprimir (pdf) i altres formats disponibles a l'aula.
 • Eines
 • Altres fonts d'informació - Web

Característiques específiques del material didàctic
En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que ofereix l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que en faciliten l'aprenentatge.
El material didàctic principal de l'assignatura són els mòduls didàctics. Entre els seus diversos formats, destaquen la versió navegable, que podeu explorar amb dispositius digitals, interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta, i la versió imprimible, que està en format pdf, pensada perquè la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. El seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per llegir-la a qualsevol lloc.
Els materials han estat elaborats pel professor Dr. Alfredo Hernández-Díaz Fernández de Heredia.

Eines
D'altra banda, s'ofereix a l'estudiant informació i enllaços a eines més significatives per al desenvolupament pràctic de les estratègies SEO, SEM i de l'analítica web.

Altres fonts d'informació
A cada PAC disposeu de recursos addicionals que us poden resultar útils i interessants per a l'estudi de l'assignatura.
Així, teniu accés a enllaços que us ajudaran a citar i referenciar correctament els vostres treballs, a enllaços a la Biblioteca Virtual de la UOC (bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc.) i molts altres relacionats amb assignatura.
L'anglès és la llengua vehicular en l'àmbit del màrqueting digital, per aquest motiu molts dels recursos es troben en aquest idioma. En el cas que un estudiant presentés problemes amb l'idioma sempre pot recórrer a una traducció i comentar la seva casuística al professor col·laborador de l'aula.
En cada una de las PAC, s'indica quins d'aquests recursos son necessaris o útils per a la seva realització. Al llarg del curs, el professorat pot complementar aquests recursos amb d'altres addicionals (noticies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.) que s'han generat recentment.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt