Màrqueting en mitjans socials Codi:  08.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La societat és canviant i les empreses i les marques han de trobar noves maneres d'atreure uns consumidors que interactuen cada vegada més amb els mitjans socials, com Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, mitjans en què les empreses poden desenvolupar les seves estratègies de màrqueting.

L'assignatura Màrqueting en mitjans socials se centra en diferents aspectes del màrqueting que es desenvolupa en els mitjans socials. En aquesta assignatura treballarem la importància de definir el perfil d'audiència a què ens adrecem, que serà determinant per a establir les estratègies de màrqueting; la generació de continguts per a crear una publicitat efectiva en les diferents plataformes, i el desenvolupament d'una campanya digital i l'anàlisi dels resultats.

Així, l'objectiu d'aquesta assignatura és definir les diferents etapes perquè l'estudiantat sigui capaç de crear una campanya digital, les quals es concreten en els blocs temàtics següents:

 • Introducció en els mitjans socials
 • Perfils d'audiència
 • Estratègies de màrqueting i tècniques
 • Màrqueting de continguts
 • Publicitat en mitjans socials
 • Campanya digital

Aquesta assignatura servirà a l'estudiantat per tenir nocions dels conceptes relacionats amb el màrqueting i els mitjans socials. Està orientada a formar la base inicial dins del camp professional del màrqueting digital i constitueix una introducció als fonaments de les tasques desenvolupades pels gestors de comunitats (community managers).

És una assignatura optativa dins el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (MiM) i es recomana haver cursat les assignatures Màrqueting digital i Estratègies de màrqueting digital.

L'assignatura de Màrqueting en mitjans socials forma part, en el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats, de les mencions Comunicacions de màrqueting i Màrqueting digital i comerç electrònic.

Amunt

Màrqueting en mitjans socials s'ofereix al pla d'estudi com a assignatura optativa del Grau en Màrqueting i Investigació de mercats s'emmarca dins de les mencions "Comunicacions de màrqueting" i "Màrqueting digital i comerç electrònic".

Amunt

Aquesta assignatura servirà a l'estudiantat per a tenir nocions dels conceptes relacionats amb el màrqueting i els mitjans socials. És orientada per a formar la base inicial en el camp professional del màrqueting digital i constitueix una introducció als fonaments de les tasques desenvolupades pels gestors de comunitats (community managers).

Amunt

Aquesta assignatura és optativa en el grau de Màrqueting i Investigació de Mercats (MiM) i es recomana haver cursat les assignatures Màrqueting digital i Estratègies demàrqueting digital.

Amunt

En l'assignatura Màrqueting en mitjans socials es treballen i s'avaluen les competències següents:

Competències transversals

 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Emprendre i innovar.

Competències específiques

 • Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC, en general, i d'Internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.

Les diferents competències es concreten en els següents resultats d'aprenentatge:

 • Saber les principals característiques de les noves empreses en l'actualitat. Saber què són els mitjans socials.
 • Saber què són els mitjans socials.
 •  Definir el perfil d'audiència a què s'adreça l'empresa.
 • Conèixer les diferents plataformes i els tipus de xarxes socials.
 • Analitzar les estratègies de màrqueting de continguts potenciant la creativitat.
 • Saber diferenciar entre contingut de marca (branded content) i màrqueting de continguts.
 • Conèixer els diferents tipus de publicitat en mitjans socials.
 • Analitzar la viralitat de les campanyes.
 • Conèixer el paper dels influenciadors (influencers).
 • Conèixer la figura del gestor de comunitats (community manager).
 • Analitzar les campanyes digitals.
 • Conèixer diverses eines de creativitat i aplicar-les per a generar idees de negoci.
 • Saber presentar una idea de manera breu, concisa i convincent.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

 1. Introducció als mitjans socials
 2. Perfils d'audiència
 3. Estratègies de màrqueting i tècniques
 4. Màrqueting de continguts
 5. Publicitat en mitjans socials
 6. Campanya digital

Amunt

Dins la publicitat viral Audiovisual
Social media marketing XML
Social media marketing DAISY
Social media marketing EPUB 2.0
Social media marketing MOBIPOCKET
Social media marketing KARAOKE
Social media marketing HTML5
Social media marketing PDF
Com plantejar estratègies per a una campanya digital XML
Com plantejar estratègies per a una campanya digital DAISY
Com plantejar estratègies per a una campanya digital EPUB 2.0
Com plantejar estratègies per a una campanya digital MOBIPOCKET
Com plantejar estratègies per a una campanya digital KARAOKE
Com plantejar estratègies per a una campanya digital HTML5
Com plantejar estratègies per a una campanya digital PDF
Creativitat aplicada XML
Creativitat aplicada DAISY
Creativitat aplicada EPUB 2.0
Creativitat aplicada MOBIPOCKET
Creativitat aplicada KARAOKE
Creativitat aplicada HTML5
Creativitat aplicada PDF
Social Media Advertising XML
Social Media Advertising DAISY
Social Media Advertising EPUB 2.0
Social Media Advertising MOBIPOCKET
Social Media Advertising KARAOKE
Social Media Advertising HTML5
Social Media Advertising PDF
El Terrat: un exemple de branded content Audiovisual
Cura de continguts en periodisme XML
Cura de continguts en periodisme DAISY
Cura de continguts en periodisme EPUB 2.0
Cura de continguts en periodisme MOBIPOCKET
Cura de continguts en periodisme KARAOKE
Cura de continguts en periodisme HTML5
Cura de continguts en periodisme PDF
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó XML
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó DAISY
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó EPUB 2.0
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó MOBIPOCKET
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó KARAOKE
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó HTML5
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó PDF

Amunt

L'assignatura consta de sis unitats didàctiques on es troben diferents recursos. Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura es presenten en diferents formats. El professorat colaborador guiarà a l'estudiantat perquè l'estudi d'aquests recursos li permet respondre a les diferents activitats d'avaluació

A més, s'ofereix l'accés a diversos lloc web de professors i professores o institucions estretament relacionades amb els continguts de l'assignatura.

S'ofereix una bibliografia bàsica i s'indiquen algunes lectures obligatòries i recomanades .

En cadascuna de les PAC, s'indicarà quins d'aquests recursos són necessaris o útils per a fer-la. Al llarg del curs, el professorat colaborador complementarà aquests recursos amb d'altres com noticies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.

Llista de recursos

 • Mòduls de l'assignatura (en diferents formats)
 • Llocs webs recomanats
 • Vídeos
 • Bibliografia

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt