Disseny d'experiència d'usuari Codi:  09.642    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'actualitat es considera que els sistemes d'informació digitals han de servir no sols per a dur a terme determinades tasques o solucionar problemes. En aquest context, el terme UX (User eXperience) es refereix al disseny centrat en l'usuari o usuària que considera cada aspecte de la interacció amb tecnologies digitals.

La UX té en compte les perspectives de diferents disciplines, ja que aconsegueix coneixements i metodologies procedents d'àmbits diversos com la informàtica, la gestió de la informació, la psicologia o el disseny gràfic.
Neteja

Amunt

El Disseny d'Experiència d'Usuari, de 6 crèdits ECTS, és una assignatura optativa que forma part del perfil d'optativitat de Gestió en Informació del Grau de Documentació dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació i del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa, sota la menció de Màrqueting digital i comerç electrònic.

Està relacionada directament amb l'assignatura d'Arquitectura de la Informació.

Amunt

L'assignatura Disseny d'experiència d'usuari és central en les sortides professionals relacionades amb el màrqueting de productes digitals,  així com les relacionades l'experiència d'usuari (UX). Entre elles, es poden destacar les de user experience researcher, i user experience designer.

Amunt

 

Amunt

 

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura consisteix a què l'estudiant adquireixi les competències necessàries per a conceptualitzar una interfície persona-ordinador, i per a seguir un procés de disseny centrat en l'usuari. 

Competències comunes del grau:

  • Aplicació de les tecnologies de la informació a la gestió de la informació i el coneixement en la organització.
  • Disseny de productes, serveis i sistemes d'informació.
  • Anàlisi i interpretació dels usos, necessitats i expectatives dels usuaris i els clients.
  • Previsió, organització, gestió i realització d'un projecte tècnic.

Competències de la menció en Gestió en Informació: Arquitectura d'informació:

  • Disseny dels mecanismes d'interacció de l'usuari amb els sistemes d'informació.
  • Establiment de criteris de gestió de continguts.

Amunt

1. Disseny d'experiència d'usuari

1.1. Què és la UX

1.2. Àmbits d'aplicació

 

2. Què és el disseny centrat en l'usuari?

2.1. D'altres conceptes i disciplines relacionats

2.2. Per què aplicar el disseny centrat en l'usuari en el desenvolupament de productes?

2.3. Perfils involucrats en projectes de disseny centrats en l'usuari

 

3. Recerca

3.1. Anàlisi competitiu

3.2. Observació i investigació contextual

3.3. Entrevistes en profunditat

3.4. Dinàmiques de grup

3.5. Enquestes

3.5. Enquestes

3.6. Analítica web

 

4. Anàlisi de l'usuari 

4.1. Persones i escenaris

4.2. Empathy map

4.3. Journey map

 

5. Arquitectura de la informació

5.1. Què és l'AI

5.2. Principis de l'AI

5.3. Definició de l'AI: card sorting

5.4. Representació de l'AI

 

6. Prototipat

6.1. Exploració d'idees (sketching)

6.2. Prototipat d'interacció (wireframes)

6.2.1. Què són els wireframes

6.2.2. Principis de disseny d'interacció

6.2.3. Eines de prototipat d'interacció

6.3. Prototipat visual (mockups)

6.3.1. Principis de disseny visual per a la interacció

6.3.2. Eines de prototipat visual

 

7. Avaluació

7.1. Tests amb usuaris

7.2. Mètodes d'inspecció

7.2.1. Avaluació heurística

7.2.2. Recorregut cognitiu

7.2.3. Inspeccions

7.2.4. D'altres classificacions i agrupacions de mètodes

 

8. Algunes aproximacions als processos de disseny centrat en l'usuari

8.1. Ergonomics of human system interacion (ISO 9241)

8.2. El procés d'IDEO

8.3. Agile software development i DCU

8.4. D'altres processos

8.5. Per on començar? Algunes situacions concretes

 

Amunt

Diseño de experiencia de usuario Web
Disseny d’experiència d’usuari Web

Amunt

El material didàctic de l'assignatura consisteix en quatre mòduls didàctics i un estudi de cas, a més de les lectures complementàries que el consultor pugui recomanar.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt