Àmbits professionals en psicologia Codi:  10.170    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Àmbits Professionals en Psicologia té l'objectiu d'aproximar a l'estudiantat a les diferents sortides professionals d'aquesta disciplina, a través d'una visió panoràmica dels seus àmbits d'aplicació. Amb aquesta finalitat, es planteja un viatge per l'autoconeixement, a través de la identificació dels punts forts i de millora de l'estudiantat, i pel coneixement específic d'aquesta professió, mitjançant l'exploració de les seves sortides professionals. Aquesta assignatura, que té un marcat caràcter vivencial, implica l'aproximació directa i activa als diferents àmbits d'especialització mitjançant entrevistes a professionals, així com a través d'un conjunt de recursos d'aprenentatge innovadors, que possibiliten un apropament real als reptes i desafiaments del dia a dia d'aquesta disciplina.

Després d'aquesta contextualització, només queda gaudir d'aquesta assignatura i, per tant, iniciar l'apassionant viatge cap al món professional de la Psicologia!

Amunt

Àmbits Professionals en Psicologia, és una assignatura prèvia a l'inici del Pràcticum del Grau en Psicologia. El seu objectiu principal és integrar el coneixement teòric sobre els diferents àmbits i models d'intervenció en Psicologia i aproximar a la pràctica professional: una convergència entre la teoria i la pràctica que projecta a l'estudiantat en el context laboral d'aquesta disciplina.

L'assignatura esdevé prèvia a l'experiència del Pràcticum, ja que dota dels coneixements i les competències per escollir amb més criteri l'àmbit de la Psicologia en el qual cursar les pràctiques. A més, també possibilita un primer contacte amb les i els professionals de la Psicologia, per tal de resoldre tots els dubtes o interrogants que emergeixen abans de l'inici de la pràctica professional.

Amunt

L'assignatura té per objectiu conèixer els àmbits més destacats de la Psicologia i, per tant, s'aproxima a:

 • Psicologia del Treball i les Organitzacions
 • Psicologia de l'Educació
 • Psicologia de la Intervenció Social
 • Psicologia Clínica i de la Salut
 • Psicologia Jurídica
 • Neuropsicologia
 • Recerca en Psicologia

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

La seqüència recomanada dins del pla d'estudis aconsella cursar l'assignatura en el sisè semestre de la titulació, just abans de cursar l'assignatura del Pràcticum I.

Amunt

Les competències bàsiques i generals són:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió envers temes rellevants d'índole social.
 • Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.

 • Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

La competència transversal és:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Les competències específiques són:

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els desenvolupaments de la Psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

 • Identificar, analitzar i comprendre les demandes i necessitats de persones, grups i organitzacions en diversos contextos.

 • Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

Amunt

Els temes més importants que es tractaran en aquesta assignatura són els següents:

 • L'autoconeixement, en relació amb les competències pròpies, i al coneixement de les sortides professionals i les competències necessàries per a aquestes.
 • Aproximació als diferents àmbits professionals, a les seves tasques i requisits acadèmics, a les seves línies límit d'actuació i als professionals amb els quals s'interactua, entre d'altres.
 • Dilemes ètics en la praxi professional i Codi Deontològic.
 • Sortides professionals actuals i emergents. 

Aquests temes conflueixen en les següents unitats temàtiques d'aprenentatge:

 • Repte 1: Coneguem-nos com a professionals.
 • Repte 2: Els àmbits de pràctica professional en Psicologia.
 • Repte 3: Dilemes ètics en Psicologia.
 • Repte 4: Sortides professionals emergents de la Psicologia.

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Àmbits professionals en psicologia Àudio
Ètica i deontologia en psicologia Web
Psicologia del treball i les organitzacions Audiovisual
Psicologia de la intervenció social Audiovisual
Psicologia de l'educació Audiovisual
Investigació Audiovisual
Psicologia jurídica Audiovisual
Neuropsicologia Audiovisual
Psicologia clínica i de la salut Audiovisual
Guia de pràctiques curriculars del grau de Psicologia Web

Amunt

L'assignatura disposa de dues tipologies de recursos:

 • Recursos obligatoris, que s'inclouen en cadascuna de les unitats d'aprenentatge.
 • Recursos complementaris, que es troben disponibles en l'apartat "Recursos" de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt