ePsicologia Codi:  10.176    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquesta assignatura és identificar les pràctiques psicològiques que es duen a terme mitjançant la tecnologia digital utilitzant recursos tan diversos com per exemple les xarxes socials, els smartphones, els robots, la intel·ligència artificial, els videojocs, la ludificació o la realitat virtual i augmentada, entre d'altres. Aquesta sinergia entre la Psicologia i la tecnologia planteja diverses qüestions relacionades amb la pràctica professional: quin és el rol del psicòleg en relació amb aquestes eines tecnològiques?, canvia respecte al seu rol en contextos més tradicionals?, què poden aportar aquestes tecnologies en l'àmbit psicològic educatiu, clínic, laboral, social, jurídic, etc.?, quins nous dilemes ètics ens plantegen?

Al llarg del semestre treballarem aquestes qüestions basant-nos en l'evidència científica, aportant respostes a aquestes preguntes així com plantejant nous reptes professionals i dilemes ètics que es generen en aquesta relació bidireccional entre la Psicologia i la tecnologia.

Amunt

Aquesta assignatura s'ofereix en el primer semestre del nou grau de Psicologia. Forma part de les cinc assignatures del primer semestre de la titulació, i és una assignatura obligatòria de 6 ECTS. S'ofereix en el primer semestre amb l'objectiu que l'estudiantat pugui construir, des de l'inici dels estudis de Psicologia, un pensament crític entorn a la relació entre Psicologia i la tecnologia, i així pugui desenvolupar una posició epistemològica fonamentada. D'aquesta manera, en cursar la resta d'assignatures de la titulació, l'estudiantat podrà plantejar-se la relació entre Psicologia i tecnologia des d'un punt de vista més aplicat.

Amunt

Els àmbits d'intervenció i els camps professionals on es projecta aquesta assignatura són molt extensos i heterogenis. A continuació, podem citar alguns a tall d'exemple:

 • Big-data psychologist, analitza grans volums de dades per a identificar patrons de comportament, i d'aquesta manera detectar i predir problemes de salut mental com la depressió entre altres.
 • Behaviour designer, se centra en s diferents contextos com l'experiència de l'usuari, el disseny d'aplicacions mòbils o el comportament del consumidor.
 • Robo psychologist, treballa per a garantir el benestar de les persones que utilitzen els robots en la seva vida quotidiana.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Aquesta assignatura està vinculada amb tots els àmbits de la Psicologia, ja sigui la Psicologia de l'Educació, Clínica i de la Salut, de la Intervenció Social i del Treball i les Organitzacions. Així doncs, aquesta assignatura es projecta d'una manera molt extensa i diversificada en totes les àrees de la Psicologia, tant en les assignatures més bàsiques, com les de caràcter més aplicat.

Amunt

La seqüència recomanada dins del pla d'estudis aconsella cursar aquesta assignatura en el primer semestre. No hi ha cap assignatura requisit per a poder matricular aquesta assignatura.

Amunt

Les competències bàsiques i generals són les següents:

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
- Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
- Treballar en equip en xarxa.

Les competències transversals són:

- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Finalment, la competència específica és:

- Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

Amunt

Els temes més importants que tractarem en l'assignatura són els següents:

 • La posició de la Psicologia en la societat de la informació i el coneixement.
 • Recursos, procediments i tècniques de la informació i la comunicació utilitzades en Psicologia: xarxes socials, telèfons intel·ligents, robots, intel·ligència artificial, videojocs i ludificació, realitat virtual i realitat augmentada, etc.
 • Influència de la tecnologia en l'exercici del rol del professional en Psicologia.
 • La tecnologia implementada en les diferents pràctiques de la Psicologia atenent diferents contextos: educatiu, clínic, laboral, social, jurídic, etc.
 • Cap a la Societat 5.0

Aquests tòpics conflueixen en quatre unitats temàtiques d'aprenentatge o reptes, i que enumerem a continuació:

 • Repte 1. Hola, com va? Soc la teva e-Psicólog@
 • Repte 2. Les tecnologies ens converteixen en zombis o superherois?
 • Repte 3. Puc enviar un missatge de WhatsApp al meu pacient?
 • Repte 4. El professional de la e-Psicologia: Un nou perfil?

Amunt

Amunt


L'assignatura disposa de dos tipus de recursos:

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt