Avaluació psicològica Codi:  10.178    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén ser una introducció a l'avaluació psicològica. Es tracta d'una matèria àmplia, per la qual cosa aquí s'abordaran els aspectes essencials i transversals als diferents àmbits d'aplicació de la psicologia, posant èmfasi en la seva aplicabilitat pràctica.


Al final del semestre, l'alumnat de l'assignatura haurà de saber dissenyar un procés d'avaluació psicològica complet, arribant a integrar dades procedents de diferents fonts en un informe psicològic que comuniqui de forma eficient els resultats obtinguts. Al llarg dels procediments treballats, es consideraran aspectes ètics rellevants i s'introduiran possibles línies de futur que incloguin les noves tecnologies.

Amunt

Avaluació psicològica és una assignatura que s'emmarca dins la matèria de Fonaments de la mesura i avaluació psicològica conjuntament amb Psicometria, assignatura que es recomana cursar de manera prèvia a aquesta.

Amunt

L'avaluació psicològica es projecta pràcticament a tots els camps professionals de la Psicologia, ja que es tracta d'un procés que es dona en la pràctica totalitat de les intervencions professionals. Tot i que sol associar-se l'avaluació psicològica amb la intervenció clínica, l'avaluació psicològica es dona també en àmbits com els peritatges judicials o adopcions; també en l'àmbit penitenciari; en les avaluacions de permisos de conducció, armes, gossos perillosos; en selecció de personal (cossos de policies, empreses...), entre molts altres.

Amunt

Es recomana haver cursat l'assignatura de Psicometria i Personalitat i Diferències Individuals abans de cursar Avaluació psicològica. 

Amunt

Objectius 

- Tenir una visió general del procés d'avaluació psicològica i de les principals fases que el componen. 
- Conèixer les variables més importants que intervenen en el procés d'avaluació psicològica. 
- Identificar les principals tècniques d'avaluació psicològica, les seves característiques, així com els seus avantatges i limitacions. 
- Comprendre els aspectes més importants a tenir en compte en l'elecció, aplicació, correcció i interpretació d'un instrument d'avaluació. 
- Reflexionar sobre el marc ètic que regula l'exercici professional de la psicologia, especialment sobre les qüestions que són de més rellevància per a l'avaluació psicològica. 
- Aprendre a elaborar un informe psicològic que integri la informació recollida de forma eficient, ètica i respectuosa. 

Competències bàsiques 

- Que l’alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 
- Que l’alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 
- Que l’alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 
- Que l’alumnat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Competències transversals 

- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient. 
- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional. 

Competències específiques 

- Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions. 
- Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions. 
- Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital. 
- Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos. 
- Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris. 
- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 
- Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions. 
- Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica. 
- Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups. 
- Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis demanats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

MÒDUL 1: ASPECTES CONCEPTUALS I DE PROCÉS 
- Concepte d'avaluació psicològica, evolució històrica, models teòrics bàsics, variables rellevants. 
- El procés d'avaluació psicològica i les seves fases. 
- Aspectes ètics de l'avaluació, variables a tenir en compte. 
- Aplicacions tecnològiques per a l’avaluació psicològica. 

MÒDUL 2: TÈCNIQUES, ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (1) 
- Entrevista; observació; tècniques projectives, subjectives i objectives. 

MÒDUL 3: TÈCNIQUES, ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (2): INTEL·LIGÈNCIA I PERSONALITAT
- Autoinformes i tests psicomètrics. 

MÒDUL 4: L'INFORME PSICOLÒGIC I L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN DIFERENTS ÀMBITS D'APLICACIÓ 
- L’informe psicològic.
- Característiques del procés d'avaluació psicològica en diversos àmbits.

Amunt

L'entrevista motivacional en l'avaluació psicològica: principals marcadors narratius Audiovisual
Video test intel·ligència WISC-V Audiovisual

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura compteu amb una Guia d'Avaluació Psicològica desenvolupada per a vosaltres i distribuïda al llarg dels mòduls, amb un manual de referència, i amb diversos capítols de llibre i recursos audiovisuals. A l'apartat de Recursos de l'aula els trobareu, així com també als diferents mòduls.

L'objectiu de la Guia d'Avaluació Psicològica és facilitar a l'alumnat l'estudi de cadascun dels blocs temàtics de l'assignatura, pel que es recomana començar per la seva lectura sempre que es doni inici a un nou mòdul. Després, podrà ampliar-se el contingut mitjançant la resta de recursos disponibles en cada cas. Al calendari de l'aula, teniu les dates recomanades per a l'estudi dels diferents mòduls.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt