Fonaments de recerca en psicologia Codi:  10.179    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Fonaments de Recerca en Psicologia és una assignatura obligatòria del Grau en Psicologia que té l'objectiu de proporcionar una primera aproximació a la recerca en general, i de manera particular a la recerca en Psicologia. L'assignatura proposa una aproximació global a l'activitat de recerca, plantejant-se algunes preguntes importants (per exemple, què és la recerca?, com es fa?, quins són els seus productes?,...) i, també, un primer contacte bàsic amb els principals mètodes de recerca (mètodes qualitatius i mètodes quantitatius).

L'assignatura planteja uns reptes que s'aniran presentant al llarg del curs i una activitat transversal que es realitzarà durant tot el curs. Amb els reptes que se li presentin, l'estudiantat haurà de realitzar les activitats proposades per solucionar-los, a partir dels quals adquirirà coneixements teòrics i pràctics dels processos de recerca a un nivell fonamental. L'activitat transversal, que consisteix en desenvolupar un projecte de recerca, permetrà a l'estudiantat anar aplicant els conceptes i destreses que vagi adquirint durant el curs. En resum, l'assignatura pretén proporcionar una visió de conjunt de l'activitat de recerca, en especial quan s'aplica a la Psicologia; a més d'ajudar l'estudiantat a desenvolupar un conjunt de destreses concretes per plantejar projectes de recerca a nivell bàsic.


Amunt

Fonaments de Recerca en Psicologia s'imparteix en el primer semestre del primer curs del Grau en Psicologia. L'assignatura proporciona els fonaments indispensables per a un aprofitament òptim de les altres dues assignatures que la continuen: Recerca Quantitativa i Recerca Qualitativa. L'assignatura també prepara l'estudiantat pels continguts vinculats tant a l'estadística i l'anàlisi de dades, com a les tècniques d'anàlisi qualitativa prototípica; i estableix les bases de la mesura en psicologia que s'aprofundeixen en l'assignatura de Psicometria.

Amunt

Els continguts de Fonaments de Recerca en Psicologia estan plantejats amb una perspectiva general i tenen ple sentit en qualsevol àrea de coneixement o d'aplicació de la Psicologia.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura introductòria, no existeixen pre-requisits per efectuar la seva matrícula.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiantat comprengui la lògica de la recerca científica i es familiaritzi amb la investigació qualitativa i quantitativa en Psicologia. Així, coneixerà els conceptes, fonaments metodològics, i tècniques bàsiques -quantitatives i qualitatives- que es troben en a base de la major part de processos de recerca en Psicologia.

Les competències que s'adquiriran són les següents:

Competències bàsiques i generals:

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació. 

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible. 

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context. 

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

Competències transversals: 

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques: 

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris. 

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 

CE11-Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions. 

CE15-Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Introducció a la recerca

 • Què és i què no és la recerca?
 • Generalitats sobre els mètodes qualitatius: trets bàsics, variants, camps d'aplicació i història
 • Com es planifica una recerca?
 • Com s'executa una recerca?

Introducció a la recerca qualitativa

 • Les dades en la recerca qualitativa
 • El mostratge en la recerca qualitativa
 • Tractament de les dades d'observació: segmentació i categorització
 • Tàctiques d'interpretació en la recerca qualitativa

Introducció a la recerca quantitativa

 • Plantejament d'un estudi quantitatiu en dissenys d'investigació
 • Conceptes estadístics bàsics
 • Organització de les dades d'una mostra
 • Mesures de tendència central i de dispersió
 • Relació entre dues variables quantitatives o numèriques

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Guia de lectura d'Introducció a la recerca PDF
Guia de lectura d'Introducció a la recerca quantitativa PDF
Guia del Projecte de recerca PDF
Guia de lectura d'Introducció a la recerca qualitativa PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt