Informació i competència digital en psicologia Codi:  10.181    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Informació i competència digital en Psicologia, és una assignatura del grau en Psicologia, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Els seus continguts pertanyen a diferents àrees de coneixement: l'àrea de coneixement de la metodologia de les ciències del comportament;  a l'àmbit de la informació i documentació; i a l'àmbit de la competència digital.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que els alumnes coneguin les principals fonts d'informació i recursos documentals en l'àmbit de les ciències socials i de la salut en general i de la Psicologia en particular, adquirint les habilitats necessàries per a cercar, seleccionar, gestionar i utilitzar la informació mitjançant l'adquisició i desenvolupament de la competència d'ús i aplicació de les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Alhora, a més de posar en joc les competències digitals per al maneig de la informació documental, es desenvoluparan un conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a l'ús de les tecnologies de forma efectiva i segura, tant en l'àmbit personal, com social i professional.

La documentació i informació científica i tècnica constitueix un àmbit de coneixement que, d'una banda, pot resultar nou en molts aspectes per a l'estudiant de Psicologia, ja que tracta continguts que tenen un caràcter diferencial important respecte a la major part de les altres assignatures de la titulació. D'altra banda, a causa del component tecnològic que té, és un àmbit molt dinàmic i canviant en el vessant aplicat, que requereix una actualització i revisió continuades dels continguts de la matèria (López de Cózar, Chisvert Perales i  Monteagudo Soto, 2010).           

Així mateix, la superació de l'assignatura també condueix a l'obtenció del certificat mitjà de l'Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE / 135/2017, del 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la UOC, i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), vàlid en l'àmbit català.

Amunt

Informació i competència digital en Psicologia és una assignatura que proporciona els continguts bàsics per a la cerca, selecció i ús de la informació, i els elements necessaris per a l'ús adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) dins dels diferents camps d'aplicació en que es projecta la Psicologia . Es tracta d'una assignatura transversal, en el sentit que procura l'adquisició de les competències, habilitats i destreses fonamentals i bàsiques per al futur desenvolupament professional o d'investigació a través de les TIC.  A més, en aquesta assignatura l'estudiantat s'iniciarà en l'adquisició de la competència d'üs i aplicació de les TIC en l'àmbit professional partint d'una situació adaptada al context professional de psicologia, competència que s'anirà desenvolupant al llarg del grau.

L'assignatura forma part de cada una de les cinc mencions que es poden obtenir en el Grau de Psicologia:

1.- Menció en Psicologia de la intervenció social,

2.- Menció en Avaluació i intervenció clínica

3.- Menció en Psicologia jurídica,

4.- Menció en Psicologia de l'educació

5.- Menció en Psicologia del treball i les organitzacions 

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a manejar els recursos documentals principals en la psicologia i altres àrees afins. Per això, mitjantçant l'adquisició i desenvolupament de la competència d'ús i aplicació de les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional, s'aprendrà a cercar, seleccionar, gestionar i utilitzar la informació bàsica per a un professional de la psicologia (tant en l'àmbit acadèmic com en l'aplicat).


Les competències que s'adquiriran són les següents:

Competències  per a cerca, selecció, i ús de la informació en l'àmbit acadèmic i professional de la Psicologia:

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats de caràcter social, científic o ètic.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 - Que els estudiants desenvolupin les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i / o professionals.
 • CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació
 • CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG10- Treballar en equip en xarxa CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern a l'hora de comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
 • CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • CE1- Fer servir els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • CE3- Reflexionar sobre l'impacte de l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • CE10- Valorar, contrastar i prendre decisions a l'hora de triar els models, teories, instruments i tècniques més adients en cada context d'avaluació i intervenció.

  Les competències relacionades directament amb l'ús i aplicació de les TIC són les següents:
 • C1: Cerca selecció, organització de la informació i anàlisi i explotació de dades
 • C2: Creació de continguts digitals
 • C3: Comunicació i col·laboració
 • C4: Autonomia i resolució de problemes
 • C5: Seguretat, benestar i civisme

Amunt

Continguts Reflexius

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • L'actitud digital
 • Els problemes actuals de la informació i la documentació científica.
 • La informació científica en Psicologia.
 • L'"accés obert" a la informació científica (Open Access).

Continguts metodològics

 • Planificació del treball en entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip.
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Comunicació en xarxa
 • Definició, concepte i tipologia de fonts d'informació.
 • Les fonts documentals en Psicologia.
 • Com es citen les fonts d'informació en Psicologia.

Continguts instrumentals

 • Cercar informació en l'àmbit de la psicologia
 • Nocions de tecnologia digital
 • Creació de continguts digitals
 • De la necessitat informativa a la cerca d'informació: la formulació de la necessitat informativa.
 • La formulació del perfil de cerca.
 • Avaluació dels resultats de la cerca.
 • L'obtenció dels documents primaris.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Tècniques de documentació per a la investigació Web
No arribo a final de mes i no puc ni pagar les factures de la llum, aigua i del gas Audiovisual
ARISE. L'organització que desenvolupa a altres organitzacions Audiovisual
El cas d'en Kevin Audiovisual
Una classe, un món divers, un lloc per aprendre Audiovisual
La família Puigsagordi Canals. Una mirada al sistema familiar i als seus membres des de la Psicologia Clínica i de la Salut Audiovisual
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
How to work as a team in virtual environments Audiovisual
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt