Intervenció en contextos d'educació no formal Codi:  10.183    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Intervenció en contextos d'educació no formal és una assignatura optativa del grau de Psicologia. Té un valor de sis crèdits i forma part de l'itinerari de Psicologia del Desenvolupament i l'Educació.
El seu contingut tracta de la pràctica del /de la psicòleg/a de l'educació en contextos d'educació no formals, és a dir, més enllà de l'escola i la família.
Aquesta assignatura proporciona als estudiants principis bàsics d'actuació que orienten la intervenció psicoeducativa en diversos àmbits de l'aplicació de la Psicologia de l'educació al camp de la cultura, el lleure, l'esport, la salut, etc.

Amunt

 

Competències bàsiques
 • Conèixer en profunditat els diversos àmbits en què la Psicologia de la Educació pot intervenir, més enllà dels contextos formals.
 • Aplicar el coneixement en els contextos d'educació no formal d'una manera professional i ètica, donant una resposta psicoeducativa a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Saber utilitzar criteris per prendre decisions sobre una intervenció psicoeducativa en un context d'educació no formal.

Competències transversals
 • Actuar d'una manera ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Analitzar i sintetitzar.
 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar conclusions i prendre decisions.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.
 • Treballar d'una manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
Competències generals
 • Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.
 • Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 • Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.
 • Dissenyar implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

Mapejant àmbits d'intervenció psicoeducativa més enllà de l'escola i la família
 • Identificació exploratòria i col·lectiva d'àmbits d'intervenció psicoeducativa no formal

Temps d'elegir: quines són les teves prioritats
 • Selecció i aprofundiment en dos àmbits d'intervenció psicoeducativa en contextos no formals

Com puc influir per millorar?
 • Elaboració i proposta d'un pla d'intervenció psicoeducativa en un context no formal

Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
Part II bloc I: Contextos d'educació no formal per a la intervenció psicopedagògica PDF
Part I: Una teoria de la pràctica psicopedagògica en educació no formal PDF
Video expert cas 1. Ramón Carulla (Tàrrega) Audiovisual
Video expert cas 3. Entrevistes a Igualada Audiovisual
Projectar i altres accions psicopedagògiques PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt