Recerca qualitativa Codi:  10.184    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Recerca Qualitativa és una assignatura que ajudarà l'alumnat a conèixer, d'una banda, la tipologia dels dissenys qualitatius d'investigació, les seves fases principals i les característiques que defineixen el mostreig en recerca qualitativa. Per a això, es destacaran les característiques definitòries de la metodologia qualitativa, fent èmfasi en qüestions com ara la perspectiva holística, l'orientació a la comprensió de percepcions, relacions i processos, l'atenció al context, el caràcter teòric del mostreig i emergent dels dissenys. L'assignatura presentarà les principals orientacions teòric-metodològiques en investigació qualitativa en l'actualitat i conduirà a l'alumne a una reflexió sobre els principis bàsics i les etapes de l'anàlisi de dades en metodologia qualitativa i respecte a la valoració de la qualitat dels dissenys d'aquest tipus.

D'altra banda, l'alumnat aprendrà a conèixer i aplicar les principals tècniques qualitatives de recollida de dades (com l'observació, l'entrevista i els grups de discussió), els tipus d'anàlisi qualitativa i les fases del procés d'anàlisi, així com els principals criteris i estratègies de verificació de la qualitat d'una recerca qualitativa. Tot això amb una orientació fonamentalment pràctica, per proporcionar als estudiants la informació necessària per al desenvolupament d'investigacions qualitatives en context real.

L'assignatura està estructurada de manera que el temari cobreix seqüencialment tres grans blocs corresponents a les següents qüestions:

a) característiques bàsiques de la metodologia qualitativa i dels dissenys d'investigació que l'empren;

b) principals tècniques qualitatives d'investigació; i

c) principis bàsics de l'anàlisi de dades en investigació qualitativa. 

Recerca qualitativa pretén, sobretot, fer palesa la necessitat d'adequació entre els recursos metodològics escollits i l'objecte d'estudi abordat, el qual coincidirà amb alguna temàtica associada a la recerca en psicologia. Aquests coneixements aplicats a l'elecció d'un camí metodològic ajudaran a l'alumnat en el futur, tant quan jutgi la versemblança d'uns resultats d'investigació en tant que professional, com quan hagi de dissenyar una investigació sobre el comportament humà en àmbits d'intervenció social o d'atenció clínica i terapèutica. 

Amunt

Recerca Qualitativa s'imparteix en el segon semestre del segon curs del Grau en Psicologia. L'assignatura prossegueix la introducció als fonaments i conceptes de la recerca en general, i de la recerca qualitativa en específic, iniciada a l'assignatura de primer curs "Introducció a la Recerca en Psicologia".

L'assignatura profunditzarà en alguns dels conceptes esbossats en l'esmentada assignatura amb la finalitat de descriure amb detall el procés de disseny i conducció d'una recerca qualitativa en psicologia a través de les seves diferents fases, des del plantejament de les preguntes i elecció del disseny fins a l'anàlisi de les dades i la presentació dels resultats.

Amunt

L'assignatura proporciona coneixements teòrics i competències tècniques útils per al desenvolupament de la recerca i aplicació del coneixement obtingut a partir de mètodes i tècniques qualitatives en les diferents àrees i camps d'interés de la psicologia.                   

Amunt

Per poder matricular-se en aquesta assignatura s'ha d'haver cursat l'assignatura de primer curs 'Introducció a la Recerca en Psicologia'. 

Amunt

No hi ha informació específica prèvia a la matrícula.

Amunt

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.                                                                                                           

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.                                                                                                                                    

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.                                                                                                                                

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.                                                                                         

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.                                                                                                                                    

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.                                                                                                                         

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.                                                                                                                                   

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.                                                                                                                                

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.                                                                                                                         

CT2-Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.                                                    

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.                                                                        

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.                  

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.                                                                                              

CE11-Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.                                                                                                                       

CE15-Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.     

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents mòduls:

- Mòdul 1. Introducció a la metodologia qualitativa d'investigació en Psicologia.

- Mòdul 2: Tècniques qualitatives de recollida de dades (I): L'ús de dades secundàries i l'observació.

- Mòdul 3: Tècniques qualitatives de recollida de dades (II): L'entrevista i el grup de discussió.

- Mòdul 4: L'anàlisi de dades en investigació qualitativa i l'avaluació de la qualitat.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt