Recerca quantitativa Codi:  10.185    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura se centra en els mètodes d'investigació i tècniques d'anàlisi de dades quantitatius. Proporciona els elements clau que formen part de la recerca quantitativa, i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació i l'estratègia d'anàlisi de dades en relació amb els objectius/hipòtesis plantejats en els dissenys d'investigació quantitatius amb manipulació o sense (enquestes, observacionals, ex post facto, experimentals i quasiexperimentals).

Els coneixements adquirits al llarg del semestre seran útils a l'alumnat a l'hora de planificar i sistematitzar la informació dels problemes que se li plantegin, tant en la seva pràctica professional (p. ex. l'estudi del seguiment de casos clínics i l'efecte de la intervenció) com en l'àmbit de la investigació quantitativa.


Amunt

L'assignatura d'Investigació quantitativa pertany a la matèria Mètodes d'investigació i tècniques d'anàlisi quantitatives. L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors, en especial les assignatures de Psicometria i Avaluació psicològica.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura proporcionen les competències bàsiques de caràcter metodològic necessàries per a la formació metodològica en psicologia.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiantat comprengui la lògica de la recerca quantitativa. Així doncs, se centra en els conceptes metodològics i de tècniques d'anàlisis de dades quantitatives més sovint emprades en la recerca en psicologia.

Les competències que s'adquiriran són les següents:

Competències bàsiques i generals: 

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació. 

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible. 

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context. 

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

 

Competències transversals: 

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Competències específiques: 

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris. 

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 

CE11-Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions. 

CE15-Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

 • Tipologia de mètodes i tècniques de recerca quantitativa

 • Metodologia i dissenys experimental i quasiexperimental

 • Puntuacions típiques i corba normal

 • Estimació de paràmetres: distribució mostral

 • Introducció al contrast d'hipòtesis

 • Relació entre dues variables categòriques: prova Khi quadrat

 • Comparació de mitjanes amb dos grups (independents i dependents)

 • Comparació de mitjanes amb més de dos grups independents

 • Associació entre dues variables quantitatives. Model lineal de regressió simple

Amunt

Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Dues decisions a prendre: com estudiem i com analitzem el fenomen que ens interessa PDF
Conceptes clau que hem de saber a l'hora de plantejar com estudiem fenòmens des d'una aproximació quantitativa PDF
Una proposta de classificació dels dissenys quantitatius: dissenys sense i amb manipulació PDF
Treballem amb les vostres dades PDF
Ja tenim el disseny de recerca: i ara què? PDF
Síntesi: les diferents proves de contrast d'hipòtesi PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per superar l'assignatura cal fer un examen (EX). La nota de l'avaluació contínua (AC) complementarà aquesta qualificació.

 • Si obtens un No presentat en l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la nota numèrica de l'examen.
 • Si a l'avaluació contínua obtens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà la més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal aconseguir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
 • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt