Personalitat i diferències individuals Codi:  10.187    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La personalitat és un concepte integrador que implica les múltiples estructures i processos de naturalesa bio-psico-social en què es fonamenten cadascuna de les accions que constitueixen el comportament individual de les persones. Accions que no poden explicar-se a partir només de l'efecte del medi sobre l'individu. Si fos així, tots els individus es comportarien de la mateixa manera en un mateix entorn. En canvi, és un fet fàcilment constatable que les accions de diferents individus mostren una gran variabilitat entre si, en un mateix entorn. La psicologia de la personalitat i de les diferències individuals possibilita explicar científicament tal variabilitat conductual, i d'aquí la seva rellevància i necessitat.

D'altra banda, també és constatable que malgrat un mateix individu pot reaccionar d'una forma particular a una situació concreta, les persones ens caracteritzem per manifestar uns hàbits conductuals, és a dir, per procedir d'una forma particular que defineix el nostre "estil psicològic" i ens diferencia de la resta. Aquesta forma idiosincràtica de ser, fer i sentir, que ens defineix de forma consistent i estable al llarg del temps, és el que constitueix l'objecte d'estudi de la psicologia de la personalitat i les diferències individuals.

Amunt

L'assignatura de Personalitat i Diferències Individuals és una assignatura que pertany a la Matèria 12 de 'Personalitat i Diferències Individuals'. Es troba dins de l'àrea de la 'Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics' i és una matèria obligatòria de l'àrea. L'assignatura de ''Personalitat i Diferències Individuals' té relació amb assignatures com 'Avaluació Psicològica' i 'Psicopatologia d'adults'.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Psicometria i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de tècniques, tan relatives a anàlisi de dades com a anàlisi de correlació i anàlisi factorial.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Psicometria i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de tècniques, tan relatives a anàlisi de dades com a anàlisi de correlació i anàlisi factorial.

Amunt

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació. 

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

CG8- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2-Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE3-Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

Amunt

L'assignatura estructura els seus continguts en 4 eixos principals: el concepte de personalitat, el de intel·ligència, altres conceptes entre els dos constructes anteriors com son la creativitat, els estils cognitius i la intel·ligència emocional, i per últim, els conceptes de personalitat i salut.

Pel que fa al primer eix: Personalitat i Diferències Individuals, s'abordaran els conceptes relacionats amb la variabilitat de la conducta, així com també els conceptes relacionats amb la Psicologia de la personalitat. A partir d'aquí, es treballarà en aprendre a interpretar els resultats obtinguts, els quals ens permetran elaborar perfils de personalitat amb diverses aplicacions, com l'ajust psico-professional de persones candidates a un lloc de treball, el perfil de persones usuàries de diferents productes o serveis, o el perfil de personalitat d'un grup de persones segons un objecte d'estudi o anàlisi.

L'eix sobre Personalitat i Intel·ligència consistirà a aprendre a mesurar i valorar la intel·ligència humana des de la perspectiva diferencial. En aquest sentit, ens centrarem a conèixer els conceptes relacionats amb els models i teories de la intel·ligència, amb les seves diferents maneres de concebre-la i, per tant, de mesurar-la. També s'hauran de conèixer els principals resultats obtinguts i les maneres amb més validesa de mesura i la interpretació de les dades obtingudes en els estudis. Finalment, es podrà establir la manera de mesurar la intel·ligència humana aplicada a la selecció i formació en diferents professions, o la determinació de quines característiques serien precises per a desenvolupar amb èxit i eficàcia una determinada tasca o professió.

Entre la Personalitat i la Intel·ligència cal tenir en compte altres termes fonamentals com són els conceptes relacionats amb les teories i models que han estudiat la creativitat des de la perspectiva de les diferències individuals. També s'haurà de conèixer altres capacitats que poden estar relacionades amb la creativitat, com els estils cognitius o la intel·ligència emocional.

Finalment, l'eix sobre Personalitat i Salut es centrarà en la detecció d'indicadors de anormalitat en les característiques de personalitat de les persones. Amb aquest objectiu es treballaran els conceptes relacionats amb la dimensió normal - anormal de la personalitat, la relació de la personalitat amb la salut, així com també el debat sobre la determinació genètica i/o ambiental dels trets de personalitat normal i anormal. Per a finalitzar, es treballarà les diferents maneres en què es pot manifestar un trastorn de personalitat.

Amunt

Psicologia de la personalitat. Material complementari Web
Novelette: Psicologia de les diferències individuals PDF
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt