Processos grupals i acció col·lectiva Codi:  10.191    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Processos grupals i acció col·lectiva és una assignatura obligatòria de 6 ECTS, dins de la matèria bàsica de Processos en Psicologia Social en el Grau de Psicologia.

L'assignatura planteja una aproximació a la qüestió de la psicologia dels grups i l'acció col·lectiva, des de la pluralitat teòrica i la interdisciplinareïtat. L'itinerari d'aprenentatge convida a l'estudiantat a explorar, analitzar i fer propostes en aquest àmbit temàtic, integrant les dimensions més analítiques i teòriques amb altres de caràcter més aplicat. A més, el treball en grup actua com a eix articulador de les activitats i al seu torn, com a objecte d'anàlisi i reflexió vinculat al propi contingut de l'assignatura, deixant espai també per a alguna activitat individual.

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura giren al voltant de l'anàlisi de fenòmens com: els processos grupals, els comportaments col·lectius i de masses, els moviments socials o els processos d'institucionalització de l'acció col·lectiva. L'objectiu està orientat a identificar i aplicar aquests debats teòrics a l'anàlisi de situacions concretes.

Per a això, s'ofereix una metodologia orientada cap a l'observació, l'anàlisi crítica i reflexiva i el desenvolupament de propostes d'intervenció, articulant una sèrie de reptes connectats a fenòmens reals i contemporanis.

Amunt

L'assignatura Processos grupals i acció col·lectiva és la tercera i última de la matèria de Processos en psicologia social. Per aquest motiu, es recomana haver cursat prèviament les dues assignatures precedents: Processos psicosocials elementals i Processos i contextos de diferenciació social.

Amunt

S'espera que en finalitzar l'assignatura l'estudiantat compti amb un nivell bàsic de coneixements i competències rellevants en diferents àmbits professionals propis de la Psicologia Social, com, per exemple: la facilitació de grups, el desenvolupament de propostes d'intervenció social i acompanyament de caràcter grupal i col·lectiu, la gestió de crisi i emergències o la recerca i la consultoria; ja sigui en l'àmbit associatiu i de les ONG, de l'Administració Pública o del Tercer Sector.

Amunt

Es recomana haver superat satisfactòriament les dues assignatures prèvies de la matèria (Processos psicosocials elementals i Processos i contextos de diferenciació social), per a facilitar a l'estudiantat una millor comprensió i una major consolidació i integració dels seus aprenentatges.

Així mateix, donada l'estratègia d'aprenentatge orientada al treball grupal i a la realització d'una petita recerca, serà d'utilitat que l'estudiantat recuperi els coneixements i competències vinculades amb aquesta mena d'activitats que hagin pogut desenvolupar en assignatures prèvies.

Amunt

Abans de matricular aquesta assignatura és important que les i els estudiants tinguin en compte que:

- Només pot superar-se per avaluació contínua, és a dir, no hi ha opció de superar-la mitjançant examen.

- Es tracta d'una assignatura pensada especialment per a treballar en grup.

Per tant, es recomana que durant el semestre que es cursa, les i els estudiants es planifiquin per a tenir suficient disponibilitat i la flexibilitat per a poder treballar satisfactòriament amb aquests requisits.

Amunt

Tal i com s'especifica en cadascun dels reptes, s'espera que mitjançant la realització d'aquesta assignatura l'estudiantat assoleixi les següent competències:

Competències bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

CG10- Treballar en equip en xarxa.

Competències transversals

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2-Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE3-Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

Amunt

L'assignatura s'organitza al voltant de cinc reptes/activitats d'aprenentatge. Els principals continguts teòrics s'aborden en els dos primers reptes, que constitueixen la base de l'assignatura, però s'espera que aquests vagin desplegant-se en les següents activitats, mostrant així que hi ha hagut una correcta comprensió i que s'és capaç d'aplicar-los i reflexionar sobre ells, tant a nivell col·lectiu en forma de recerca i d'intervenció aplicada, com a nivell individual.

De manera breu, els objectius de cadascun dels reptes són els següents:

1. És un grup una més que la suma dels seus individus? Aquest repte té com a principal objectiu conèixer els aspectes bàsics sobre el concepte de grup des de la Psicologia Social i posar en pràctica aquestes nocions a l'hora de configurar el propi grup de treball així com la planificació del semestre, tenint en compte les possibles dinàmiques grupals que poden donar-se al llarg del procés.

2. Iniciem la nostra recerca col·lectiva. A partir del treball i anàlisi de la resta del contingut teòric de l'assignatura, que gira entorn de conceptes i teories sobre els comportaments col·lectius, els moviments socials i els processos d'institucionalització de l'acció col·lectiva, es convida que l'estudiantat dugui a terme una petita recerca col·lectiva sobre un fenomen concret.

3. No entens realment alguna cosa tret que siguis capaç d'escriure sobre això. A partir de tot el procés de documentació del repte anterior, s'espera que l'estudiantat sigui capaç d'elaborar un petit article de recerca, que tingui en compte tant les dades obtingudes, com el marc teòric i analític implementat.

4. Mans a l'obra: desenvolupament d'una proposta aplicada. Fruit de tot el treball previ, en aquest repte s'espera que l'estudiantat tradueixi en un format més aplicat els aprenentatges realitzats sobre el fenomen analitzat, en forma de proposta d'intervenció.

5. Diari de recerca: I tu, com ho veus? Complementant tot aquest treball desenvolupat grupalment, en l'últim repte l'estudiantat haurà de realitzar una reflexió final sobre els aprenentatges realitzats en l'assignatura, tant a nivell més teòric com de les pròpies dinàmiques de treball grupal.

Amunt

Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Orientacions metodològiques per a la recerca social Web
Les fonts d'informació a l'era digital Web
Elaboració d'un text de recerca qualitativa Web
Processos grupals i acció col·lectiva Web

Amunt

L'assignatura compta amb uns recursos d'aprenentatge propis que es complementen amb altres materials (audiovisuals, textuals, etc.).

En l'enunciat de cadascuna de les activitats s'especificaran quins són els materials essencials per a treballar cada repte, així com els materials complementaris.

En la pestanya de Recursos d'Aprenentatge de l'aula, s'ofereix, a més, altres materials de suport de caràcter més general.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt