Psicologia comunitària Codi:  10.196    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Psicologia Comunitària i Problemes Socials és una assignatura que posa les bases per la reflexió i l'acció sobre la intervenció social des de la perspectiva de la psicologia social aplicada. En l'assignatura es tracten un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per l'acostament professional a l'estudi i el treball en comunitats, emfatitzant les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d'aquest àmbit.

Aquesta assignatura permetrà així mateix dotar als i les estudiants d'una visió àmplia, i amb una forta base empírica, de l'enfocament i la forma de intervenció social hegemònica que té un fort component de regulació i control social; i de les perspectives crítiques que plantegen altres formes de intervenció que persegueixen horitzons de tranformació, justícia i emancipació social. Una vegada superada l'assignatura, l'estudiant estarà en disposició d'utilitzar críticament una sèrie d'eines conceptuals, teòriques però també pràctiques, per analitzar i intervenir en els principals processos psicosocials implicats en la definició i desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies.


Els continguts que es treballen en l'assignatura Psicologia Comunitària i Problemes Socials són d'utilitat en diferents àmbits de aplicació. Majoritàriament, l'ús de les seves eines pràctiques i conceptuals s'apliquen en espais de intervenció professional, com per exemple, els serveis socials, la educació social, el àmbit de l'oci i el temps lliure, la salut pública, resolució de conflictes, la acció col·lectiva, etc. També són útils per promoure la participació social, el treball amb col·lectius vulnerabilitzats, per al desenvolupament de plans comunitaris, entre altres.

Aquesta assignatura requereix un compromís per part de l'alumnat amb la lectura, la participació a l'aula i la voluntat de reflexionar críticament sobre estratègies per a la intervenció social.

Amunt

Psicologia Comunitària és una assignatura optativa, pertanyent a la menció de Psicologia de la Intervenció Social. És una de les tres assignatures optatives de la matèria de Contextos d'Intervenció Social. Per aquest motiu, es recomana altament haver-hi cursat prèviament l'assignatura obligatòria precedent: Contextos i estratègies de intervenció social, atès que aquesta assignatura obligatòria estableix les bases generals del camp de la intervenció social. Encara que en l'assignatura de Psicologia Comunitària s'introdueixen continguts i competències específiques, haver superat satisfactòriament l'assignatura obligatòria prèvia, facilitarà al estudiantat una millor comprensió i una major consolidació i integració dels seus aprenentatges.

Amunt

En tots aquells àmbits d'intervenció i acció social que lluitin per la transformació i la justícia social i que promoguin el benestar de la comunitat o dels col·lectius més vulnerabilitzats com a persones migrants i/o racialitzades, menors amb situació de conflicte, dones i altres identitats no normatives que han viscut violències masclistes i lgtbifòbia, persones que viuen amb VIH/sida, usuaris i usuàries de drogues, gent gran, diversitat funcional i/o intel·lectual, etc.

Donat el caràcter fonamentalment epistemològic i metodològic de la psicologia comunitària, la seva fortalesa resideix en la capacitat d'actuar des de perspectives crítiques que busquin la transformació de les arrels estructurals de les injustícies socials i la desigualtat en diferents contextos i amb diferents grups socials; i d'identificar i tenir en compte la diversitat i la complexitat socials apel·lant a la reflexivitat des de la pròpia posició professional i els rols que implica.

Amunt

Competències Bàsiques
 • Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant la elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que les i els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea de estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que les i els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau de autonomia.

Competències Transversals
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.
 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, sent flexibles i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o sol·licitada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'exerceix.
 • Treballar de manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
Competències específiques
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus,els grups i les organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i destinatàries i sobre la recerca.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament de les persones, grups o organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla de intervenció en funció del propòsit de la mateixa en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla de intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos rellevants per al servei sol·licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Introducció (0,5 crèdits)

Mòdul 1: Perspectives epistemològiques dels problemes socials, metodologies de intervenció i transformació social (2 crèdits)

1. Perspectives, agents i àmbits d'estudi sobre els problemes socials.
2. Conceptes, teories i metodologies de intervenció sobre problemes socials.
 • La perspectiva funcionalista, les intervencions dirigides hegemòniques i la regulació social.
 • Perspectiva conflictivista, metodologies participatives i la transformació social com mitjà d'intervenció.
 • Socioconstruccionisme i la construcció i desconstrucció de la pràctica social.
 • Perspectiva situada, el qüestionament a les posicions de subjecte en la intervenció social i les articulacions.
 • Acció col·lectiva, moviment d'intervenció i transformació.
Mòdul 2: Psicologia Comunitària i Benestar Social (0,5 crèdits)

1. Naixement de la Psicologia comunitària, aportacions i àmbits d'intervenció.
 • Context anglosaxó.
 • Context llatinoamericà.
 • Context espanyol.
2. L'enfocament comunitari.
 • Conceptes de comunitat.
 • Benestar social i qualitat de vida.
 • L'acció comunitària.
3. Xarxes socials i suport social.
 • Grups de suport i grups d'acte social.
 • Exemples de comunitat.
Mòdul 3: Psicologia Social i Comunitària de la Salut. (1,5 crèdits)

1. Conceptes de salut i la seva implicació social:
 • Psicologia social de la salut i els seus àmbits de treball.
 • Qualitat de vida, conductes de salut i malaltia. Benestar psicosocial. Desenvolupament salut comunitària.
 • Model biomèdic v/s model biopsicosocial. Model de promoció en salut i prevenció de la malaltia. Perspectiva de reducció de danys.
2. Desigualtats en salut segons desigualtat socials. Factors de risc i factors protectors.
 • Salut des de la perspectiva de gènere.
3. Intervenció comunitària en salut.
 • Grups vulnerables o grups prioritaris d'intervenció
Mòdul 4: Models d'intervenció social des de la Psicologia Comunitària (0,5 crèdits)

1. La perspectiva ecològica.
 • Sistemes socials. Implicacions per a la intervenció comunitària.
 • L'ecologia del desenvolupament.
2. Recerca Acció Participativa.
 • Conceptes de participació (participació política, associativa i comunitària).
 • Recerca Acció Participativa. Autogestió.
3. Empoderament.
 • Perspectiva de l'empoderament, diversitat cultural i rol professional.
 • Definició i bases conceptuals.
 • Exemples d'empoderament.
Mòdul 5. Introducció a la metodologia de la intervenció comunitària.

Web de lectures complementàries (0,5 crèdit)

Amunt

Feminismes antiracistes per a l'acció social XML
Feminismes antiracistes per a l'acció social DAISY
Feminismes antiracistes per a l'acció social EPUB 2.0
Feminismes antiracistes per a l'acció social MOBIPOCKET
Feminismes antiracistes per a l'acció social KARAOKE
Feminismes antiracistes per a l'acció social HTML5
Feminismes antiracistes per a l'acció social PDF
Per què la reflexió sempre va lligada a l'acció? Mirades epistemològiques i metodologies crítiques en la intervenció-acció comunitària Web
Perspectives epistemològiques dels problemes socials Audiovisual
Participació situada, empoderament radical i acció col·lectiva: una mirada crítica des de la psicologia comunitària Audiovisual
"El teu codi postal determina la teva esperança de vida". Eines d'acció i transformació des de la psicologia comunitària de la salut Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt