Psicologia de l'atenció i la memòria Codi:  10.197    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Psicologia de l'Atenció i de la Memòria" s'emmarca dins de l'àrea bàsica de la Psicologia i facilita l'adquisició de coneixements i competències en relació amb dos processos cognitius estretament relacionats: la memòria i l'atenció. A la vegada, facilita la seva connexió amb altres processos psicològics (com la percepció, l'aprenentatge, la motivació, l'emoció, el llenguatge o el pensament) que es treballaran de forma més directa en altres assignatures de la titulació.


Amunt

Enfocament conceptual de l'assignatura


En aquesta assignatura, els continguts que s'ofereixen estan plantejats des de la perspectiva de la ciència cognitiva, punt de vista que suposa la concepció de la ment com un sistema processador de la informació que atén els seus aspectes més funcionals.


Amunt

Els estudis de l'atenció i la memòria humana tenen aplicacions en camps com: l'educació, l'atenció a l'envelliment, la psicologia del testimoni en l'àmbit judicial o l'eficàcia de la publicitat, entre d'altres. De fet, sigui quin sigui l'àmbit professional al qual es dediquin els futurs graduats, els coneixements sobre els processos psicològics bàsics li seran indispensables per a comprendre moltes de les problemàtiques que hauran d'abordar o a les quals hauran de donar resposta. I això és especialment important per als dos processos que es treballen en aquesta assignatura, atès que estan a la base de la nostra capacitat per a adaptar-nos a l'entorn, del nostre comportament i, fins i tot, de la nostra identitat.


Amunt

No es requereix tenir coneixements previs indispensables. No obstant això, és recomanable haver cursat les assignatures de l'àrea de Psicologia bàsica del primer semestre de la titulació i tenir un nivell mínim en competències digitals, és a dir, saber fer cerques bibliogràfiques pròpies d'entorns acadèmics, i citar-les correctament.


Amunt

D'acord amb el que figura al nostre pla d'estudis, l'assignatura “Psicologia de l'atenció i la memòria” ha de permetre el desenvolupament de les competències següents:

 • CE1 - Emprar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE10 - Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • CG1 - Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
 • CG2 - Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.
 • CG3 - Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i emprar adequadament la informació.
 • CG5 - Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • CG6 - Identificar, organitzar i planificar les accions per a garantir que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que habituen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CT2 Emprar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.Pel que fa als objectius i resultats d'aprenentatge de l'assignatura, a través d'aquesta:

 • Comprendreu que la memòria és un sistema complex, format per subsistemes, la manera de funcionar dels quals (interrelacionadament i no de forma independent els uns dels altres) permet explicar la infinitat de fenòmens que ocorren quotidianament respecte als records.
 • Tractareu els processos de l'atenció i la memòria des d'una orientació científica i sereu capaços d'avaluar-los i mesurar-los, tant en un context experimental o de laboratori, com en un entorn professional.
 • Davant d'una situació concreta, podreu identificar les funcions atencionals que s'estan executant i la seva importància relativa, i podreu comprendre i explicar les diferents funcions atencionals com a resultat de les funcions de l'executiu central de la memòria de treball.
 • Sabreu explicar com codifiquem la informació i identificar els processos que determinen la possibilitat de recuperar la informació, i com hi intervenen els principals factors influents.
 • Podreu oferir recomanacions que optimitzin els processos de codificació de la informació, així com consells que minimitzin la possibilitat d'oblidar informacions emmagatzemades.
 • Sabreu definir i identificar els components d'un sistema de representació, així com els tipus i les diferències entre aquests.
 • Sereu capaços no només de construir una taula o una gràfica a partir de les dades obtingudes en una investigació, sinó que a més podreu interpretar-les i extreure'n conclusions a partir de les seves dades.

Amunt

A l'assignatura s'inclouen 3 Reptes que seran objecte d'estudi al llarg del semestre. A l'aula, aportem informació sobre cada Repte, els objectius d'aprenentatge associats a cadascun d'ells, i les activitats i recursos d'aprenentatge que utilitzarem al llarg del semestre. Hi ha un últim repte, el Repte 4, el qual és optatiu.

Amunt

La maquinària de la memòria humana: sistemes i processament de la informació Audiovisual
Mesurar la memòria: múltiples formes per resoldre un problema complex Audiovisual
Funcions executives: relacions amb l'atenció i la memòria Audiovisual
Psicologia de l'atenció i la memòria Web

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt