Psicologia de la percepció i l'emoció Codi:  10.199    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat conegui els principals processos implicats en els fenòmens de la Percepció i de l'Emoció. Aquests diferents processos són presentats individualment al llarg dels recursos d'aprenentatge i els Reptes per a facilitar la seva comprensió, però sense perdre de vista la interrelació existent entre ells i amb la resta de processos psicològics bàsics (aprenentatge, atenció, memòria, pensament, motivació i llenguatge). Els principals conceptes i models teòrics, que han desenvolupat diferents investigadors per descriure i explicar aquests processos apareixen seqüenciats en el contínuum històric per a facilitar la seva ubicació en el desenvolupament de la psicologia científica, fent èmfasi que, en general, solen sorgir sobre la base de la incapacitat dels anteriors models per a explicar determinats resultats experimentals. Així mateix, es presenta la descripció d'algunes de les investigacions experimentals més significatives en les quals s'han basat els diferents autors per a donar suport empíric a les seves teories o per a justificar l'ús de determinats conceptes explicatius i descriptius. Per altra banda, atès que el comportament és la conseqüència de la interrelació complexa i dinàmica de tots els processos psicològics bàsics, es farà una especial èmfasi en que l'alumnat comprengui, des d'una perspectiva integradora, els efectes d'influència recíproca existents entre ells, i com d'aquesta manera es va modelant el comportament.

Amunt

 

La Psicologia de la Percepció i l'Emoció s'inclou dins l'àrea de coneixement de la Psicologia Bàsica. Encara que amb una finalitat investigadora i docent s'estableixen límits conceptuals i metodològics entre els diferents processos bàsics, en la majoria d'organismes tots aquests processos funcionen de manera integrada i amb influència recíproca, per tant, es partirà d'una perspectiva holística i integradora de tots els processos implicats, el que suposa un esforç d'integració.

Per tant, la Psicologia de la Percepció i l'Emoció, juntament amb totes i cadascuna de les assignatures referents a processos bàsics, és fonamental a l'hora de tenir una visió completa del funcionament de la ment humana i la seva influència en el comportament.

Existeixen relacions molt estretes amb les assignatures de metodologia en Psicologia, donat que les formulacions teòriques que es presentaran estan fonamentades en resultats experimentals en els que la comprensió de la metodologia científica i el domini de la seva terminologia resulten essencials. A més, els continguts de l'assignatura són bàsics a l'hora de la comprensió teòrica de moltes tècniques terapèutiques.

Amunt

Percepció i Emoció constitueix una assignatura de caràcter obligatori que pertany a l'àrea de Psicologia Bàsica. En conseqüència, constitueix una part de la formació fonamental que tot futur psicòleg/a ha de rebre per a poder comprendre, explicar i predir el comportament humà. L'alumnat adquirirà eines conceptuals d'anàlisi del comportament que li seran imprescindibles en la seva activitat aplicada, independentment del seu àmbit d'intervenció. Al llarg de tota l'assignatura s'aniran presentant una sèrie d'exemples de camps en els quals es fa palès com els coneixements adquirits poden ser d'utilitat per fer una anàlisi científica del comportament, és a dir, un/a professional amb una base teòrica i conceptual com la que es proporciona en aquesta assignatura serà capaç d'interpretar, analitzar i, per tant, detectar els problemes que es poden observar en diferents contextos perceptius i emocionals per a més endavant realitzar activitats d'intervenció dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones.

 

Amunt

Atès que es tracta d'una assignatura programada per a ser cursada en el primer i segon semestre no són necessaris coneixements previs, tot i que tenir coneixements de la resta processos psicològics bàsics pot ser útil.

Amunt

A banda dels aspectes de contingut comentats fins ara, no hi ha cap informació indispensable per tal de formalitzar la matrícula d'aquesta assignatura.

Amunt

L'alumnat trobarà en cada un dels quatre reptes i els seus PAC les competències i resultats d'aprenentatge que es treballaran. No obstant això, s'apunta aquí un llistat general d'aquestes.

Competències Bàsiques i Generals

L'objectiu formatiu d'aquesta assignatura és introduir a l'alumnat al coneixement dels aspectes més rellevants de la percepció i l'emoció. Després d'haver estudiat aquesta matèria l'alumnat hauria d'haver adquirit les competències que es detallen a continuació.

 • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que l'alumnat  tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que l'alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.
 • Aprendre a buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
 • Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

 • Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • Entendre el funcionament cognitiu d'una forma integrada.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

Amunt

Ja s'ha assenyalat que aquests dos processos, percepció i emoció, són presentats individualment al llarg dels mòduls per facilitar la seva comprensió, però al llarg del curs no perdrem de vista la interrelació existent entre ells i amb la resta de processos psicològics bàsics. Així, els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos grans blocs.

Percepció, cinc mòduls:

1. Introducció a la psicologia de la percepció. A més d'aquest mòdul, l'estudiant trobarà a l'aula una descripció d'exercicis de psicofísica que haurà d'estudiar i que seran molt útils per comprendre l'assignatura.

2. Percepció visual

3. Percepció auditiva

4. Percepció tàctil

5. Percepcions químiques: gust i olfacte

Emoció, dos mòduls:

1. Emoció

2. Motivació i emoció en Mindfulness i l'esport: la inhibició emocional

 

Amunt

Percepció i emoció: alguns conceptes bàsics Audiovisual
Percepció i emoció: avenços i aplicacions de la percepció i emoció Audiovisual
Mètodes psicofísics Audiovisual

Amunt

El treball de l'AC de l'assignatura es planteja a partir de quatre reptes i les Proves d'Avaluació Contínuada (PAC) relacionades amb cada un dels reptes. Per solucionar aquestes activitats, es facilitarà un enunciat i diferents recursos d'aprenentatge per a cada repte (en format text, vídeo, presentació, etc.), tot i que es recomana buscar altres lectures de forma autònoma.

Fonts bàsiques: 

 • Baena, A. [Antoni], Mañas, I. [Israel], Moreno, J. [Jordi] y Quesada, M. [Mónica]. (2019). Motivació i emoció en el mindfulness i l'esport. La inhibició emocional. FUOC.
 • Díaz, C. [Cristina], Gómez, P. [Paloma], Muñoz, D.[Daniel] y Muñoz, E. [Elena] (2020).Psicologia de la percepció. FUOC.
 • Goldstein, E. B. [E. Bruce] (2006). Los sentidos químicos. En E. B. Goldstein, Sensación y percepción (pp. 475-507). Paraninfo.
 • Limonero, J.T. [Joaquim T.], Álvarez, M. [María], Rovira, T. [Tatiana] Sanz, A. [Antoni] y Casacuberta, D. [David] (2003). Emoció. FUOC.
 • VV.AA. (2023). Exemples de preguntes i exercicis amb càlculs numèrics. FUOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt