Psicologia de les organitzacions Codi:  10.201    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Psicologia de les Organitzacions suposa una introducció a l'interrogant que planteja la relació entre les persones, les organitzacions i les institucions. Ens ofereix un conjunt de coneixements sobre el comportament humà en el marc organitzatiu o institucional que ens permetrà entendre els processos psicosocials més importants que es poden generar en aquests contextos. Això ens proporcionarà les claus teòriques i conceptuals necessàries per comprendre el funcionament i la complexitat d'aquests processos de cara a dissenyar i portar a terme una adequada intervenció organitzacional.

Amunt

Psicologia de les Organitzacions és una assignatura obligatòria de 6 crèdits. Aquesta assignatura proporciona les bases per a poder desenvolupar les diferents assignatures del perfil de Psicologia del treball i les organitzacions: Psicologia i treball en el s. XXI, Ètica, sostenibilitat i diversitat en el treball i les organitzacions, Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional y Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional.

Amunt

La Psicologia de les Organitzacions pot actuar en qualsevol col·lectiu humà que es dirigeixi vers un objectiu: des d'una empresa amb ànim de lucre fins a una organització amb finalitats humanitàries. Les funcions d'un/a especialista en el comportament humà a qualsevol organització poden ser: selecció, avaluació i orientació professional; formació i desenvolupament, estudi de les condicions psicosocials del treball (prevenció de riscos laborals), organització i motivació en el treball; millora de la direcció dels equips; anàlisi de llocs de treball; gestió de competències; avaluació del desenvolupament; sistemes d'informació i gestió del coneixement; outplacement; e-recruitement, i tots els àmbits relacionats amb la promoció i gestió del treball i el mercat laboral.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, és convenient que si no s'ha cursat prèviament "Processos psicosocials elementals" es cursi de forma simultània a 'Psicologia de les organitzacions'.

Amunt

Si no s'ha cursat  "Processos psicosocials elementals", és convenient cursar-la de forma simultània a Psicologia de les organitzacions.

Amunt

Les principals competències associades a l'assignatura son les següents:

 • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
 • Usar los conocimientos teóricos y los avances de la psicología como marco de referencia para analizar, comprender y explicar el comportamiento de las personas, grupos y organizaciones.
 • Identificar, analizar y comprender los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que explican el comportamiento de las personas, grupos y organizaciones.
 • Identificar y comprender los procesos de cambio y desarrollo en ámbitos laborales y organizacionales.
 • Identificar, analizar y comprender las demandas y las necesidades de personas, grupos y organizaciones en diferentes contextos.
 • Formular objetivos y contrastar hipótesis a partir de las demandas y necesidades de los destinatarios.
 • Mostrar flexibilidad, respeto y discreción en la comunicación y el uso de los resultados obtenidos de las evaluaciones psicológicas a las personas o grupos.

Amunt

Els continguts estan especificats en cadascuna de les activitats dissenyades per a l'assignatura.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt