Psicologia del desenvolupament II Codi:  10.203    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Psicologia del Desenvolupament: Adolescència, Joventut, Adultesa i Envelliment és obligatòria per a l'estudiantat que cursa el pla d'estudis del Grau de Psicologia de la UOC. S'hi treballen els canvis que es produeixen durant el desenvolupament de l'ésser humà al llarg del cicle vital, més concretament des de l'adolescència fins a la vellesa.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Psicologia del desenvolupament en el cicle vital. Aquesta matèria treballa els processos de desenvolupament normatius i no normatius al llarg del cicle vital en les assignatures Psicologia del desenvolupament: Infància (assignatura bàsica), Psicologia del Desenvolupament: Adolescència, Joventut, Adultesa i Envelliment (assignatura obligatòria), i Trastorns del desenvolupament en l'edat escolar (assignatura optativa).

L'assignatura revisa problemes semblants als revisats en l'assignatura Psicologia del desenvolupament: Infància encara que en relació amb les restants etapes de la vida, és a dir, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa. Des del punt de vista tant teòric com aplicat, l'estudi d'aquestes etapes planteja problemes singulars. No sols la noció mateixa del que és el desenvolupament, sinó també els conceptes, teories i mètodes emprats per a la seva anàlisi.

En aquesta assignatura és central reflexionar de manera crítica sobre una concepció general de l'evolució humana profundament arrelada: aquella que vindria a sostenir que els canvis importants succeeixen en la infància i l'adolescència i, a partir d'aquí, assistim a un estancament en l'edat adulta i a un declivi general en la vellesa. Aquesta concepció ingènua ha penetrat les concepcions científiques fins a formar part d'elles i l'assignatura pretén donar elements per a analitzar críticament aquesta concepció.

Amunt

El treball d'aquesta assignatura pretén constituir la base de diversos acompliments professionals de la Psicologia: psicopedagogs, psicòlegs que assessorin en el camp legal, psicòlegs de família, psicòlegs en l'àrea de la salut; en altres àrees serviran de base per a treballadors socials, animadors socials, gerontòlegs, educadors, pediatres i psiquiatres, gestors públics, etc.

Amunt

Aquesta assignatura complementa la de Psicologia del Desenvolupament: Infància, que estudia el desenvolupament humà des del període perinatal fins a la preadolescència, resultant altament recomanable i coherent cursar les dues assignatures de forma consecutiva en semestres seguits, tot i no ser requisit previ cursar una per fer l'altra. L'assignatura té entre els seus objectius completar la visió global del desenvolupament al llarg de tot el cicle vital.

Amunt

Aquesta assignatura té 6 crèdits i això suposa 150 hores de treball de/la estudiant.

Amunt

Les competències a treballar en l'assignatura són les següents:

Competències bàsiques:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals:

CG2- Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

Competències transversals:

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:

CE1- Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2- Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE5- Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

CE6- Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

CE10- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

En cada repte es treballaran unes competències que es concretaran en uns resultats d'aprenentatge que hauran de superar-se.

Els Resultats d'aprenentatge previstos són els següents:

RAPG1: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer les teories, conceptes i models que descriuen i expliquen el desenvolupament humà normatiu i no-normatiu i els objectius que plantegen per a la intervenció professional.

RAPG2: L'estudiant ha de ser capaç d'aplicar el coneixement teòric-conceptual sobre el desenvolupament humà per a analitzar i comprendre els processos de desenvolupament humà.

RAPG3: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer els aspectes normatius sobre el desenvolupament humà en diferents moments vitals identificant les diferències individuals i els aspectes no normatius.

RAPG4: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer, comprendre i identificar les relacions entre el desenvolupament humà i els contextos individuals, socials i educatius en els quals la persona participa.

RAPG5: L'estudiant ha de ser capaç de comprendre de manera integrada el desenvolupament humà en diferents moments de la vida. 

Amunt

Treballarem l'assignatura a partir de quatre reptes, cadascun inclou una activitat obligatòria. Cada repte està dedicat a una etapa del desenvolupament:

Repte 1: L'adolescència, tempesta i estrès?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 2: La joventut, un simple període de transició?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 3: L'adultesa, la calma després de la tempesta i l'estabilitat abans del declivi?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 4: L'envelliment, pèrdua i declivi?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.


Per a cada repte tindreu uns recursos disponibles a l'aula. Els materials bàsics us serviran per donar resposta de forma mínima a l'activitat, mentre que l'ús dels materials d'aprofundiment us permetran profunditzar en els diferents aspectes que l'activitat requereix i així poder donar al repte una argumentació exhaustiva i consistent. És imprescindible l'ús de les cites i referències seguint la Normativa APA 7a edició.

Amunt

Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web
Podcast 'Aquí, la vida' Àudio

Amunt

Algunes informacions sobre l'accés als recursos de l'assignatura:

Accediràs als recursos de l'assignatura des de diferents punts de l'aula: l'Espai de recursos, el NIU, la descripció de l'activitat a l'aula.

Aspectes a tenir en compte:

 1. L'accés als recursos de l'aula s'ha de fer des del compte @uoc.edu, no el personal. Si intenteu accedir a l'aula o a algun recurs des del compte personal, no obtindreu permisos.
 2. És important que reviseu els accessos als materials de l'assignatura els primers dies del semestre, tal com recomana el professorat a l'aula. No deixeu aquesta feina per a quan toqui usar els materials, cal fer-ho els primers dies. 
 3. Comproveu l'accés als materials des dels dispositius (PC, portàtil, tauleta, etc.) concrets que fareu servir quan treballeu amb ells al llarg del semestre. Per què? Perquè cada dispositiu té una configuració específica i interactua diferent amb els materials de l'aula. 
 4. Cada material té un tipus d'accés diferent, per això cal que dediquis un temps a comprovar que pots accedir a cadascun d'ells.
 5. És important que sàpigues que cada editorial posa les condicions per accedir als materials de forma legal, no és la UOC qui ho fa.
 6. En el cas que el material sigui una pel·lícula amb un accés temporal a través d'un codi (p. ex. que l'accés duri 72 hores), aproximadament una setmana rebràs a la teva bústia de correu un missatge amb el teu codi d'accés personalIMPORTANT: No activis l'accés, només verifica que has rebut el missatge i tens el codi i l'enllaç des d'on accedir a la pel·lícula quan la necessitis. Rebràs el missatge amb el codi i l'enllaç aproximadament una setmana després de l'inici de semestre (o una setmana després de la teva matriculació, si ho fas just en començar/o un cop començat el semestre).  Abans de reportar que no has rebut el missatge, revisa la carpeta de correu brossa, l'spam
 7. Si sorgeix qualsevol problema amb els materials, cal formular-ho de manera específica i detallada escrivint a Biblioteca Responi facilitaran una resposta en un màxim de 48 hores. Cal especificar quin problema es genera i enviar els missatges d'error i/o captures de pantalla.  Per tant, si us plau, feu una demanda detallada i documentada (incloent-hi missatges d'error, captures de pantalla, etc.) a través d'aquesta aplicació:

https://biblioteca.uoc.edu/ca/sobre-la-biblioteca/la-biblioteca-respon/index.html

 

Cada activitat té un conjunt de recursos associat que trobareu al NIU. Són recursos diversos: vídeos, capítols, ponències, articles...

Pel que fa als llibres, teniu:

 • Arnett, J.J. (2008). Adolescencia y adultez emergente: Enfoque sociocultural (Tercera Edició). Pearson Education.
 • Triadó, C., Celdrán, M., Villar, F. (coords.) (2019). Desarrollo adulto y envejecimiento. Alianza. ISBN 9788491817031


Eines de suport:

Cal que reviseu l'apartat «Eines bàsiques per al treball a l'assignatura: citació, plagi, biblioteca, normatives», aquí disposeu d'un conjunt d'eines per al treball de l'assignatura al llarg de tot el semestre. Són eines que us ajuden en la cerca de recursos, en la citació de fonts, i en l'evitació del plagi.  Useu-les!

Recomanació:

Per a fer una correcta citació bibliogràfica en els vostres treballs es recomana l'ús de l'eina Mendeley. Es pot accedir a través de la Biblioteca, on hi ha diversos tutorials.

 • Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques i una xarxa social acadèmica que pot ajudar-vos a organitzar la vostra recerca, col·laborar amb altres usuaris en línia i conèixer els últims documents publicats. No obstant això, és treball de l'estudiant verificar que les referències dels treballs quedin correctament escrits, ja que Mendeley no té criteri per fer les consideracions pormenoritzades que exigeix l'American Psychological Association (APA) de la qual la normativa és la que se segueix per elaborar les referències.

Cada PAC ha d'incloure un apartat amb el nom «Referències bibliogràfiques» que reculli tots els documents i recursos citats al llarg de la prova (no tots els consultats per fer les activitats, que poden ser molt diversos i molts més que els citats). 

La informació que s'inclou en les activitats sempre ha d'estar avalada per la teoria o bé el desenvolupament conceptual que realitza un autor o un estudi determinat. La cita dels documents s'haurà de fer seguint les normes de l'APA, versió 7 (American Psychological Association), que teniu a la vostra disposició en el conjunt d'eines i recursos transversals. Es tindrà en compte la correcta aplicació d'aquesta normativa per a l'avaluació de les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt