Psicologia del llenguatge Codi:  10.205    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Psicologia del Llenguatge vol ser una introducció a la capacitat humana del llenguatge. La fita principal de l'assignatura és proveir l'estudiant de les bases necessàries per tal que adquireixi i desenvolupi els coneixements bàsics sobre els principals àmbits d'estudi de la psicolingüística. D'aquesta manera, en els continguts es recull una introducció a l'objecte d'estudi de la psicologia del llenguatge, es mostren les bases psicobiològiques d'aquesta capacitat, s'aborda el procés adquisició del llenguatge i els models de processament, des de la percepció de la parla, passant pels processos de comprensió i producció fins els elements de pragmàtica i discurs. A més, es recullen els processos de lectura i escriptura, la seva avaluació, patologies i intervenció, i finalment l'avaluació del llenguatge oral i les seves patologies.

Amunt

Competències bàsiques

CB1- Capacitat per escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i professionals.

CB3- Capacitat per buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

CB5- Capacitat d'analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

CB7- Capacitat per resoldre situacions complexes analitzant els comportaments, trobant alternatives de resolució i arribant al consens sobre la seva aplicació, i avaluar els resultats de la seva implementació.

CB8- Capacitat per reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

Competències específiques

CE1- Capacitat per usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2- Capacitat per identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE3- Capacitat per reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

CE5- Capacitat per identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.

CE6- Capacitat per identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

CE8- Capacitat per identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

Competències transversals

CT3- Capacitat per actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

BLOC 1
1. - PSICOLOGIA DEL LLENGUATGE: CONCEPTES BÀSICS
2. - BASES PSICOBIOLÒGIQUES DEL LLENGUATGE

BLOC 2
3. - ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE
4. - PERCEPCIÓ DE LA PARLA
5. - COMPRENSIÓ DEL LLENGUATGE

BLOC 3
6.- PRAGMÀTICA I DISCURS
7. -PROCESSOS DE LECTURA I ESCRIPTURA

BLOC 4
8. - PRODUCCIÓ DEL LLENGUATGE
9. - AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE

Amunt

El desenvolupament del llenguatge i la comunicació PDF
La casa del llenguatge Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt