Psic. del lloc de treball i del desenvolupament professional Codi:  10.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional, es planteja una aproximació des del punt de vista organitzatiu a tot el que envolta al lloc de treball, tant els seus fonaments en l'organització, és a dir, l'estructura, com el seu disseny en diverses dimensions: funcions, dependències, salari, perfil, etc.

També s'introdueix l'anàlisi dels processos interns de gestió i desenvolupament de persones en el marc de les diferents organitzacions en l'actual context socioeconòmic de canvi i d'incertesa. Al mateix temps, l'assignatura proveeix alguns instruments per a planificar i dissenyar el procés de desenvolupament professional per competències (avaluació de l'acompliment, plans de carrera, plans de desenvolupament, formació).

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria: Psicologia del treball i les organitzacions del Grau de Psicologia.

També formen part d'aquesta mateixa matèria les següents assignatures: Psicologia de les organitzacions, Psicologia i treball en el segle XXI, Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional i Ètica, sostenibilitat i diversitat en les organitzacions.

Amunt

Es projecta clarament en l'àmbit de la psicologia del treball i de les organitzacions, ja sigui des del vessant de la gestió de les persones treballadores com des del vessant del desenvolupament de les empreses i institucions.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Però és recomanable haver cursat o cursar al mateix temps les altres assignatures de la mateixa matèria.

Amunt

Les competències generals i transversals del Grau de Psicologia que es treballen en aquesta assignatura són:

CG1- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

CG2- Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per a assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

CG8- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.


Respecte a les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura, són:

CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2-Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE7-Identificar i comprendre els processos de canvi i desenvolupament en àmbits laborals i organitzacionals.

CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

CE11-Aplicar tècniques per a recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.

CE13-Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

CE14-Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

El lloc de treball. Disseny, definició i descripció

Marc conceptual del lloc de treball
L'estructura organitzativa
Procés d'anàlisi i descripció de llocs de treball

La valoració de llocs de treball

La valoració de llocs de treball
La compensació o el disseny de la política retributiva
Desenvolupament professional: Les persones en el lloc de treball

Organitzacions orientades al desenvolupament professional

El procés de selecció
Conceptualitzant el desenvolupament professional: aprenentatge o acompliment?
Les competències com a fonament per al desenvolupament professional

El desenvolupament professional en les organitzacions: posada en pràctica

L'avaluació de l'acompliment
La carrera professional
La formació com a part del desenvolupament: definicions i principis.
Els plans de desenvolupament basats en competències

Amunt

Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Disseny de la política retributiva. Principis i mètodes per a determinar la política retributiva en una organització Web
Cas real d'implementació d'un pla de desenvolupament professional Àudio

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt