Psicologia jurídica Codi:  10.210    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Psicologia jurídica és una assignatura optativa del Grau de Psicologia en la qual l'estudiantat podrà veure com es trasllada el saber psicològic al món del Dret. Coneixerà els àmbits en els quals el seu saber pot interactuar amb la justícia, el rol que pot exercir, i les normes ètiques, deontològiques i legals que l'emparen. Posteriorment, posarà en pràctica els coneixements propis de la psicologia en l'avaluació i intervenció en poblacions forenses i s'introduirà, a partir de casos pràctics, a la psicopatologia forense i els principis de victimologia per, finalment, conèixer les àrees en les quals intervindria el professional de la psicologia que s'especialitzi en aquest àmbit. Tot això, amb la finalitat de servir d'auxili judicial tant des del punt de vista teòric (estudiant, explicant i promocionant) com aplicat (avaluant, preveient, assessorant i tractant) els fenòmens psicològics, conductuals i relacionals dels qui es troben subjectes a un procediment legal.

Amunt

Psicologia Jurídica, juntament amb les assignatures optatives de "Psicologia del testimoniatge", "Conflicte i mediació", "Neuropsicologia" i "Informació i competència digital en psicologia" permet l'obtenció de la Menció de Psicologia en l'Àmbit de la Justícia.

La càrrega docent de l'assignatura és de 6 ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), això té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat.

Amunt

L'àmbit de la Psicologia Jurídica barca un ampli rang de camps professionals en els quals el i la professional de la psicologia pot intervenir, i millorar així l'exercici del Dret. Assistint dins de l'Administració de Justícia, les Institucions Penitenciàries, o servint de suport a les Forces i Cossos de Seguretat, els coneixements i competències que aquest àmbit ofereix han de servir de base per al desenvolupament, entre altres, dels següents camps professionals d'intervenció:

 • Psicologia forense, pericial o psicologia aplicada als tribunals
 • Psicologia penitenciaria
 • Psicologia criminalística o psicologia jurídica aplicada a la funció policial
 • Psicologia de la victimització criminal o intervenció amb víctimes
 • Psicologia jurídica aplicada a la resolució de conflictes

Amunt

No es requereix tenir coneixements previs d'altres assignatures. No obstant això, és molt recomanable haver cursat anteriorment les assignatures d'"Avaluació psicològica", "Psicopatologia d'adults" i "Personalitat i diferències individuals" per a així poder entendre els fenòmens i casos presentats dins d'un context més global i integrat.

Així mateix, es recomana tenir coneixement sobre la cerca d'informació en l'àmbit de la psicologia, és a dir, conèixer les fonts documentals, saber buscar informació i citar-les i referenciar-les correctament.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge que ens plantegem treballar en aquesta assignatura són:

 • Aprendre els conceptes bàsics de la psicologia jurídica que permetin comprendre el comportament criminal.
 • Ser sensible a la necessitat d'uns models teòrics de referència per a l'anàlisi de la realitat jurídica.
 • Ser sensible a diferents formes d'observació i interpretació de la realitat més enllà de la disciplina i l'enfocament teòric propis.
 • Actuar professionalment a partir del respecte i la consideració dels principis i valors propis de la Psicologia Jurídica-Forense, així com del Codi Deontològic de la professió.
 • Conèixer els aspectes (factors) estructurals, contextuals, situacionals, personals i subjectius implicats en processos propis de la psicologia jurídica i forense.
 • Aplicar i interpretar les tècniques d'avaluació psicològica més utilitzades en l'àmbit professional de la Psicologia Jurídica i Forense.
 • Aplicar de forma adequada els principals dissenys d'intervenció i recerca en l'àmbit de la Psicologia Jurídica i Forense.
 • Elaborar informes pericials, realitzar intervencions específiques i altres aspectes pertinents, relacionats amb l'exercici professional.
 • Resoldre problemes en contextos nous i interdisciplinaris relacionats amb la Psicologia Jurídica i Forense.

A més de perseguir el compliment d'aquests objectius d'aprenentatge, l'assignatura es dissenya amb l'objectiu de permetre el desenvolupament i perfeccionament de les següents competències, tant bàsiques, generals, transversals com a específiques, del Grau de Psicologia:

Competències Bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències Generals

CG1 - Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

CG3 - Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

CG5 - Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

CG8 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

Competències Transversals

CT1 - Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.

CT3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències Específiques

CE8 -I dentificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE10 - Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

CE12 - Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

CE13 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

CE14 - Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

CE15 - Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

L'assignatura està orientada al desenvolupament de quatre Reptes, que li oferiran a l'estudiantat les nocions bàsiques que regeixen, en general, l'exercici del i la professional de la psicologia en aquest àmbit d'actuació. Aquests són:

 • Conceptes i dilemes ètics de la professió
 • L'avaluació pericial forense
 • Avaluació de l'estat mental de la persona investigada en l'àmbit penal
 • Aplicacions en Psicologia Jurídica i Forense: Victimologia

Addicionalment, al llarg de l'assignatura, s'oferirà, i es promourà, la cerca de recursos específics que permetin ampliar els coneixements, i aplicar-los així als casos concrets que es presentaran. Ateses les particularitats del i la professional de la psicologia que actua en l'àmbit jurídic, i l'ampli ventall de coneixements i especialitats que ha d'acabar dominant per al correcte exercici professional, entenem com a vital no només el domini de les nocions bàsiques presentades sinó, també, el coneixement en tècniques de cerca documental. Aquestes han de permetre a l'estudiantat seleccionar i analitzar informació addicional que s'adapti i expliqui de manera actualitzada, i científica, els fenòmens concrets amb els quals es pugui trobar.

Amunt

Competències informacionals Web
Competències informacionals DAISY
Competències informacionals EPUB 2.0
Competències informacionals MOBIPOCKET
Competències informacionals KARAOKE
Competències informacionals XML
Competències informacionals HTML5
Competències informacionals PDF
Competències informacionals OAI-MPH
Ètica i deontologia en Psicologia Forense Audiovisual
Avaluació de l'estat mental de la persona investigada en l'àmbit penal Audiovisual
Aplicacions en Psicologia Jurídica i Forense: Victimologia Audiovisual
El procés general d'avaluació psicològica forense. Estructura de l'informe pericial PDF
Entrevistes a professionals de la psicologia jurídica i forense Web

Amunt

Els materials de l'assignatura s'ofereixen a partir de diferents recursos aprenentatge (capítols de llibre, articles, vídeos, infografies, entrevistes, entre altres) que trobareu organitzats a l'aula en cadascun dels quatre Reptes a solucionar. En el seu moment, i ateses les característiques de l'exercici professional en aquest àmbit d'actuació, s'oferiran recursos específics per al desenvolupament dels casos presentats, així com es promourà la cerca i ampliació d'informació addicional.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt