Psicologia urbana i ambiental Codi:  10.211    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La psicologia urbana i ambiental és un camp interdisciplinari centrat en l'estudi psicosocial de la vida i la interacció humana en àrees urbanes i la interacció entre les persones i el seu entorn. Així doncs, s'explora el paper interdependent de les ciutats en el desenvolupament de la societat i les relacions humanes, els complexos vincles entre els processos urbans, incloent-hi desenvolupaments econòmics, polítics i culturals. S'introdueix a l'estudiantat en les  formulacions i els models teòrics en l'àmbit de la psicologia urbana i ambiental relacionats amb les persones i els llocs, com ara l'espai personal, l'apropiació de l'espai, la identitat del lloc, i altres.

En aquesta assignatura aprofundim en qüestions relacionades al (re)desenvolupament urbà a què les ciutats s'enfronten avui. Això inclou aspectes de (in)justícia social, gentrificació i "sostenibilitat urbana", així com el paper de la planificació. Temes tractats inclouen la política urbana, l'economia i els mercats de l'habitatge, la democràcia i la participació en processos de polítiques públiques, i qüestions de classe, gènere, ètnia i cultura en relació amb entorns urbans i estils de vida. A la vegada també tracta, en especial la psicologia ambiental, temes a menor escala, com són l'apropiació de l'espai, la identitat de lloc o el simbolisme.

Amunt

Aquesta assignatura té una vinculació molt i molt estreta amb d'altres assignatures de l'àrea de psicologia social. Per tant, és molt important que l'estudiantat tingui no solament coneixements bàsics de la Psicologia social (Processos psicosocials elementals), sinó que també tingui coneixements d'altres processos i aspectes socials que s'estudien dins d'aquesta perspectiva de la psicologia. Per això, també es recomana que l'alumnat tingui coneixements més de caire col·lectiu i grupal (Processos i contextos de diferenciació social i Processos grupals i acció col·lectiva) i d'intervenció social (Contextos i estratègies d'intervenció social), però a més a més també s'expliquen i s'aprofundeix en d'altres processos socials més globals: acció social, conflicte i canvi social, institucions socials, memòria col·lectiva. D'igual importància és que l'alumnat tingui coneixements sobre  processos de caire comunitàri (Psicologia comunitària).

Amunt

Els principals camps professionals de projecció d'aquesta assignatura es troben dins de la psicologia social, i tenen relacions més concretes amb la psicologia comunitària i la psicologia ambiental. En general, es pot considerar que aquesta assignatura és útil de cara a perfils professionals que s'encarreguen d'analitzar i intervenir en el context urbà, en diferents àmbits i problemàtiques.

Amunt

Aquesta assignatura no demana coneixements concrets d'alguna àrea específica per a la seva comprensió i seguiment. Més que coneixements previs, l'assignatura demana interès per tractar alguns temes psicosocials des de diferents punts de vista, donat que no està plantejada amb una sola mirada, sinó amb una mena de mosaic teòric i conceptual. Sens dubte, tal i com acabem de recomanar a l'apartat anterior d'aquest pla docent, us sentireu més còmodes aquells i aquelles que hagueu cursat assignatures de Psicologia Social, però no resulta necessari dominar cap aproximació teòrica o pràctica determinada.

Amunt

L'assignatura us explica com es conceptualitza la psicologia urbana i ambiental i els seus camps d'intervenció. Tot i així, podeu avançar alguns dels plantejaments de l'assignatura començant amb alguna de les següents lectures:

https://gehlpeople.com/
https://manueldelgadoruiz.blogspot.com/
https://www.plataformaurbana.cl/
https://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs

Amunt

Competències transversals:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.

Competències generals:

 • Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.

Competències bàsiques:

 • Saber aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques:

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt