Psicopatologia d'adults Codi:  10.214    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Psicopatologia d'adults és una assignatura bàsica de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics.

Els seus continguts es fonamenten en el cos de coneixements de la psicopatologia general de l'adult. Consta de 6 crèdits.

La Psicopatologia és la disciplina científica que estudia els trastorns mentals tant des d'una perspectiva descriptiva (diagnòstic, classificació, simptomatologia, curs, etc.) com des d'una perspectiva explicativa (etiopatogènia, factors de vulnerabilitat, models i teories, etc.). L'enfocament de l'assignatura recull especialment la perspectiva descriptiva.

Amunt

L'assignatura Psicopatologia d'adults és una assignatura obligatòria de sis crèdits ECTS del Grau de Psicologia que s'ofereix en el sisè semestre del Grau.

Les competències concretes que es treballen en l'assignatura, juntament amb els objectius d'aprenentatge que operacionalitzen aquestes estan descrites en l'apartat "Objectius".

L'assignatura ofereix un primer contacte amb la Psicopatologia, disciplina que malgrat tenir una forta vinculació amb les assignatures relacionades amb la Psicologia Clínica és fonamental no sols per al psicòleg que vulgui dedicar-se al camp clínic sinó per a qualsevol psicòleg aplicat, en àrees com la psicologia de la intervenció social i la psicologia de les organitzacions entre altres.

Els continguts de l'assignatura es complementen amb els de l'assignatura Psicopatologia Infantojuvenil i a més es treballen de manera transversal en assignatures com a Tècniques d'intervenció i tractament psicològic o Personalitat i Diferències Individuals entre altres, ja que pràcticament la totalitat de les assignatures relacionades amb la Psicologia Clínica s'han d'utilitzar conceptes relatius a aquesta disciplina.

Amunt

Els continguts relacionats amb l'assigntura Psicopatologia d'adults, juntament amb els continguts de l'assignatura Psicopatologia Infantil es projecten bàsicament a l'àmbit clínic. Tot i així i com ja s'ha esmentat els continguts son bàsics per qualsevol psicòleg, sigui quina sigui la seva orientació teòrica i el seu camp de treball.

Amunt

Al'assignatura de Psicopatologia d'adults l'estudiant treballarà per a l'adquisició d'una sèrie de competències. Aquestes competències són les següents:

Competències bàsiques

 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

 • CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per a assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.
 • CG7- Resoldre situacions complexes analitzant els comportaments, trobant alternatives de resolució i arribant al consens sobre la seva aplicació, i avaluar els resultats de la seva implementació.
 • CG8- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
 • CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

Competències transversals

 • CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

 • CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE2-Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE5-Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.
 • CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.
 • CE11-Aplicar tècniques per a recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.
 • CE12-Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

En relació a les competències esmentades i per adaptar-les als continguts de l'assignatura es formulen una sèrie d'objectius d'aprenentatge que es llisten a continuació:

 1.  Aprofundir en el concepte d'anormalitat psicològica.
 2.  Identificar els sistemes de classificació dels trastorns mentals més utilitzats.
 3.  Identificar la semiologia de les principals funcions psicològiques.
 4.  Identificar els principals trastorns mentals segons les característiques clíniques, el curs i el pronòstic, el diagnòstic diferencial i l'epidemiologia.
 5.  Conèixer els principals models teòrics de la Psicopatologia.

Per a l'adquisició de les competències que treballarem a l'assignatura l'equip de professorat de l'assignatura ha dissenyat una sèrie d'activitats i recursos que complementant al text sobre el qual es donarà suport la docència del curs, permetrà a l'alumne un acostament, indispensable en la disciplina, a la realitat de la clínica dels quadres psicopatològics més importants.

Amunt

Els continguts de l'assignatura bàsica Psicopatologia d'adults s'estructuren al voltant de tres reptes

REPTE / ACTIVITAT 1.     Què és normal o anormal en Psicopatologia?   

On es presenta la primera terminologia bàsica de l'assignatura, i alguns dels conceptes clau al voltant de la normalitat i anormalitat en psicopatologia, criteris per determinar-ho, així com els pincipals sistemes de classificació diagnòstica i els diferents models teórics que formulen una explicació pels trastorns mentals i la seva intervenció.                         

REPTE / ACTIVITAT 2.     Anem a desentranyar la conducta anormal i ens submergim ja en el diagnòstic. 

Aquest repte aborda per una banda la semiologia psicopatològica, a través de l'estudi de les possibles alteracions de les diferents funcions psicològiques, i per una altra banda, presenta les principals agrupacions clíniques de trastorns psicòtics i afectius.                                  

REPTE / ACTIVITAT 3.     Sabràs distingir una psicopatologia en consulta per a ajudar al teu pacient? 

Finalment, el tercer repte completa l'estudi de la resta d'agrupacions clíniques: trastorns d'ansietat i de l'espectre obsesiu, trastorns somàtics, trastorns de l'espectre traumàtic, trastorns de personalitat, trastorns d'alimentació, trastorns de la sexualitat, entre d'altres.

Amunt

Video entrevista Trastorn Bipolar (Projecte videos de simulació PETRA) Audiovisual

Amunt

A cada Repte així com a l'espai de Debat s'anirà informant i proposant eines i activitats de suport a l'estudi per tal que l'estudiant pugui assolir les competències marcades en l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt