Psicopatologia infantojuvenil Codi:  10.215    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Psicologia infantojuvenil: avaluació i intervenció s'adreça a l'adquisició de coneixements relatius als principis bàsics d'avaluació i intervenció en nens/es i adolescents amb problemes de salut mental. Els objectius principals de l'assignatura són conèixer els aspectes principals de l'avaluació i intervenció psicològica en nens/es i adolescents en un ampli ventall de trastorns de salut mental. Tots els reptes que apareixen en aquesta assignatura presenten la següent estructura: Característiques principals de cada trastorn i dels seus factors de risc, protecció i manteniment. Principis bàsics d'avaluació i tractament en cada grup de trastorns

Amunt

Aquesta assignatura relaciona dos blocs de continguts que s'han estudiat al Grau. D'una banda, els continguts tractats a l'assignatura d' avaluació psicològica i d'altra banda amb l'assignatura de tècniques d'intervenció i tractament psicològic. Per últim, altres assignatures optatives del pla d'estudis poden resultar un bon complement a aquesta per aquells/es estudiants interessats/es en la psicologia clínica i de la salut. En concret, les assignatures de teràpia humanista i psicodinàmica, teràpia familiar sistèmica i teràpia cognitiu-conductual.

Amunt

Els principals camps professionals en què es projecta aquesta assignatura és la psicologia clínica (àrea infanto-juvenil).

Amunt

Donada la vessant clínica d'aquesta assignatura, seria recomanable que l'alumne que es matriculés hagués cursat prèviament les assignatures troncals d'aquesta disciplina. És molt recomanable que els i les alumnes hagin cursat prèviament Personalitat i Diferències Individuals i  Avaluació Psicològica.

Amunt

Competències bàsiques

·       Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

·       Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

·       Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

·       Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Amunt

Els continguts d’aquesta assignatura són els següents:

1. Introducció a l'avaluació i intervenció psicològica en infants i adolescents

2. Trastorns del desenvolupament: Avaluació i Intervenció

3. Trastorns del comportament: Avaluació i Intervenció

4. Processos fisiològics bàsics (Trastorns de l'eliminació, trastorns de la conducta alimentària i trastorns del son: Avaluació i Intervenció)

5. Trastorns emocionals, estrès i trastorn obsessiu compulsiu: Avaluació i intervenció

Amunt

American Psychiatric Association (2014) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5a ed.). Editorial Médica Panamericana.

Comeche Moreno, & Vallejo Pareja, M. A. (2014). Manual de terapia de conducta en la infancia (Segunda edición). Dykinson

 Ezpeleta, L., & Toro, J. (2014). Psicopatología del desarrollo. Pirámide.

 Fonseca-Pedrero, Pérez-Álvarez, M., Al-Halabí, S., Inchausti, F., López-Navarro, E. R., Muñiz, J., Lucas-Molina, B., Pérez-Albéniz, A., Rivera, R. B., Cano-Vindel, A., Gimeno-Peón, A., Prado-Abril, J., González-Menéndez, A., Valero, A. V., Priede, A., González-Blanch, C., Ruiz-Rodríguez, P., Moriana, J. A., Gómez, L. E., ¿ Gómez, M. O. (2021). Tratamientos Psicológicos Empíricamente Apoyados Para la Infancia y Adolescencia: Estado de la Cuestión. Psicothema, 33(3), 386¿. https://doi.org/10.7334/psicothema2021.56

Web:UniversiTEA: https://www.teaediciones.net/portal/UniversiTEA/portal/universitea

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt