Tècniques d'intervenció i tractament psicològic Codi:  10.216    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic és una assignatura de la matèria de Principis d'Intervenció en Psicologia Clínica dels estudis de Psicologia. Aquesta assignatura presenta una primera aproximació al procés d'intervenció psicològica en àmbits clínics i una visió global de com aquesta es realitza a través de les principals orientacions. També es presenten les diferents fases del procés de formulació de casos fins arribar a l'administració de tractaments, fomentant l'adaptació a les particularitats de les persones usuàries i del seu context. 

En aquesta assignatura es demana un procés reflexió i autoformació al voltant de la realitat de la intervenció psicològica clínica i la seva efectivitat, i dels reptes als quals s'enfronta en un món en constant canvi. En aquest sentit, serà important la capacitat per cercar informació basada en evidència i la seva anàlisi crítica. Els 6 crèdits ECTS de l'assignatura (150 hores de treball) impliquen un treball sistemàtic i organitzat per tal d'aconseguir el seu màxim aprofitament. Així mateix, l'alumnat ha d'estar disposat a treballar mitjançant eines audiovisuals, incloent l'enregistrament de vídeos.

Amunt

Després d'haver cursat assignatures imprescindibles per l'assoliment de les competències de Tècniques d'intervenció i tractament psicològic (com Avaluació psicològica, Psicopatologia Infantojuvenil: avaluació i intervenció, o bé Psicopatologia d'adults), la present assignatura pretén establir un pont amb diverses optatives que es poden escollir en l'àmbit de la Psicologia Clínica (com Terapia cognitivoconductual, Teràpies humanistes i psicodinàmiques, o Terapia familiar sistèmica).

En aquest sentit, en aquesta assignatura s'exigeix a l'alumnat un procés d'anàlisi de la situació i de reflexió crítica, i presa de posició, en relació a temes com l'eficàcia i efectivitat de les intervencions, els models i tècniques d'intervenció. Tot això, tenint en consideració que estem en un món molt diferent del que existia quan es van desenvolupar algunes de les tècniques d'intervenció més habituals. En definitiva, és necessari per tant reflexionar sobre el rol de la psicologia en la societat del segle XXI. 

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut, ja que tracta principalment de l'abordatge dels problemes de salut mental i de les tècniques específiques que se'n deriven. Tot i que aquesta és l'àrea de major aplicació, la intervenció psicològica està present en molts àmbits professionals, especialment en els àmbits professionals de la salut, de l'educació i de la intervenció social.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures: Personalitat i diferències individuals, Avaluació psicològica, Psicopatologia Infantojuvenil: avaluació i intervenció, i Psicopatologia d'adults.

Amunt

Els objectius de treball bàsics i generals de l'assignatura són giren al voltant d'aprendre a formular un cas clínic i a cercar les tècniques d'intervenció psicològica indicades per a cada problemàtica d'acord amb l'evidència científica i les característiques concretes d'un cas. També serà important reflexionar al voltant de la situació actual de la intervenció psicològica en la pràctica clínica real. Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

Competències bàsiques

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. 

Competències generals

- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals. 
- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació. 
- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i les influències que es puguin produir. 

Competències transversals

- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional. 
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional. 

Competències específiques

- Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions. 
- Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, els grups i les organitzacions. 
- Identificar, analitzar i comprendre les demandes i necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos. 
- Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris. 
- Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 
- Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups. 
- Dissenyar, implementar i avaluar un pla d’intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN EL SEGLE XXI

- Introducció a les tècniques d'intervenció i tractament psicològic
- Intervenció i tractament psicològic en les societats contemporànies
- Incorporació de la perspectiva feminista en psicoteràpia

BASES TEÒRIQUES PER A LA INTERVENCIÓ: LES PRINCIPALS ORIENTACIONS I LES SEVES TÈCNIQUES

- Intervencions psicoanalítiques
- Intervencions conductuals
- Intervencions cognitives
- Intervencions contextuals i de tercera generació
- Intervencions humanistes
- Intervencions sistèmiques

BASES PRÀCTIQUES PER A LA INTERVENCIÓ: LA FORMULACIÓ DE CASOS I L’APLICACIÓ DE TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

- Formulació psicològica
- Selecció de tractaments i procés terapèutic

LA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN DIFERENTS ÀMBITS

- La pràctica de la intervenció psicològica en diferents àmbits d'aplicació

Amunt

Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

El treball i estudi dels mòduls de l'assignatura permet assolir els objectius que pretén l'assignatura. No obstant, al final de cada mòdul també s'inclouen referències bibliogràfiques. Finalment, tant als materials textuals com a l'aula es descriuen fonts d'informació on l'alumnat haurà de buscar i revisar fonts bibliogràfiques actuals per tal de resoldre les PACs, a més dels recursos que proporciona la Biblioteca.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:.
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).

 

Amunt