Teràpia cognitivoconductual Codi:  10.217    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura optativa de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics és essencial en la formació d'aquells que vulguin orientar els seus estudis cap a la psicologia clínica i de la salut.

El treball que realitzareu en aquesta assignatura us ajudarà a entendre l'abordatge de diferents problemes clínics (els més habituals) des de la perspectiva cognitivo-conductual (TCC), i aprendre les principals tècniques específiques que s'utilitzen des d'aquesta perspectiva.

Per tal de seguir adequadament l'assignatura serà essencial treballar les lectures bàsiques que s'ofereixen, i cercar literatura de forma autònoma.

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura haureu estudiat els diferents models d'intervenció, i haureu fet una breu introducció a la Teràpia Cognitivo-Conductual a l'assignatura d'Intervenció i Tractament Psicològic. A l'assignatura obligatòria d'Avaluació Psicològica haureu après procediments i tècniques d'avaluació compatibles amb aquest model. Per últim, a l'assignatura de Psicopatologia d'Adults haureu treballat els principals trets dels problemes que abordarem en aquesta assignatura.

Tots els coneixements i habilitats adquirits us seran útils per introduir-vos en aquesta assignatura i per assolir millor els fonaments i procediments que li són propis.

Amunt

L'assignatura, tal com s'ha plantejat, es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut. Malgrat això, les tècniques que es treballaran poden resultar de molta utilitat per a qualsevol altre camp professional de la psicologia. Això és perquè les tècniques derivades de la TCC s'utilitzen molt freqüentment en la nostra disciplina.

Amunt

Per tal de poder seguir adequadament aquesta assignatura, seria molt recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Psicopatologia d'Adults, Avaluació Psicològica, i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic.

Amunt

A continuació assenyalem les competències transversals i específiques que es treballaran en aquesta assignatura:  

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències generals:

 • Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que es puguin produir.

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

  Competències específiques:

 • Fer servir els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • Identificar, analitzar i comprendre les demandes i necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions a l'hora de triar els models, teories, instruments i tècniques més adients en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles i que doni resposta a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Per tal d'assolir aquestes competències, l'objectiu bàsic d'aprenentatge de l'assignatura és aprendre a abordar els principals problemes clínics desde la perspectiva cognitiu-conductual. 

Amunt

Per treballar l'assignatura us recomanem revisar les indicacions disponibles a l'aula virtual en relació a cada repte. Allà teniu molt ben definits els continguts i materials a treballar en cada moment.

En total, treballarem els continguts distribuïts en 5 reptes:

 • Repte 1: Com ajudem a les persones des de la perspectiva cognitivo-conductual? Treballarem la història i conceptualització de la TCC, i el procés d'avaluació i intervenció des d'aquesta perspectiva .
 • Repte 2: Com modelar la conducta de les persones? Revisarem els procediments operants bàsics i els sistemes d'organització de les contingències.
 • Repte 3: Ajudant a les persones amb problemes d'ansietat. Estudiarem els principals trastorns d'ansietat i dos conjunts de tècniques que s'utilitzen freqüentment per aquest tipus de trastorns: tècniques d'exposició i tècniques per al control de l'activació.
 • Repte 4: Com podem ajudar a les persones amb trastorns de l'estat d'ànim? Treballarem els principals trastorns de l'estat d'ànim, la reestructuració cognitiva i les tècniques de solució de problemes.
 • Repte 5: Intervenint en problemes de parella i sexualitat. Revisarem els principals problemes de parella i sexualitat.

Amunt

El material de l'assignatura consisteix en diversos capítols de llibres i manuals. És important que reviseu detalladament els materials disponibles als recursos d'aprenentatge de cada repte. En qualsevol cas, us presentem a continuació una síntesi dels materials fonamentals que s'han de treballar:

Repte 1:

Ruiz,, M.A., i Díaz, M.I. (2017). Historia de la Terapia Cognitivo Conductual. Dins de MA. Ruiz (Ed.). Manual de técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales. Desclée de Brouwer.

Bados, A., i García, E.(2009). El proceso de evaluación y tratamiento. Universitat de Barcelona.

Repte 2:

Bados.A., i García, E. (2011). Técnicas operantes. Universidad de Barcelona.

Repte 3:

Bados, A. (2015). Trastorno de ansiedad generalizada. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Bados, A. (2015). Fobias específicas. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Bados.A., i García-Grau. Eugeni. (2011). Técnicas de exposición. Universidad de Barcelona.

Cruzado, J.A. (2015). Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed).Dykinson.

Labrador, F.J. (2001). Técnicas de control de la activación. Dins de F.J. Labrador, J.A. (Ed.). Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid, España: Pirámide.

Mas Hesse, B. (2015). Trastorno de estrés postraumático. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Repte 4:

Bados.A., i García-Grau, E. (2011). Resolución de problemas. Universidad de Barcelona.

Bados.A., i García-Grau, E. (2011). La reestructuración cognitiva. Universidad de Barcelona.

Vallejo, M.A., i Comeche, M.ªI. (2015). Depresión . Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Repte 5: 

Cáceres Carrasco, J. (2015). Terapia de Pareja. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Labrador, F. J., i Roa, A. (2015). Disfunciones Sexuales. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt