Teràpies humanistes i psicodinàmiques Codi:  10.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L´assignatura de Teràpies humanistes i psicodinàmiques és una assignatura optativa de 6 crèdits, del perfil de psicologia clínica, dins l´àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics del grau de Psicologia.

Quan el o la psicòloga comença a desenvolupar la seva tasca professional es pot trobar davant la dificultat d'integrar els coneixements i les competències adquirides a les assignatures de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Per ajudar a l’estudiantat a integrar aquests coneixements i les diverses competències s'ha dissenyat l'assignatura Teràpies humanistes i psicodinàmiques. Així mateix, amb l'objectiu d'afavorir aquesta integració es fa servir el mètode de cas com a eina metodològica.

Per imperatius d'organització acadèmica, no és possible aprofundir amb una única assignatura en totes les perspectives teòriques i tècniques que s'utilitzen al camp aplicat. Per tant, a l'assignatura de Teràpies humanistes i psicodinàmiques els casos seran abordats des d'aquestes perspectives. En altres assignatures optatives com ara Teràpia cognitivo-conductual i Teràpia sistèmica els casos s'abordaran des d'altres perspectives teòriques.

Amunt

Aquesta assignatura és un referent fonamental en el procés de formació i aprofundiment d'aquell estudiantat que té un interès especial en l'àrea clínica de la psicologia. Els conceptes que es treballen en aquesta assignatura han estat presentats a l'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic de forma sintètica. També s'han presentat els aspectes fonamentals a l'assignatura d'Història de la Psicologia.

Altres assignatures optatives relacionades amb aquesta, que poden ampliar i proporcionar eines per al treball clínic són “Teràpia cognitivo-conductual” i “Teràpia sistèmica”.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament al camp de la psicoteràpia i psicologia clínica i de la salut.
En aquest sentit, és de gran amplitud professional ja que es vincula al treball clínic en diferents formats i contextos donades les característiques dels models presentats.

Amunt

Tal com hem comentat, aquesta és una assignatura aplicada. En aquest sentit, està pensada per a ser realitzada al final dels estudis, quan ja s'han cursat altres assignatures com: Psicologia de la Personalitat, Psicologia de les Diferències Individuals, Psicopatologia, Avaluació Psicològica, Principis d'Avaluació en Clínica i Salut, Psicologia de la Salut i la Qualitat de Vida, i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II. Per tant, és una assignatura que es recomana fer al final de l'etapa formativa del grau.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura es poden resumir bàsicament en tres:

1. Que l'estudiantat assoleixi els coneixements necessaris per integrar els continguts teòrics
treballats al llarg de la titulació i els pugui aplicar a casos pràctics des d'una perspectiva
Humanista i Psicodinàmica.
2. Introduir el procés d'avaluació i d'intervenció psicològica en diferents contextos des d'aquests models.
3. Que els estudiants coneguin les tècniques més rellevants de les perspectives Humanista i PsicodinàmicaA continuació es presenten les competències transversals, generals i específiques que treballareu en aquesta assignatura. 


Competències transversals:

CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable y respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tan en la pràctica acadèmica com en la professional.


Competències bàsiques i generals:

CB2: Que els estudiants sapiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CG3: Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

CG10: Treballar en equip en xarxa.


Competències específiques:

CE1: Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2: Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE8: Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE9: Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats desl destinataris.

CE10: Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

CE14: Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

CE15: Redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

L'assignatura està composta per dos mòduls:

Mòdul 1: Model Humanista-existencial
Aquest mòdul aglutina les propostes que conformen l’aproximació humanista-existencial a la psicoteràpia.
S'ofereix una revisió dels conceptes i els autors principals del model i es proporciona un apropament més específic a la pràctica.


Mòdul 2: Model Psicodinàmic

Aquest mòdul apropa l'estudiant al model psicodinàmic en psicoteràpia. Es posarà especial èmfasi en comprendre la tradició psicoanalítica i la seva evolució, i es treballarà de forma específica en la teoria de l'aferrament i la mentalització, des d'un punt de vista teòric però també aplicat a casos clínics.

Amunt

Les psicoteràpies humanistes Audiovisual
Tècnica de la cadira buida Audiovisual
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

L'estudiantat disposarà de diferents materials i recursos a l'aula per tal de poder treballar cadascuna de les unitats d'aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt