Trastorns del desenvolupament Codi:  10.221    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Trastorns del Desenvolupament forma part dels estudis de Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. És una assignatura optativa inclosa en la Menció de Psicologia de l'Educació.

En aquesta assignatura es treballen quatre dels trastorns del neurodesenvolupament més prevalents en l'edat escolar: el trastorn de l'espectre autista (TEA), el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) i la discapacitat intel·lectual (DI).

En l'assignatura es proporcionen recursos i estratègies per identificar, diferenciar i intervenir en els trastorns del neurodesenvolupament des d'un enfocament psicoeducatiu. El temari i les activitats d'aprenentatge estan dividits en 3 grans blocs: 1) Conceptualització, 2) Estratègies d'intervenció per a la inclusió educativa i 3) Estratègies per afavorir la inclusió social i el benestar emocional.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Psicologia del Desenvolupament al llarg del cicle vital, juntament amb "Psicologia del Desenvolupament: Infància" (assignatura bàsica) i "Psicologia del Desenvolupament: adolescència, joventut, adultesa i envelliment" (assignatura obligatòria). 

En el marc de la Menció de Psicologia de l'Educació, aquesta assignatura és complementària i està estretament vinculada amb "Dificultats d'aprenentatge en l'educació escolar". 

Amunt

Assignatura bàsica per tots els camps de l'educació, especialment en la orientació educativa i la intervenció psicoeducativa en l’àmbit dels trastorns del neurodesenvolupament.

Amunt

No és necessari comptar amb coneixements previs específics. 

Amunt

La càrrega docent de l'assignatura és de 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), això té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat.


L’assignatura segueix un model d’avaluació continua a través d’activitats d’aprenentatge que es desenvolupen de forma individual.

Amunt

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

Competències bàsiques
 • CB2: Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3: Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
Competències generals
 • CG2: Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autorregulada i conscient de les pròpies habilitats capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.
 • CG3: Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
Competències transversals
 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
Competències específiques
 • CE1: Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE2: Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • CE5: Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital. CE6: Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà. CE10: Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 

Amunt

Els continguts de l’assignatura s’estructuren entorn a 3 reptes d’aprenentatge i 2 activitats complementàries de reflexió i debat.


Activitat de presentació: Els trastorns del neurodesenvolupament i l'escola inclusiva.

 • Concepte i situació actual dels trastorns del neurodesenvolupament.
 • Concepte d’escola inclusiva.
 • Falsos mites i creences sobre TEA, TDAH i la discapacitat intel·lectual.
 • El valor de la diversitat i la diferència.
 • La importància d’utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós.


Repte 1. Identificar i comprendre les necessitats diverses de l’alumnat.

 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Conceptualització, criteris de diagnòstic i característiques principals a nivell evolutiu.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Conceptualització, criteris de diagnòstic i característiques principals a nivell evolutiu.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Delimitació conceptual, criteris de diagnòstic i  principals característiques.
 • Discapacitat intel·lectual (DI): Delimitació conceptual, criteris de diagnòstic i principals característiques.
 • Perfil cognitiu i funcionament executiu de l’alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament.


Repte 2: Estratègies d'intervenció per a la inclusió educativa

 • L’escola inclusiva (IE): Conceptualització del disseny universal d’aprenentatge (DUA). Estratègies i activitats d’aprenentatge plantejades des del DUA.
 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Necessitats i característiques d’aprenentatge a les diferents etapes educatives. Estratègies universals i específiques de suport educatiu.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Orientacions generals d'intervenció educativa i propostes didàctiques concretes.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Intervenció en l'escola inclusiva. Suports universals i específics.
 • Discapacitat intel·lectual (DI): Estratègies de suport educatiu per a l'alumnat basades en la planificació centrada en la persona.
 • Estratègies d’intervenció educatives transversals basades en el perfil cognitiu i d'aprenentatge de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament.

Repte 3. Estratègies per afavorir la inclusió social i el benestar emocional

 • Benestar emocional i barreres per a la inclusió social al context escolar.
  • Els reptes que plantegen les transicions entre etapes educatives.
  • Inclusió en el grup classe i relació amb el fracàs escolar. Repercussions emocionals i acadèmiques.
 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Estratègies de suport centrades en el context social i la competència social. Tutoria i suport entre iguals.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Aprenentatge cooperatiu, tecnologies d'aprenentatge i comunicació, i mediació entre iguals.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Desenvolupament sòcio-emocional de l’alumnat. Estratègies d’avaluació i intervenció específiques.
 • Estratègies d’intervenció sòcio-emocionals transversals:
  • Planificació centrada en la persona (aplicat en el cas de la discapacitat intel·lectual).
  • Accessibilitat cognitiva a l'escola.
  • L'enfocament del suport conductual positiu. 
  • Espais de joc inclusius.
Tancament de l'assignatura. El valor de la inclusió i de la promoció de la salut mental.
 • Perspectives de futur en l’àmbit dels trastorns del neurodesenvolupament.
 • Proposta d’implantació d’estructures assistencials per a la promoció de la salut en l'àmbit educatiu.

Amunt

Tècnica 6-12 anys cognitiu-conductual: Autoinstruccions Audiovisual
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Perfil cognitiu de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual
Estratègies de suport psicoeducatiu a l’alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual
Inclusió social i benestar emocional de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual

Amunt

A l’aula s’indiquen els recursos d’aprenentatge i eines de suport per al treball de cada activitat d’aprenentatge o repte de l'assignatura. A cada NIU, els recursos d’aprenentatge segueixen el mateix ordre detallat a continguts de l’assignatura. El material que trobareu és divers, incloent articles científics, capítols de llibre i material multimedia (podcasts, audiovisuals d’entrevistes i col·loquis, entre d’altres). 

Com correspon a un aprenentatge universitari, a l'assignatura es proposen i proporcionen els documents bàsics, però cal fer consulta de recursos externs i d'ampliació. La biblioteca de la UOC disposa de diferents catàlegs i bases de dades des d'on accedir a diferents recursos. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt