Dret de l'empresa Codi:  13.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret de l'Empresa dins del Grau de Relacions Laborals ofereix una visió general de les institucions bàsiques de dret privat civil i mercantil. Amb això es pretén que l'estudiant adquireixi els coneixements necessaris per adonar-se de la funció essencial que aquestes branques de l'ordenament desenvolupen en la regulació de les relacions entre particulars i el mercat.


En l'àmbit civil, realitzarem un recorregut per l'origen del nostre dret civil on trobarem la justificació del seu caràcter de dret comú i privat general. Coneixerem les fonts de l'ordenament jurídic i la manera en què es regula i protegeix a la persona com a tal, sense cap qualificació, en l'àmbit de les seves relacions amb les altres persones.


En l'àmbit mercantil, on la persona s'estudia i regula en la seva qualificació com a empresari, estudiarem l'estatut jurídic de l'empresari individual, així com el règim jurídic de les diferents societats mercantils remarcant les diferències essencials entre les societats personalistes i les capitalistes. El desenvolupament eficient de l'activitat de l'empresari requereix estudiar també el règim jurídic del seu marc d'actuació: el mercat. Entre els instruments de què es valen els empresaris per desenvolupar la seva activitat, analitzarem els contractes i les seves classes. També estudiarem els títols-valor, que són documents que incorporen drets, la qual cosa permet que la circulació de drets sigui molt més ràpida i facilita i dóna fluïdesa al tràfic econòmic de béns i serveis. En la vida de l'empresari també és necessari conèixer quines solucions ofereix el dret en els moments de crisis. Per això, abordarem, en últim lloc, el dret concursal que és el mecanisme regulador de la situació en la qual es troba un deutor amb diversos creditors quan no pot pagar-los al venciment dels seus crèdits. Estudiarem els requisits per a la declaració del concurs, el procediment i els efectes.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les que conformen el marc bàsic jurídic que el/la estudiant ha de realitzar per adquirir els coneixements i competències essencials,  per poder cursar la resta d'assignatures més especifiques que conformen la branca jurídica del Grau.

Amunt

Les competències transversals del Grau de Relacions Laborals que es treballen en aquesta assignatura són:

 

.Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 

.Capacitat per a l'argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

 

Les competències específiques del Grau de Relacions Laborals que s'aborden en aquesta assignatura són:

 

. Capacitat per analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.


. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

 

. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

1. Comprendre el paper que el dret civil ha jugat i juga en el nostre ordenament jurídic.

2. Conèixer el significat i la jerarquia de les fonts del Dret.

3. Distingir entre capacitat jurídica i capacitat d'obrar i conèixer les institucions que regulen i protegeixen a la persona que no gaudeix de capacitat d'obrar plena.

4. Comprendre el concepte i el funcionament de la persona jurídica.

5. Conèixer els elements integrants del patrimoni i els rendiments que el patrimoni genera.

6. Conèixer els principis bàsics que regeixen el negoci jurídic.

7. Conèixer el significat i els elements de l'obligació.

8. Conèixer i comprendre les normes que constitueixen el règim jurídic del mercat.

9. Comprendre l'estatut jurídic de l'empresari i el règim jurídic de les societats mercantils.

10. Comprendre les característiques generals de la contractació mercantil i destriar clarament el contingut de cadascun dels contractes que es practiquen en l'actualitat, adonant-se de la seva utilitat i els objectius que es persegueixen amb cadascun.

11. Entendre el funcionament i la utilitat pràctica dels diferents títols valor.

12. Comprendre quins són els pressupostos, finalitats i conseqüències del procediment concursal.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

 

Amunt

Mòdul didàctic 1
Introducció al dret civil
1. Dret privat i dret públic. La sistematització del dret. Branques del dret
2. La persona com a protagonista del dret
3. Els béns patrimonials. La propietat
4. El negoci jurídic
5. Les obligacions

Mòdul didàctic 2
El dret mercantil com a dret del tràfic econòmic exercit en el marc del mercat

1. El sistema constitucionalitzat d'economia social de mercat
2. El dret mercantil com a dret del tràfic econòmic exercit en el marc del mercat
3. Subjectes que actuen en el mercat
4. Institucionalització del mercat
5. La societat de la informació

Mòdul didàctic 3
Formes societàries i grups de societats

1. L'empresari persona jurídica: les societats mercantils
2. Les societats personalistes
3. Les societats capitalistes
4. Modificacions estructurals de les societats mercantils
5. Grups de societats

Mòdul didàctic 4
Contractació mercantil

1. Consideracions generals sobre contractació mercantil
2. Els diversos contractes (mercantils) com a actuació dels particulars en el mercat
3. Especial consideració del contracte de transport terrestre de mercaderies per carretera
4. Especial consideració de la contractació en els mercats de valors

Mòdul didàctic 5
Els títols valor com a instruments de pagament i de finançament

1. Concepte i classes de títols valor
2. Títols de pagament: la lletra de canvi
3. Títols de pagament: el xec
4. Títols de pagament: el pagaré
5. Títols de finançament: obligacions, deute públic

Mòdul didàctic 6
Dret concursal
1. El concurs de creditors.
2. La massa activa en el concurs de creditors.
3. La massa passiva en el concurs de creditors.
4. Les fases del concurs.
5. El pagament als creditors.
6. La qualificació del concurs.
7. Conclusió del concurs i exoneració del passiu insatisfet.
8. El dret preconcursal.
9. Qüestions processals i de dret internacional privat.
10. La transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 i l'avantprojecte de la Llei Concursal: principals diferències amb el TRLC.

Amunt

Amunt

Materials

El curs s'estructura en els 6 mòduls didàctics assenyalats en l'apartat de continguts.

Els mòduls didàctics es presenten en dos formats: paper i web.

Els exercicis d'autoavaluació que acompanyen els mòduls constitueixen un important element d'aprenentatge. Es recomana la seva realització donat que les qüestions plantejades serveixen per a una millor comprensió i assimilació de la matèria. Alhora són una eina útil  d'autoavaluació per l'estudiant en tant que permeten l'oportuna  comparació de les respostes mitjançant el solucionari que s'incorpora.  Els materials també es complementen amb una relació de conceptes, termes i  sigles, que podeu consultar en qualsevol moment, per aclarir, buscar o  relacionar la terminologia més pròpia i específica de l'assignatura. 

Eines de suport

Disposeu de la bibliografia assenyalada en cadascun dels mòduls que pot resultar d'interès per a  aprofundir en aquells aspectes que us despertin un major interès o  inquietud. A l'aula trobareu les lleis més importants que heu de fer servir durant el curs.

Disposeu també de la base de dades de la biblioteca de la UOC on podeu accedir als textos legals i doctrinals relacionats amb aquesta assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt