Sociopsicologia del treball  Codi:  13.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Sociopsicologia del treball és una assignatura destinada a introduir als estudiants a l'estudi transdisciplinar del treball, on es comprenen, principalment, dimensions d'anàlisis sociològiques i psicològiques.

El propòsit de l'assignatura es facilitar la comprensió del treball com un invariant històric i cultural i posar de manifest, alguns dels processos que el conformen com a institució central i clarament determinant a la nostra societat. Es proporciona a l'estudiant una sèrie d'eines teòriques per a abordar el coneixement psicosocial de la nostra realitat, amb especial interès als processos directament relacionats amb el treball i amb el seu paper determinat al procés de constitució i ordenació dels diferents subjectes socials. En altres paraules, el propòsit global d'aquesta assignatura és aportar els fonaments teòrics per a poder analitzar de forma crítica el treball com a fenomen complex, que crea subjectivitats i possibilita relacions socials.

Un propòsit més específic consisteix que l'estudiant utilitzi les eines teòriques per a examinar críticament les realitats locals i globals de la construcció contemporània del treball així com diversos processos psicosocials que tenen lloc dins de les organitzacions de treball.

Amunt

Sociopsicologia del treball, és una assignatura de 6 crèdits que permet a l'estudiant obtenir capacitats per a comprender i explicar les relacions entre els processos socials i el món del treball.

 


Amunt

L'assignatura Sociopsicologia del treball aporta instruments teòrics específics, que articulats amb la resta de d'assignatures de crèdits ECTS obligatoris, permeten a l'estudiant encarar àmbits professionals diversos de les relacions laborals, l'ocupació i tot el què envolta al món del treball.

 

L'assignatura ajuda a formar professionals polivalents, amb coneixements específics en temes com centralitat laboral, satisfacció, motivació, significats i sentits del treball a la vida de les persones o als discursos públics institucionalitzats.

 

 

 

Amunt

És recomanable haver cursat especialment les assignatures de "Fonaments psicosocials del comportament humà" i "Persones i organitzacions", en el cas de ser estudiant del grau de Relacions Laborals. En el cas d'estar cursant el grau de Ciències Socials és recomanable haver cursat Psicologia Social.

 

 

 

Amunt

Competències transversals

Grau Relacions Laborals

Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professionalComunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.

Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 
Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 
Grau Ciències Socials
 
Que els estudiants puguin analitzar críticament , sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.
 

Competències específiques

 

Grau Relacions Laborals

Valorar el treball com a fenomen històric i cultural

 
Entendre el treball com a valor amb conseqüències per a l'acció social
 
Grau Ciències Socials 
 
Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar , avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.
 
 

Objectius Mòdul 1:

 

- Obtenir una visió del valor del treball i del valors laborals

- Conèixer el carácter sociohistòric i cultural del significat i el valor del treball

- Analitzar les implicacions aixològiques de la transformació contemporànea del món del treball

 

Objectius Mòdul 2:

- Conèixer el paper central que el treball té en les nostres societats i en la nostra vida individual.
- Conèixer els principals enfocaments teòrics que s'han elaborat per analitzar el fenomen del treball.
- Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball remunerat
- Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball no remunerat
- Avaluar l'impacte de dimensions com la classe social, el gènere i l'etnicitat en el món del treball.

 

Objectius Mòdul 3:

 

- Contextualitzar i entendre la desocupació com un fenomen complex de naturalesa econòmica, política, social i psicològica.
- Conèixer els principals indicadors d'atur a nivell nacional i internacional.
- Detectar l'abast i les limitacions en els mesuraments de la desocupació i en la interpretació de les dades d'atur.
- Comprendre la relació de la desocupació amb la pobresa, la precarietat i l'exclusió social.
- Conèixer l'evolució històrica de la investigació psicosocial sobre els impactes i conseqüències de la desocupació, la qual s'inicia en la dècada dels 30 del segle XX i es perllonga fins al dia d'avui.
- Distingir els diferents models o aproximacions teòriques sobre l'impacte psicosocial de la desocupació.
- Reconèixer els resultats empírics recents relatius a l'estudi dels impactes psicosocials de la desocupació.

 

Objectius Mòdul 4:

 

- Comprendre la Responsabilitat Social Corporativa i l'Ètica a les Organitzacions com propostes per convertir el capitalisme en un sistema d'organització de la producció respectuós amb el medi ambient, la comunitat en què opera i les condicions laborals del treballador/a.
- Analitzar el teletreball, la seva definició i conseqüències sociolaborals, com una nova forma d'organitzar l'activitat laboral.
- Entendre el teletreball com una conceptualització alternativa a la imatge tradicional que fem servir del treball.

 

 

Amunt

El contingut de l'assignatura Sociopsicologia del treball s'agrupa en els següents mòduls didàctics:

 

Mòdul didàctic 1: El treball com valor en les societats humanes.

- Valor, treball i societat
- La llarga marxa cap a la societat del treball

- La centralització social, cultural i personal del treball

- El treball, un valor en metamorfosi
 

Mòdul didàctic 2: Sociopsicologia del treball remunerat i no remunerat

 
- El treball remunerat
- El treball no remunerat
- Classe, gènere, etnicitat i treball
 

Mòdul didàctic 3: Treball i Desocupació al segle XXI

- L'atur/Desocupació i la seva mesura

- El impacte psicosocial de la desocupació: consideracions generals

 

Mòdul didàctic 4: Nous Capitalismes i noves conceptualitzacions del treball

- Capitalismes futurs
- Teletreball

Amunt

Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball DAISY
Sociopsicologia del treball EPUB 2.0
Sociopsicologia del treball MOBIPOCKET
Sociopsicologia del treball KARAOKE
Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball HTML5
Sociopsicologia del treball PDF
Sociopsicologia del treball OAI-MPH

Amunt

El material de l'assignatura Sociopsicologia del treball és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un suspès (3).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt