Teoria de les relacions laborals Codi:  13.519    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura estudiarem els marcs de referència teòrics i temàtics que ens facilitaran un coneixement interdisciplinari del concepte de treball i de la base teòrica de les relacions laborals des de diferents àmbits: la Psicologia social, la Sociologia, l'Economia i el Dret.

Així, en aquesta assignatura estudiarem l'escenari (marc laboral global) i el moment (marcat per la societat informacional) de les relacions laborals, relacionats amb la qualitat de vida laboral i els aspectes psicosocials. De la mateixa manera, examinarem també els actors (treballadors/sindicats, patronal i Estat) i alguns dels recursos o normes que guien les relacions laborals (contracte, conveni col·lectius, vaga, tancament patronal). És per això, que Teoria de les Relacions Laborals té una clara aposta pel treball amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, mitjançant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en particular l'ODS 5 "Igualtat de Gènere" i l'ODS 8 "Treball Decent i Creixement Econòmic".

A més, cadascuna de les PACs conté un qüestionari no avaluable i voluntari (a l'eina "qüestionaris") que us servirà per reforçar els coneixements dels diferents temes i continguts de cara a treballar les PACs o les proves d'avaluació final.

Amunt

Aquesta assignatura, com la resta de les assignatures troncals del grau, té un caràcter interdisciplinari. Concretament combina la Psicologia Social, la Sociologia i el Dret però no com a coneixements separats sinó a través d'una visió integral del concepte de treball.

Els continguts del disseny curricular serveixen com a complement formatiu i ajuden a una millor comprensió dels coneixements que s'ofereixen en aquesta assignatura. És important doncs, que aquestes assignatures es cursin al mateix temps o en un futur.

La possible dificultat que pot presentar aquesta assignatura en el moment d'assimilar conceptualitzacions i teories es veurà minimitzada pel conjunt d'assignatures que serveixen de complement formatiu.

Aquesta assignatura, pretén ubicar els/les estudiants en el marc actual on es desenvolupen les relacions laborals, des d'un enfocament global fins a un punt de vista local. D'aquesta manera se'l prepara per comprendre i desenvolupar altres continguts d'altres assignatures, tenint com a referència l'entorn, l'escenari i els actors que hi estaran sempre presents, d'una manera o altra, des d'una perspectiva holística i, actualitzada. 

Amunt

L'assignatura de Relacions Laborals es troba forma part d'uns estudis que pretenen formar professionals que dominin l'organització del treball des d'una perspectiva multidisciplinària.

Així, doncs, les principals aplicacions professionals es trobaran en els àmbits relacionats amb la direcció de persones i el coneixement del mercat de treball: assessorament per a les empreses sobre el treball humà, gestió de recursos humans pel que fa tant a empreses públiques com privades, empreses intermediàries en el mercat laboral, auditoria laboral, consultoria sociolaboral, mediació i negociació laboral, agències privades d'ocupació, serveis d'estudis, i inclòs, i prevenció de riscos laborals.

Amunt

Cal tenir en compte la diversitat dels estudis des dels quals podeu provenir els/les estudiants a l'assignatura de Teoria de les Relacions Laborals. Es per això que com a coneixements previs per a afrontar l'assignatura, resulten vàlids tots els que haureu assolit en el transcurs dels vostres anteriors estudis universitaris, si bé, cap d'ells no és imprescindible per poder finalitzar amb èxit l'estudi de l'assignatura.

Amunt

La bibliografia inicial per començar a familiaritzar-se amb l'assignatura, abans de rebre els materials didàctics, sempre que l'estudiant vulgui començar a tenir informació sobre el tema, és la següent:

 • Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (2007). Riesgos emergentes. Observatori Europeu de Riscos. http://www.osha.europa.eu.
 • Agulló, E. y Ovejero, A. (coord.). (2001). Trabajo, individuo y sociedad. Madrid: Pirámide.
 • Castells, M. (1997). La Era de la Información. Vol. 1: La sociedad Red. Madrid: Alianza.   
 • Köhler, H. D.; Martín Artiles, A. (2009). Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales. Madrid: Delta Publicaciones.
 • Miguélez, F.y Prieto, C. (1999). Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI.

Amunt

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 •  Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

 

Les competències específiques del Grau de Relacions laborals que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.


Totes aquestes competències es concentren en els següents objectius generals d'aquesta assignatura:

 • Familiaritzar-se amb l'estudi interdisciplinari i multiparadigmàtic d'alguns aspectes del món del treball i de les experiències i de les relacions que això implica.
 • Conèixer l'impacte de l'ordre sociolaboral sobre la quantitat i qualitat del treball disponible, així como sobre les relacions laborals.
 • Conèixer la qualitat de la vida laboral en el nou capitalisme.
 • Obtenir una visió general del desenvolupament  de la teoria sociològica clàssica sobre les relacions laborals, així como dels actors en les relacions laborals.
 • Conèixer les interrelacions entre l'evolució socioeconòmica i el desenvolupament de les doctrines jurídiques reguladores de les relacions laborals.
 • Distingir els conceptes i descriure l'evolució històrica de la representació professional dels treballadors, del conveni col·lectiu, del dret a la vaga i dels reptes actuals del dret del treball.

Amunt

 Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en els següents reptes, cadascun amb la seva corresponent PAC:

ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ

Aquesta activitat consisteix en una breu presentació, mitjançant un petit vídeo, en el que exposareu els vostres interessos i experiències prèvies relacionades amb les Relacions Laborals.


REPTE I. Com entendre les dinàmiques de les relacions laborals?

Quins conceptes i teories són necessàries conèixer per a poder analitzar una situació particular en un entorn de treball de l'àmbit de les relacions laborals? Aquest repte tractarà de donar resposta a aquesta pregunta. Com a futur/a consultor/a, assessor/a o analista en relacions laborals, és necessari que desenvolupis la capacitat de detecció, valoració i crítica de les dinàmiques laborals que esdevenen diàriament en les organitzacions. Per a això, en aquest repte tindràs un acostament als principals conceptes, teories, autors i autores de les relacions laborals. Aquests et permetran examinar casos per a plantejar síntesis, anàlisis i resolucions per a la presa de decisions en l'àmbit laboral de les organitzacions. Per a superar aquest primer repte, hauràs de ser capaç d'analitzar i establir judicis sintètics sobre les problemàtiques i tensions que apareixen en certs moments del material audiovisual seleccionat, relacionat amb tensions i problemàtiques comunes en l'àmbit organitzacional. Per a això, hauràs d'aplicar les teories, conceptes i definicions dels materials dels quals disposes en el repte. Això suposa la presa de decisions, la resolució i la identificació dels aspectes essencials que expliquen el cas sobre el qual gira aquest repte. 

REPTE 2. Les tensions en les relacions laborals

Quines problemàtiques i tensions afecten quotidianament les organitzacions, i com les solucionem? Aquest repte tracta de respondre a aquesta pregunta. Per a això hauràs de resoldre amb un grup de companyes i companys una problemàtica típica en les relacions laborals. Per exemple, una negociació col·lectiva, un avís de vaga, o una tensió en les relacions amb el sindicat. Per a això, haureu de ser capaços d'analitzar críticament el cas, atesos els elements interns i externs de l'organització, de manera que pugueu plantejar una resolució òptima al conflicte mitjançant la síntesi d'informació, la planificació de les activitats i la descripció dels factors intervinents.


REPTE 3. Com implementem un pla de treball?

Alan Lakein deia que planificar és portar el futur al present perquè puguis fer alguna cosa sobre aquest tema ara. I és que planificar és una de les tasques més freqüents que les organitzacions han de realitzar quotidianament per a realitzar aconseguir de manera òptima els seus objectius. En el tercer repte de l'assignatura, hauràs de construir un pla de treball enfocat en un dels principals àmbits on actualment les empreses necessiten assessoria: pla d'igualtat, pla de teletreball, pla de sostenibilitat, pla de formació, etcètera. Per a superar-ho, hauràs de ser capaç d'analitzar els elements clau tant de l'organització com del seu ambient extern, per a posteriorment proposar un pla que sigui contingent, adequat i eficaç per als objectius de l'organització. Per a això, hauràs d'acudir als recursos del repte, però també hauràs de ser capaç de trobar informació pertinent i de qualitat que et permeti crear el pla triat perquè l'empresa el pugui implementar immediatament.

REPTE 4. Les relacions laborals en les organitzacions contemporànies. Com les analitzem?

Actualment, no hi ha dubte que les organitzacions són un element obert, travessat per la política, les condicions econòmiques, legislatives i socials de l'entorn més pròxim però també nacional i internacional. Aquest repte proposa una anàlisi d'aquests elements, tenint en compte com afecten les organitzacions i a les seves dinàmiques laborals. El teu rol serà el d'analista laboral, havent de respondre a la necessitat de l'organització per entendre la influència d'aquests elements en algunes dinàmiques laborals que estan suposant problemes o tensions internes. Per a superar aquest repte, hauràs de ser capaç d'analitzar i establir judicis sintètics sobre les problemàtiques i tensions que quotidianament ocorren en i entre les organitzacions, amb la fi establir una anàlisi minuciosa de la influència externa en les tensions assenyalades, les causes concretes d'aquestes, els seus efectes a nivell intern i establir una conclusió que tingui en compte la relació dels elements externs per a la resolució del problema. Per a això, hauràs d'aplicar els materials dels reptes anteriors.

Amunt

Mòdul didàctic 3: Relacions laborals XML
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals DAISY
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals EPUB 2.0
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals MOBIPOCKET
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals HTML5
Mòdul didàctic 3: Relacions laborals PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Treballar i benestar XML
Règim general de les mesures de conflictes laborals XML

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica i el seu objectiu és facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es presenta en suport paper i web. Tots els reptes segueixen un esquema molt didàctic:

1) En primer lloc, haureu de llegir la informació sobre el repte en la pàgina principal d'aquest.

2) A continuació, us recomanem anar al fòrum del repte i llegir les informacions que aquí apareixeran: PAC que conté el cas que haureu de treballar, manera i format de lliurament, possibles materials addicionals...

3) Posteriorment, haureu de llegir i treballar amb tots els materials que conformen el niu del repte.

4) Una vegada acabat l'anterior, haureu de posar-vos a la feina amb el cas a treballar de la PAC i seguir les directrius d'aquesta.

5) Lliurament del cas en data i forma.

Recordeu que també és convenient la consulta de la bibliografia recomanada en els reptes, així com complementar i ampliar les fonts facilitades amb alguns documents addicionals (normatives i altres) que podreu trobar online o bé a la biblioteca.

Durant el semestre podreu rebre documentació d'interès en el tauler, on podreu trobar arxius amb informació complementària que possibilitarà el treball cooperatiu sobre un mateix document.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt