Economia del treball I Codi:  13.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les relacions laborals han experimentat un canvi progressiu i molt important en l'economia espanyola des de la transició democràtica. L'aprovació de l'Estatut dels Treballadors i les seves successives reformes, l'establiment de la negociació col·lectiva i de la configuració d'un marc de llibertats en les relacions laborals, la flexibilització del mercat de treball, el procés de globalització i, més recentment, l'impacte de la Gran Recessió, són aspectes que condicionen a diari una de les activitats que ocupa més temps al llarg de les nostres vides, el treball. L'assignatura Economia del Treball I té com a objectiu donar uns instruments bàsics per analitzar i descriure els aspectes bàsics d'aquests canvis.

Així com per situar-se i desplaçar-se en ciutats el/la visitant pot fer ús dels plànols, l'economia del treball I es planteja la configuració de mapes -el model d'oferta i demanda, els models sindicals, les teories de l'atur-, que ens ajudin a comprendre la complexitat en que es desenvolupen les relacions laborals així com la seva evolució.

Amunt

L'assignatura d'Economia del treball I és una assignatura obligatòria del Grau en Relacions Laborals i Ocupació i del Grau en Economia, i optativa en el Grau en Ciències Socials. Té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual cosa comporta, aproximadament, unes 60 hores d'estudi i 30 hores de treball autònom.

Aquesta assignatura té con a objectiu presentar un conjunt d'aportacions, tant teòriques com empíriques, i des de diferents enfocaments econòmics, en l'àmbit d'estudi de l'economia laboral. Aquest camp és d'especial interès pels profunds canvis que s'està produint en els últims anys i per les seves repercussions econòmiques, socials i polítiques.

L'assignatura d'Economia del treball I forma part de la Matèria Economia del treball, teoria de les Relacions Laborals i Polítiques sociolaborals, i presenta la base teòrica per a després aprofundir d'una manera més aplicada en l'Economia del treball II, així com d'altres assignatures relacionades amb aquesta temàtica (Mercats de treball europeus, Polítiques d'ocupació, etc.) 

Amunt

L'assignatura té una aplicació immediata a la realitat econòmica, social i empresarial doncs facilita la comprensió dels mecanismes de funcionament del mercat de treball. Així, encara que es tracta d'un curs bàsic per qualsevol persona que vulgui tenir un coneixement empíric i teòric de la situació laboral, a la vegada permet tenir les eines necessàries per poder realitzar possibles anàlisis generals de diferents aspectes relacionats amb el mercat de treball.

Amunt

És important tenir coneixements bàsics d'Economia, tant de microeconomia com de macroeconomia. L'anàlisi econòmic que es realitza en aquesta assignatura té un doble caràcter: microeconòmic i macroeconòmic. D'una banda, una part important de l'estudi de l'economia del treball analitza les decisions que adopten les unitats econòmiques individuals, empreses i famílies o treballadors/es, i el funcionament de mercats concrets i específics com, per exemple, el mercat de treball dels/de les enginyers/es o peons de la construcció. Aquest tipus d'anàlisi, de caràcter microeconòmic, serà el que es considerarà en els mòduls referits a l'oferta, la demanda i el funcionament del mercat de treball. 

 

D'altra banda, el camp d'estudi de l'economia del treball també inclou l'anàlisi d'altres qüestions que afecten el conjunt de l'economia, com és el cas del nivell agregat d'ocupació o de població activa, el salari mitjà, del nivell d'atur o el paper de l'estat en el mercat de treball. Algunes d'aquestes qüestions, més de caràcter macroeconòmic, s'estudiaran en el mòdul referit, fonamentalment, als salaris, l'atur i als sindicats. Mentre que altres qüestions més complexes, seran objecte d'estudi en l'assignatura Economia del treball II. 

Amunt

Grau en Relacions Laborals i Ocupació: És aconsellable cursar aquesta assignatura després d'haver superat l'assignatura d'Introducció a l'economia.

Grau en Economia: És recomanable haver superat les assignatures d'Introducció a la microeconomia i Introducció a la macroeconomia.

Grau en Ciències Socials: És recomanable haver superat les assignatures d'Introducció a l'economia, Mercats i conducta i Macroeconomia.

Amunt

Les competències que es desenvoluparan durant l'estudi de l'assignatura, segons la seva tipologia, són les següents:

 • Competències bàsiques 
  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que els estudiants puguin aplicar les tècniques de recerca, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Competències generals
  • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com a col·lectiu.

Grau en Relacions Laborals i Ocupació

 • Competències transversals
  • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Competències específiques
  • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
  • Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

Grau en Economia

 • Competències transversals
  • Analitzar de manera crítica i sintètica (CT4)
  • Argumentar, negociar i intervenir (CT7)
 • Competències específiques
  • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica (CE3)
  • Manejar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica (CE4)
  • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia (CE9)

Grau en Ciències Socials

 • Competències transversals
  • Que els estudiants siguin capaços de considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions sobre la base d'aquesta avaluació (CT2)
 • Competències específiques
  • Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials (CE5)

  

Objectius

Els principals objectius de l'assignatura  I són els següents:

- Familiaritzar a l'estudiant amb els principals models d'anàlisi del les relacions laborals.

- Conèixer els principals mètodes de quantificació de les variables laborals.

- Entendre el significat del concepte d'equilibri en el mercat de treball.

- Entendre les causes que hi ha darrera l'existència de les diferències salarials.

- Conèixer quin és el rol de les organitzacions sindicals.

- Donar explicacions fonamentals de l'atur en les economies industrialitzades.

Amunt

L'assignatura d'Economia del treball I presenta un material didàctic principal, en format de paper i de web, que s'estructura en sis mòduls amb el següent contingut:

Mòdul didàctic 1. Introducció a l'economia del treball.

Relació entre el treball i l'activitat econòmica, així com els principals mètodes de quantificació de les variables relacionades amb el mercat de treball.

Mòdul didàctic 2. L'oferta de treball.

S'analitzen els aspectes econòmics de la decisió individual de treballar.

Mòdul didàctic 3. La demanda de treball.

S'analitza els principals elements determinants de les decisions de contractació per part de l'empresa.

Mòdul didàctic 4. El mercat de treball.

S'estudia aquí el concepte d'equilibri en el mercat de treball, analitzat sota diferents condicions que poden determinar la relació entre les empreses i els treballadors. En una segona part del mòdul s'introdueixen les principals explicacions de les diferències salarials.

Mòdul didàctic 5. Els sindicats i la negociació col·lectiva.

Es descriuen els dos models principals que en economia han intentat explicar el funcionament del sindicat i posteriorment s'analitza les conseqüències que la presència sindical pot tenir sobre els salaris, la productivitat i diferents aspectes de l'economia. Es fa també, una descripció del model de negociació col·lectiva a Espanya.

Mòdul didàctic 6. L'atur.

Descripció de les principals causes del fenomen de l'atur En una segona part del mòdul s'analitza la relació que existeix entre la inflació salarial i la taxa d'atur.

Amunt

Amunt

El material docent principal de l'assignatura són els mòduls didàctics. En concret, l'assignatura d'Economia del treball I disposa de 6 mòduls, cadascun dels quals tracta una temàtica concreta de l'economia laboral amb excepció del primer que inclou els conceptes introductoris de la disciplina. Cadascun dels mòduls, a part del contingut didàctic propi, conté una introducció i una enumeració dels objectius d'aprenentatge que persegueix, una presentació del tema per situar al lector, un resum dels elements més importants analitzats en el material i una síntesi de les principals conclusions. A la bibliografia es troben tant referències bàsiques, com referències complementaries per aprofundir en alguns dels aspectes concrets del mòdul. Addicionalment, s'acompanya d'uns exercicis d'autoavaluació amb solucionari. Finalment, hi ha unes activitats que combinen exercicis amb la proposta de visitar diferents pàgines web d'interès per a conèixer l'economia laboral i la realitat del mercat de treball espanyol.

Cal tenir present que el conjunt del material didàctic està format pel material en format paper i pel material en format electrònic al qual teniu accés des de l'aula de l'assignatura. Les propostes de solució de les PACs facilitades per l'equip docent, així com totes les explicacions que us facin arribar, també constitueix material docent. Tot material, amb independència del seu suport, és objecte d'estudi i, per tant, el seu contingut és susceptible de ser inclòs les diferents proves d'avaluació. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt