Dret de la Seguretat Social I Codi:  13.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret de la Seguretat Social I constitueix la primera aproximació a l'estudi del règim jurídic dels diversos instruments de protecció dirigits a donar cobertura a aquells riscos (vellesa, incapacitat, desocupació, mort, etc.) que l'individu pot patir al llarg de la seva existència.

 

L'objectiu de l'assignatura és l'estudi del model de Seguretat Social sorgit de la Constitució de 1978, diferenciat en tres nivells (contributiu, assistencial i complementari), estructurat en dos blocs (el Règim General i els Règims Especials) i basat en una regulació estatal, amb influència de la normativa europea i amb capacitat de gestió per part de les Comunitats Autònomes.

 

En aquesta assignatura s'analitza la seva evolució històrica, s'estudia des de la perspectiva constitucional els límits del model de Seguretat Social, es valoren els problemes de delimitació competencial entre Estat i CCAA, es donen a conèixer les diferents fonts normatives (nacionals, europees, internacionals i autonòmiques) que operen en la realitat jurídica, es dissecciona l'estructura del sistema i s'exposen amb detall les tècniques de finançament i les regles que, sobre la cotització, han de complir treballadors i empresaris.

 

També es fa referència a les institucions generals del sistema de la Seguretat Social, com el camp d'aplicació, amb especial referència al règim general, les obligacions empresarials anomenats actes instrumentals i la part general de contingències i prestacions. 

 

S'aborda la qüestió relativa a la gestió, les entitats gestores de la Seguretat Social i la participació o col·laboració en la gestió de les empreses través de les Mútues o de les anomenades empreses col·laboradores.

 

Dins el sistema públic també es presta atenció a les garanties de les prestacions, les responsabilitats en cas d'incompliment empresarial. I per tancar l'acció protectora s'estudien de manera general les prestacions assistencials i els nivells complementaris, això és, les millores voluntàries i els Plans i fons de Pensions.

 

Així mateix també es fa incidència en l'estudi de l'acció protectora de la Seguretat Social. I en concret, les següents prestacions: Assistència sanitària, prestacions per risc durant l'embaràs i durant la lactància natural, prestacions per naixement i cura de menors, prestacions per tenir cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus, prestacions familiars, la incapacitat temporal i, finalment, la incapacitat permanent.

Amunt

L'assignatura "Dret de la Seguretat Social I" guarda estreta relació amb altres assignatures. Amb el Dret Públic, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica. Amb el Dret Administratiu ja que la Seguretat Social és gestionada per ens estatals autònoms, o en el seu cas ens autonòmics; i amb el Dret del Treball en la mesura que en molts aspectes hi ha una remisió recíproca de conceptes. 

Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar temes de la present.

Amunt

Els perfils professionals als quals es poden aplicar els coneixements adquirits en aquesta assignatura són molt variats: des de l'assessorament d'empreses i institucions públiques a la defensa jurídica dels subjectes individuals o col·lectius de les relacions laborals.

Amunt

És recomanable tenir interioritzades les institucions jurídiques bàsiques de la relació de treball, així com del dret col·lectiu.

Amunt


És molt recomenable haver superat les assignatures: Dret Públic, Dret de l'Empresa, Dret del Treball Individual I, Dret del Treball Individual II i Dret Col·lectiu del Treball.

Amunt

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 

Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 

- Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzatius, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.

- Capacitat per identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.

- Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 - Adquirir algunes nocions històriques fonamentals per a comprendre les raons de l'existència d'aquesta branca del Dret del Treball.

 - Conèixer la intel·ligència de la regulació legal vigent relativa a les diverses institucions jurídiques que conformen el Dret de la Seguretat Social.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

 

NÚMERO D'ACTIVITATS D'AQUESTA ASSIGNATURA

L'avaluació continua d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 ACTIVITATS.

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en 4 Unitats d'Aprenentatge:

UNITAT1:

Mòdul 1. Seguretat Social: Evolució, model i financiació.

1. Evolució històrica de la Seguretat Social.
2. Concepte i model de sistemes de Seguretat Social.
3. Model constitucional de Seguretat Social.
4. Fonts normatives nacionals, europees i internacionals.
5. Estructura del sistema de Seguretat Social.
6. Finançament i cotització.

 

UNITAT2:


Mòdul 2. Camp d'aplicació i acció protectora de la Seguretat Social. Consideracions Generals.
1. L'àmbit subjectiu del sistema espanyol de Seguretat Social
2. Actes d'enquadrament. Inscripció d'empreses, llibre de matrícula, afiliació, altes i baixes.
3. La gestió.
4. La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social.
5. Acció protectora.
6. La protecció assistencial de la Seguretat Social.
7. Els nivells complementaris, millores voluntàries i plans i fons de pensions.

UNITAT3:


Mòdul 3. Assistència sanitària i prestacions per naixement i cura de familiars

1. L'assistència sanitària.
2. La prestació per risc durant l'embaràs.
3. La prestació per risc durant la lactància natural.
4. Les prestacions per naixement i cura de menors.
5. La prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
6. Les prestacions familiars.

 

UNITAT4:


Mòdul 4. La Incapacitat Temporal.
1. Conjunt normatiu de la incapacitat temporal.
2. Concepte legal d'incapacitat temporal.
3. Beneficiaris. Requisits d'accés.
4. Prestacions: quantia, durada i subjectes responsables.
5. Dinàmica de la incapacitat temporal.
6. La gestió i el control de la incapacitat temporal.

Mòdul 5. La Incapacitat Permanent.
1. Marco normatiu de la incapacitat permanent.
2. Concepte i graus d'incapacitat permanent.
3. Requisits d'accés a la prestació.
4. Prestacions d'incapacitat permanent.
5. Règim de compatibilitat amb el treball. Incidència de la incapacitat permanent en el contracte de treball.
6. Gestió i dinàmica de la incapacitat permanent.
7. Lesions permanents no invalidants.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt