Problemàtiques psicosocials del món contemporani Codi:  13.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és una assignatura que pretén presentar una sèrie de problemàtiques socials i culturals relacionades amb el mercat laboral. S'atendrà fonamentalment a les transformacions més recents que el capitalisme flexible ha introduït al món del treball, per poder arribar a identificar i conèixer els efectes psicosocials que comporta la nova realitat del treball que actualment s'està perfilant.


Amunt

Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és una assignatura obligatòria de 6 crèdits. Conjuntament amb Sociopsicologia del treball, Teoria de les relacions laborals, Polítiques Sociolaborals i Negociació i Gestió del conflicte a les organitzacions conformen la vessant més psicosocial dintre de les assignatures obligatòries del grau.

Amunt

L'assignatura Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani proporciona les eines teòriques imprescindibles, les claus d'interpretació més importants i els criteris epistemològics clau que articulats amb les optatives del grau permetin a l'estudiant poder desenvolupar-se en entorns laborals i professionals relacionats amb les diferents mencions del Grau.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura obligatòria no es necessari cap coneixement previ.

Amunt

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 

-       Capacitat para buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-       Capacitat para analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.

-       Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

-       Capacitat  per a l'anàlisi crític i la síntesi.

 

 

Las competències específiques  d'aquesta assignatura són les següents:

-       Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

-       Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals, que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i les exigències legals.

-       Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

-       Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i  inserció laboral.

Destaquen como objectius generals de l'assignatura els següents:

  • Examinar les transformacions històriques i les crítiques que ha rebut el sistema capitalista i l'impacte que el capitalisme i els seus correlats socials tenen sobre la vida de l'ésser humà..
  • Resumir les principals iniciatives que s'han proposat per frenar les transformacions socials que suposa la nova realitat del treball.
  • Indagar en el concepte de globalització i de precarització, explicitant la multiplicitat de les seves dimensions, per arribar a conèixer les conseqüències que tenen sobre el mercat de treball.
  • Conèixer les principals diferències que existeixen entre homes i dones al mercat laboral i comprendre per què les dones tenen una posició subordinada en aquest àmbit.
  • Atendre a la realitat laboral de la població jove, per identificar les seves situacions de desavantatge i, en alguns casos, de discriminació al mercat laboral.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es troben lligats a cadascuna de les activitats. També es pot accedir a ells a l'apartat de recursos de l'aula.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos es troben en format web i treballen els objectius i resultats d'aprenentatge de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt