Dret de la Seguretat Social II Codi:  13.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret de la Seguretat Social II constitueix la segona aproximació a l'estudi del règim jurídic dels diversos instruments de protecció dirigits a donar cobertura a aquells riscos que l'individu pot patir al llarg de la seva existència.

L'objectiu de l'assignatura és, en primer lloc, analitzar el règim jurídic vigent de la pensió contributiva de jubilació, analitzant les diverses modalitats existents que permeten, tal i com va senyalar el Legislador fa anys, un accés "gradual i flexible" a la jubilació. En concret, la jubilació ordinària, la jubilació anticipada, de mutualistes i no mutualistes, la jubilació parcial, la jubilació flexible, la jubilació especial als 64 anys i la pensió de vellesa SOVI.

 

En segon lloc, es pretén fer una aproximació bàsica als aspectes de major rellevància en el règim jurídic de la protecció de les situacions de mort i supervivència. A aquests efectes, es pretén en primer lloc, identificar el conjunt regulador bàsic d'aquesta situació de necessitat. 
A continuació, es ressaltaran els aspectes clau de l'accés a la protecció de mort i supervivència, com són els de afiliació i alta, cotització. En aquest sentit, es presta especial atenció a la pensió de viduïtat, distingint la protecció dispensada a les parelles casades, les parelles de fet i el que s'anomenen els cònjuges històrics. En fi, el bloc corresponent a la pensió de viduïtat se centrarà en la dinàmica i molt especialment en la descripció de les causes d'extinció de la pensió de viduïtat. També s'aborda l'estudi de les pensions d'orfandat i les pensions i subsidis en favor d'altres familiars. Finalment, des d'un punt de vista material el text se centra en les dues prestacions a tant alçat previstes dins del conjunt protector de mort i supervivència: l'auxili per defunció i la indemnització per a supòsits de defunció derivada de contingències professionals.

 

En tercer lloc, s'analitza les normes que regulen la protecció per desocupació en el nostre ordenament jurídic, és a dir, la cobertura que es preveu tant a títol contributiu com assistencial pels treballadors que prèviament han cotitzat per aquesta contingència. Així mateix també es recullen aquells programes que l'Estat destina a donar cobertura a qui han esgotat tant la prestació com el subsidi per desocupació dispensats pel Sistema de la Seguretat Social. Amb aquest objectiu, s'analitzen les modalitats i nivells de protecció, la definició de la contingència, la dinàmica de la prestació per desocupació considerant no només l'àmbit subjectiu sinó els requisits d'accés, amb especial atenció a la situació legal de desocupació, la quantia, durada, suspensió, extinció, gestió, pagament, etc de la mateixa. Atenció que es reprodueix, així mateix, en el nivell assistencial o subsidi de desocupació i en les ajudes complementàries a aquesta protecció agrupades en forma de renda activa d'inserció o en programes específics per la requalificació dels treballadors aturats. 

 

En quart lloc, es tracten les pensions no contributives i l'assistència social, prestant especial atenció, al coneixement del contingut constitucional del nivell no contributiu de la Seguretat Social i als precedents legislatius preconstitucionals. L'estudi també es centra en els aspectes bàsics del règim jurídic de la pensió de jubilació no contributiva i de la pensió d'invalidesa no contributiva. Així mateix, també es pretén conèixer l'existència d'altres àmbits de protecció del nivell no contributiu, tals com les prestacions per raó de necessitat a favor dels espanyols residents en l'exterior i retornats; així com la regulació de l'assistència social, el seu abast i el seu contingut bàsic.

 

Finalment, partint de que el sistema espanyol de Seguretat Social és dualista i està fragmentat entre el Règim General i els Règims Especials, s'analitza aquesta distinció i les característiques i particularitats d'aquests últims. Així mateix, també s'estudia els anomenats Sistemes especials (que fins a data d'avui, només s'han introduït en el Règim General).

 

Amunt

Els perfils professionals als quals es poden aplicar els coneixements adquirits en aquesta assignatura són molt variats: des de l'assessorament d'empreses i institucions públiques a la defensa jurídica dels subjectes individuals o col·lectius de les relacions laborals.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret del Treball Individual i a la primera part del Dret de la Seguretat Social.

Amunt

És recomanable haver cursat les assignatures Dret del Treball Individual I, Dret del Treball Individual II i Dret de la Seguretat Social I. 

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 

- Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 

-  Capacitat per identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques especifiques de l'àmbit laboral.

-  Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

-  Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

-  Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels Tribunals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

·   Conèixer el règim jurídic vigent de la pensió contributiva de jubilació, analitzant les diverses modalitats existents.

·   Analitzar els aspectes de major rellevància en el règim jurídic de la protecció de les situacions de mort i supervivència.

·  Estudiar les normes que regulen la protecció per desocupació en el nostre ordenament jurídic, a nivell contributiu, no contributiu i assistencial.

·  Conèixer les pensions no contributives i l'assistència social.

·  Saber distingir entre el Règim General i els Règims Especials, i les particularitats que suposen els sistemes especials, fins ara, només presents al Règim General. 

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continua d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en les següents Unitats d'Aprenentatge:

 

Unitat 1. La Jubilació.

1. Regulació i tipologia de la pensió de jubilació

2. La pensió de jubilació ordinària

3. La jubilació especial als 64 anys

4. La jubilació anticipada

5. La jubilació parcial

6. La jubilació flexible

7. La pensió de vellesa SOVI

 

Unitat 2. Mort i Supervivència.

1. Marc Regulador.

2. Requisits d'accés. Alta, cotització i període de convivència

3. Defunció com fet causant. Origen comú o professional.

4. Auxili per defunció.

5. La protecció de la viduïtat.

6. La pensió d'orfandat.

7. Prestacions a favor de familiars.

8. Indemnització especial a tant alçat.

 

Unitat 3. La desocupació, les pensions no contributives i l'assistència social

1. Caràcters generals de la desocupació.

2. Nivell contributiu. La prestació per desocupació.

3. Nivell assistencial. El subsidi per desocupació.

4. Regles d'aplicació comú al règim contributiu i assistencial.

5.  Programes específics per desocupats. 

6. Els antecedents de la protecció no contributiva a Espanya.

7. La protecció no contributiva i l'assistència social en la Constitució Espanyola.

8. La regulació de les pensions no contributives.

9. La pensió d'invalidesa no contributiva: concepte i beneficiaris.

10. La pensió de jubilació no contributiva: concepte i beneficiaris.

11. Aspectes comuns a les pensions no contributives d'invalidesa i jubilació.

12. Jurisprudència en matèria de pensions no contributives.

13. L'Assistència Social.

 

 

Unitat 4. Els sistemes especials i els règims especials de la Seguretat Social.

1. Sistemes especials i règims integrats en el règim general (sistema especial agrari i sistema dels empleats de la llar, representats de comerç, artistes, professionals taurins).

2. Règims especials: règim especial de treballadors autònoms, règim especial dels treballadors del mar, règim especial de la mineria del carbó, règim especial dels estudiants

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt