Retencions fiscals i gestions tributàries Codi:  13.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura (Retencions fiscals i gestions tributàries) s'analitzen una sèrie qüestions que són de gran utilitat des del punt de vista pràctic de l'aplicació dels tributs. Tant les retencions i altres pagaments a compte com tot el conjunt d'obligacions tributàries formals (incloent-hi les obligacions comptables,de facturació i de presentació de declaracions) són temes que afecten el desenvolupament diari de les activitats econòmiques i de les relacions dels ciutadans amb l'Administració tributària.

Per això, aquesta assignatura comprèn un primer mòdul en què s'aborda l'estudi del conjunt de pagaments a compte. Es dedica una especial atenció a les retencions i als ingressos a compte, sobretot els relatius als rendiments del treball en l'IRPF, i també s'analitzen els pagaments fraccionats. Així mateix, s'estudia el règim sancionador que pot afectar a tals qüestions.

El segon mòdul es dedica a les obligacions comptables i de facturació. D'una banda, s'hi analitzen els llibres registre que s'han de portar i conservar, tant a efectes de l'IRPF com de l'IVA. I, d'altra banda, s'estudia el paper de la comptabilitat, a efectes fonamentalment de la determinació de la base imposable de l'IS. Així mateix, el segon bloc d'aquest mòdul se centra en les obligacions de facturació; en relació amb les que s'estudia el règim jurídic i es dedica una especial atenció a la factura electrònica.

En el tercer mòdul s'analitza la presentació de declaracions tributàries. Concretament, en primer lloc, es diferencien les figures de la declaració tributària i l'autoliquidació tributària, que tenen un règim jurídic i uns efectes diversos. A continuació, s'aborda l'estudi de dues eines molt útils en relació amb aquesta matèria: els programes informàtics d'ajuda per a l'emplenament de les declaracions tributàries i la regulació dels esborranys de declaració tributària. Per últim, l'anàlisi se centra en la presentació de declaracions tributàries per via electrònica.

Finalment, l'últim mòdul d'aquesta assignatura es dedica a les obligacions tributàries formals, en sentit estricte. D'una banda, s'examina la normativa relativa a les obligacions censals. I, de l'altra, s'estudia el règim jurídic de les obligacions relatives al domicili fiscal. I també s'analitzen les normes que regulen les obligacions relatives al número d'identificació fiscal. Finalment, s'aborda l'estudi del conjunt d'obligacions d'informació que hi ha en l'actualitat en el nostre ordenament jurídic.

Amunt

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, complementa la formació bàsica rebuda en matèria fiscal i es inclosa dins la menció d'asesoria juridico-laboral del grau en Relacions Laborals i ocupacion.

Amunt

El coneixement del sistema tributari resulta fonamental per al professional que exerceix la seva activitat en l'àmbit de les relacions laborals i l'ocupació, tant al sector privat com al públic, ateses les implicacions fiscals derivades de la relació entre l'empresa i el treballador i la fiscalitat de les rendes empresarials i professionals.

Amunt

L'estudi d'aquesta matèria requereix coneixements previs de qüestions bàsiques de fiscalitat.

Amunt

És recomanable haver superat Dret Fiscal.

Amunt

Competències i objectius

 

Competències

 

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Per la seva banda, les competències específiques són les següents:

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, Seguretat Social i protecció social complementària.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Objectius:

 

Totes aquestes competències es concreten en els següents objectius generals:

 

1. Assimilar la regulació dels pagaments a compte, especialment de les retencions i els ingressos a compte de l'IRPF sobre els rendiments del treball.

 

2. Conèixer les regles essencials relacionades amb els pagaments fraccionats i el règim sancionador en matèria de retencions i ingressos a compte.

 

3. Identificar els trets essencials de la regulació dels llibres-registre fiscals i la comptabilitat per a determinar la base imposable de l'IS.

 

4. Delimitar la normativa referent a les obligacions de facturació, especialment pel que fa a les factures electròniques.

 

5. Reconèixer i diferenciar les normes sobre la declaració i l'autoliquidació tributària, i els seus efectes jurídics diversos.

 

6. Dominar el concepte i les característiques dels programes informàtics d'ajuda per a l'emplenament de declaracions tributàries, l'esborrany de declaració i la presentació de declaracions per via telemàtica.

 

7. Entendre el concepte i règim jurídic de les obligacions censals i de les relatives al domicili fiscal i al número d'identificació fiscal.

 

8. Comprendre les característiques més importants que posseeixen les diverses obligacions d'informació que hi ha en l'actualitat.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul didàctic 1: Retencions i ingressos a compte

 

1. Els pagaments a compte

2. Les retencions i els ingressos a compte

3. Els pagaments fraccionats

4. Règim sancionador

 

Mòdul didàctic 2: Obligacions comptables i de facturació

 

1. Els llibres registre fiscals

2. La comptabilitat a efectes fiscals

3. Les obligacions de facturació

4. La facturació electrònica

 

Mòdul didàctic 3: Presentació de declaracions tributàries

 

1. La declaració i l'autoliquidació tributària

2. Els programes informàtics d'ajuda

3. L'esborrany de declaració

4. La presentació per via telemàtica

 

Mòdul didàctic 4: Obligacions tributàries formals

 

1. Les obligacions censals

2. Les obligacions relatives al domicili fiscal

3. Les obligacions relatives al número d'identificació fiscal

4. Les obligacions d'informació

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

Rebreu al vostre domicili el material de referència bàsica en suport paper amb els quatre mòduls.

A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt